Analiza antropologiczna szkieletów ze Stręgoborzyc, woj. Małopolskie.

master
dc.abstract.enThis thesis is an anthropological analysis of an early - medieval population, inhabiting the area of Stręgoborzyce village, Igołomia – Wawrzeńczye commune, Małopolska province. The subjects of research were skeletons of 67 individuals, which were dug during archaeological excavations on site number 38 in Stręgoborzyce, in years 2010 and 2011. Among the 67 skeletons of different state of preservation there were isolated 22 females, 17 males, 4 children and 24 individuals of unknown sex. The results of anatomical and anthropological analysis are set out in the Annex of this paper. Basic research included determining the age and sex of the individuals and the state of preservation of skeletal remains. Author did some cranial and extracranial measurements, which allowed doing an anthropological characterization of the population and estimating a hypothetical intravital body length of each individual. The evaluation of biological and health conditions was taken on the basis of non - specific indicators of stress, the rate of sexual dimorphism and changes in bone material, which are an expression of previous diseases and degenerative processes. This thesis also focused on the examination of the presence of non - metric characteristics of the human skeleton and described discoloration caused by copper compounds on the surface of the bones. At the end author tried to do the paleodemographic analysis of the studied population and then compare it to other, similar ones in time and geography. There was also a planigraphical analysis carried out.pl
dc.abstract.plPraca ta jest analizą antropologiczną populacji wczesnośredniowiecznej, zamieszkującej teren Stręgoborzyc, gm. Igołomia – Wawrzeńczye, woj. małopolskie. Przedmiotem badań były szkielety 67 osobników, których szczątki wyeksplorowano w trakcie badań archeologicznych na stanowisku nr 38 w Stręgoborzycach, w latach 2010 – 2011. Wśród 67 szkieletów o niejednolitym stanie zachowania wyodrębniono 22 osobniki żeńskie, 17 męskich, 4 dzieci oraz 24 o płci nieustalonej. Aneks tejże pracy zawiera szczegółowy opis anatomiczno – antropologiczny wszystkich wyeksplorowanych szczątków. Badania podstawowe obejmowały ustalenie wieku i płci osobników oraz stanu ich zachowania. Wykonano również szereg pomiarów kraniometrycznych oraz pozaczaszkowych, które pozwoliły na scharakteryzowanie populacji pod względem antropometrycznym oraz na wyznaczenie hipotetycznej przyżyciowej długości ciała poszczególnych osobników. Ocenę stanu biologicznego oraz zdrowotnego spróbowano podjąć na podstawie wystąpienia niespecyficznych wyznaczników stresu, wskaźnika dymorfizmu płciowego oraz zmian na materiale kostnym, będących wyrazem przebytych schorzeń i procesów degeneracyjnych. W trakcie pracy zbadano również występowanie niemetrycznych cech szkieletu ludzkiego oraz opisano przebarwienia spowodowane związkami miedzi na powierzchni kości. Na koniec przeprowadzono analizę paleodemograficzną badanej populacji oraz spróbowano przyrównać ją do innych, podobnych jej czasowo i geograficznie. Dokonano również analizy planigraficznej stanowiska.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.authorMietlińska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSzczepanek, Anita - 132200 pl
dc.contributor.reviewerGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:50:54Z
dc.date.available2020-07-23T21:50:54Z
dc.date.submitted2013-09-23pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.fieldofstudybiologia człowiekapl
dc.identifier.apddiploma-63564-97103pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177191
dc.languagepolpl
dc.subject.enStręgoborzyce, anthropological analysis, demographic analysis, the early Middle Ages, the estimation of body height, sexual dimorphism, planigraphy, non-metric featurespl
dc.subject.plStręgoborzyce, analiza antropologiczna, analiza demograficzna, wczesne średniowiecze, szacowanie wysokości ciała, dymorfizm płciowy, planigrafia, cechy niemetrycznepl
dc.titleAnaliza antropologiczna szkieletów ze Stręgoborzyc, woj. Małopolskie.pl
dc.title.alternativeAn anthropological analysis of skeletons from Stręgoborzyce village, Małopolska provincepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an anthropological analysis of an early - medieval population, inhabiting the area of Stręgoborzyce village, Igołomia – Wawrzeńczye commune, Małopolska province. The subjects of research were skeletons of 67 individuals, which were dug during archaeological excavations on site number 38 in Stręgoborzyce, in years 2010 and 2011. Among the 67 skeletons of different state of preservation there were isolated 22 females, 17 males, 4 children and 24 individuals of unknown sex. The results of anatomical and anthropological analysis are set out in the Annex of this paper. Basic research included determining the age and sex of the individuals and the state of preservation of skeletal remains. Author did some cranial and extracranial measurements, which allowed doing an anthropological characterization of the population and estimating a hypothetical intravital body length of each individual. The evaluation of biological and health conditions was taken on the basis of non - specific indicators of stress, the rate of sexual dimorphism and changes in bone material, which are an expression of previous diseases and degenerative processes. This thesis also focused on the examination of the presence of non - metric characteristics of the human skeleton and described discoloration caused by copper compounds on the surface of the bones. At the end author tried to do the paleodemographic analysis of the studied population and then compare it to other, similar ones in time and geography. There was also a planigraphical analysis carried out.
dc.abstract.plpl
Praca ta jest analizą antropologiczną populacji wczesnośredniowiecznej, zamieszkującej teren Stręgoborzyc, gm. Igołomia – Wawrzeńczye, woj. małopolskie. Przedmiotem badań były szkielety 67 osobników, których szczątki wyeksplorowano w trakcie badań archeologicznych na stanowisku nr 38 w Stręgoborzycach, w latach 2010 – 2011. Wśród 67 szkieletów o niejednolitym stanie zachowania wyodrębniono 22 osobniki żeńskie, 17 męskich, 4 dzieci oraz 24 o płci nieustalonej. Aneks tejże pracy zawiera szczegółowy opis anatomiczno – antropologiczny wszystkich wyeksplorowanych szczątków. Badania podstawowe obejmowały ustalenie wieku i płci osobników oraz stanu ich zachowania. Wykonano również szereg pomiarów kraniometrycznych oraz pozaczaszkowych, które pozwoliły na scharakteryzowanie populacji pod względem antropometrycznym oraz na wyznaczenie hipotetycznej przyżyciowej długości ciała poszczególnych osobników. Ocenę stanu biologicznego oraz zdrowotnego spróbowano podjąć na podstawie wystąpienia niespecyficznych wyznaczników stresu, wskaźnika dymorfizmu płciowego oraz zmian na materiale kostnym, będących wyrazem przebytych schorzeń i procesów degeneracyjnych. W trakcie pracy zbadano również występowanie niemetrycznych cech szkieletu ludzkiego oraz opisano przebarwienia spowodowane związkami miedzi na powierzchni kości. Na koniec przeprowadzono analizę paleodemograficzną badanej populacji oraz spróbowano przyrównać ją do innych, podobnych jej czasowo i geograficznie. Dokonano również analizy planigraficznej stanowiska.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.authorpl
Mietlińska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szczepanek, Anita - 132200
dc.contributor.reviewerpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:50:54Z
dc.date.available
2020-07-23T21:50:54Z
dc.date.submittedpl
2013-09-23
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.fieldofstudypl
biologia człowieka
dc.identifier.apdpl
diploma-63564-97103
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177191
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stręgoborzyce, anthropological analysis, demographic analysis, the early Middle Ages, the estimation of body height, sexual dimorphism, planigraphy, non-metric features
dc.subject.plpl
Stręgoborzyce, analiza antropologiczna, analiza demograficzna, wczesne średniowiecze, szacowanie wysokości ciała, dymorfizm płciowy, planigrafia, cechy niemetryczne
dc.titlepl
Analiza antropologiczna szkieletów ze Stręgoborzyc, woj. Małopolskie.
dc.title.alternativepl
An anthropological analysis of skeletons from Stręgoborzyce village, Małopolska province
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Ashburn
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available