Wykorzystanie mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa medialnego

master
dc.abstract.enWith regards to marketing and management, this paper analyses the use of social media in the sales strategy of a media company, with an assessment of the effectiveness of these measures. The observation shows that the intentions of marketing activities, considering the use of social media in the sales strategy, are intertwined, influencing not only the generation of sales, but also the strengthening of the company's image and building a loyal community around it. The aim of this work is to optimize them. The answer to this question was obtained based on marketing and management literature, as well as through observation and analysis of marketing activities of a selected media enterprise.The second important aspect discussed in the paper is the issue of problems with proper evaluation of the effectiveness of social media use in the sales strategy of a media enterprise. It turns out that it is not easy for organizations to choose the right tools and indicators from among the many available ones, thanks to which it will be possible to strengthen the efficiency of their actions in social media. The aim of this work in this area is to analyze the available tools and indicators, and in the long term, to choose the most optimal tool to study the effectiveness.The paper consists of 4 chapters - two theoretical and two empirical. It defines the concept of social media and makes a comprehensive analysis of their types and functionality.The research focused on the solution of the basic research problem, which is the evaluation of the effectiveness of social media use in sales activities. The research was used to analyze the performance of the tools currently used by the organization, determine their quality and the objectives that help to meet them. On this basis, a new test tool was implemented in the examined organization, whose effectiveness was compared to the previous state. As a result of the conducted research, the aim of the work was achieved, and the conclusions were presented in the last subsection of chapter 4.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia analizę efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa medialnego oraz jej wyniki. Z obserwacji wynika, że intencje działań marketingowych uwzględniających wykorzystanie mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przenikają się wpływając nie tylko na generowanie sprzedaży, lecz również na wzmocnienie wizerunku firmy oraz budowanie lojalnej społeczności wokół niej. Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach sprzedażowych. Odpowiedź na to zagadnienie uzyskano na podstawie literatury z zakresu marketingu i zarządzania, a także poprzez obserwację i analizę działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa medialnego.Drugim ważnym aspektem poruszanym w pracy jest kwestia problemów z właściwą oceną efektywności wykorzystania mediów społecznościowych. Organizacjom niełatwo jest wybrać spośród wielu dostępnych narzędzi i wskaźników te właściwe, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie efektywności ich działań w mediach społecznościowych. Celem pracy w tym zakresie jest analiza dostępnego instrumentarium wskaźników oraz narzędzi, a w dalszej perspektywie wybór najbardziej optymalnego narzędzia do badania efektywności.Praca składa się z 4 rozdziałów – dwóch teoretycznych oraz dwóch empirycznych. Zdefiniowano w niej pojęcie mediów społecznościowych oraz dokonano obszernej analizy ich rodzajów i funkcjonalności. Przeprowadzając badania skupiono się na rozwiązaniu podstawowego problemu badawczego, jakim jest ocena efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach sprzedażowych. Badania posłużyły do analizy efektywności obecnie używanych przez organizację narzędzi, określenia ich jakości oraz celów, które pomagają spełnić. Na tej podstawie w badanej organizacji zostało wdrożone nowe, testowe narzędzie, którego efektywność została porównana ze stanem wcześniejszym. W wyniku przeprowadzonych badań udało się zrealizować cel pracy, a wnioski zaprezentowano w ostatnim podrozdziale 4 rozdziału.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.authorKobus, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:56:34Z
dc.date.available2020-07-27T22:56:34Z
dc.date.submitted2019-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131383-166948pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234144
dc.languagepolpl
dc.subject.enMARKETING STRATEGY - MEDIA COMPANY - SALES STRATEGY - SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plMEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - PRZEDSIĘBIORSTWO MEDIALNE - STRATEGIA MARKETINGOWA - STRATEGIA SPRZEDAŻOWApl
dc.titleWykorzystanie mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa medialnegopl
dc.title.alternativeThe use of social media in the sales strategy of a media enterprisepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
With regards to marketing and management, this paper analyses the use of social media in the sales strategy of a media company, with an assessment of the effectiveness of these measures. The observation shows that the intentions of marketing activities, considering the use of social media in the sales strategy, are intertwined, influencing not only the generation of sales, but also the strengthening of the company's image and building a loyal community around it. The aim of this work is to optimize them. The answer to this question was obtained based on marketing and management literature, as well as through observation and analysis of marketing activities of a selected media enterprise.The second important aspect discussed in the paper is the issue of problems with proper evaluation of the effectiveness of social media use in the sales strategy of a media enterprise. It turns out that it is not easy for organizations to choose the right tools and indicators from among the many available ones, thanks to which it will be possible to strengthen the efficiency of their actions in social media. The aim of this work in this area is to analyze the available tools and indicators, and in the long term, to choose the most optimal tool to study the effectiveness.The paper consists of 4 chapters - two theoretical and two empirical. It defines the concept of social media and makes a comprehensive analysis of their types and functionality.The research focused on the solution of the basic research problem, which is the evaluation of the effectiveness of social media use in sales activities. The research was used to analyze the performance of the tools currently used by the organization, determine their quality and the objectives that help to meet them. On this basis, a new test tool was implemented in the examined organization, whose effectiveness was compared to the previous state. As a result of the conducted research, the aim of the work was achieved, and the conclusions were presented in the last subsection of chapter 4.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia analizę efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa medialnego oraz jej wyniki. Z obserwacji wynika, że intencje działań marketingowych uwzględniających wykorzystanie mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przenikają się wpływając nie tylko na generowanie sprzedaży, lecz również na wzmocnienie wizerunku firmy oraz budowanie lojalnej społeczności wokół niej. Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach sprzedażowych. Odpowiedź na to zagadnienie uzyskano na podstawie literatury z zakresu marketingu i zarządzania, a także poprzez obserwację i analizę działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa medialnego.Drugim ważnym aspektem poruszanym w pracy jest kwestia problemów z właściwą oceną efektywności wykorzystania mediów społecznościowych. Organizacjom niełatwo jest wybrać spośród wielu dostępnych narzędzi i wskaźników te właściwe, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie efektywności ich działań w mediach społecznościowych. Celem pracy w tym zakresie jest analiza dostępnego instrumentarium wskaźników oraz narzędzi, a w dalszej perspektywie wybór najbardziej optymalnego narzędzia do badania efektywności.Praca składa się z 4 rozdziałów – dwóch teoretycznych oraz dwóch empirycznych. Zdefiniowano w niej pojęcie mediów społecznościowych oraz dokonano obszernej analizy ich rodzajów i funkcjonalności. Przeprowadzając badania skupiono się na rozwiązaniu podstawowego problemu badawczego, jakim jest ocena efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach sprzedażowych. Badania posłużyły do analizy efektywności obecnie używanych przez organizację narzędzi, określenia ich jakości oraz celów, które pomagają spełnić. Na tej podstawie w badanej organizacji zostało wdrożone nowe, testowe narzędzie, którego efektywność została porównana ze stanem wcześniejszym. W wyniku przeprowadzonych badań udało się zrealizować cel pracy, a wnioski zaprezentowano w ostatnim podrozdziale 4 rozdziału.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.authorpl
Kobus, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:56:34Z
dc.date.available
2020-07-27T22:56:34Z
dc.date.submittedpl
2019-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131383-166948
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234144
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MARKETING STRATEGY - MEDIA COMPANY - SALES STRATEGY - SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - PRZEDSIĘBIORSTWO MEDIALNE - STRATEGIA MARKETINGOWA - STRATEGIA SPRZEDAŻOWA
dc.titlepl
Wykorzystanie mediów społecznościowych w strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa medialnego
dc.title.alternativepl
The use of social media in the sales strategy of a media enterprise
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
4
Poznan
4
Kraszew
2
Saint-Fons
2
Wroclaw
2
Banino
1
Czeladź
1
Dublin
1
Dzbenin
1

No access

No Thumbnail Available