Mechanizm uporządkowanej restrukturyzacji banków komercyjnych w Polsce

licenciate
dc.abstract.enNobel Prize winners in the field of economics (2022), politicians dealing witheconomic policy, from time to time warn of potential banking crises, based on previouscrises from the 30s of the twentieth century, the 80s of the twentieth century, the years2007-2008 or the contemporary one, related to the effects of the COVID-19 pandemic orthe war in Ukraine.The aim of the bachelor's thesis was to outline the role of commercial banks in thePolish banking system, with their condition on the financial market, in the light ofknowledge about borrowers, the need for banking regulations, the harmfulness ofoverregulation. Similarly, it reveals the essence of the financial and banking crisis andthe reasons for the collapse of GNB, one of the four commercial banks out of eightexisting in the SOBK system, contributed to the bridge bank BFG S.A. taking up andleaving the so-called "sick" part of the bank, i.e. CHF loans, in GNB and creating a newVeloBank brand with its strategy in search of an advisor, which JP Morgan has become,to be prepared for sale to avoid orderly liquidation. The visibility of the entire range ofaid for Frankowicze, starting from law firms, financial advisors, mediators, advice insocial media, is to show them the way out of unfair abusive clauses that were the subjectof the resolution of case C-520/21 and the accompanying directives 93/13 and 2014/59by the TSUE.pl
dc.abstract.plNobliści z dziedziny ekonomii (2022), politycy zajmujący się polityką ekonomiczną,co jakiś czas ostrzegają przed potencjalnymi kryzysami bankowymi, na podstawiewcześniejszych kryzysów z lat 30. XX w., lat 80. XX w., lat 2007-2008 czywspółczesnego, związanego ze skutkami pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie.Celem pracy licencjackiej stało się nakreślenie roli banków komercyjnych w polskimsystemie bankowym, z ich kondycją na rynku finansowym, w świetle wiedzy okredytobiorcach, potrzeby regulacji bankowych, szkodliwości przeregulowania.Podobnie, ukazanie istoty kryzysu finansowego i bankowego oraz przesłanek upadkuGNB, jednego z czterech banków komercyjnych z ośmiu istniejących w systemie SOBK,przyczyniło się do podjęcia przez bank pomostowy BFG S.A. i pozostawienie w GNBtzw. ,,chorej’’ części banku, czyli kredytów frankowych i utworzenie nowej markiVeloBanku z jego strategią w poszukiwaniu doradcy, jakim został JP Morgan, by zostaćprzygotowanym do sprzedaży, by uniknąć uporządkowanej likwidacji. Uwidocznieniecałej gamy pomocowej dla Frankowiczów, począwszy od kancelarii prawnych, doradcówfinansowych, mediatorów, porad w mediach społecznościowych ma wskazać im drogęwyjścia z niesprawiedliwych klauzul abuzywnych, które zostały się przedmiotem wrozstrzygnięciu sprawy C-520/21 oraz towarzyszącej jej dyrektywom 93/13 oraz2014/59, przez TSUE.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorSzyszko, Alicjapl
dc.contributor.authorChwałkowska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSzyszko, Alicjapl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2023-07-17T21:50:22Z
dc.date.available2023-07-17T21:50:22Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-164696-293748pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316702
dc.languagepolpl
dc.subject.encommercial banks — banking regulation — process of orderlyresolutionpl
dc.subject.plbanki komercyjne — regulacje bankowe — procesuporządkowanej restrukturyzacjipl
dc.titleMechanizm uporządkowanej restrukturyzacji banków komercyjnych w Polscepl
dc.title.alternativeMechanism for orderly resolution of commercial banks in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nobel Prize winners in the field of economics (2022), politicians dealing witheconomic policy, from time to time warn of potential banking crises, based on previouscrises from the 30s of the twentieth century, the 80s of the twentieth century, the years2007-2008 or the contemporary one, related to the effects of the COVID-19 pandemic orthe war in Ukraine.The aim of the bachelor's thesis was to outline the role of commercial banks in thePolish banking system, with their condition on the financial market, in the light ofknowledge about borrowers, the need for banking regulations, the harmfulness ofoverregulation. Similarly, it reveals the essence of the financial and banking crisis andthe reasons for the collapse of GNB, one of the four commercial banks out of eightexisting in the SOBK system, contributed to the bridge bank BFG S.A. taking up andleaving the so-called "sick" part of the bank, i.e. CHF loans, in GNB and creating a newVeloBank brand with its strategy in search of an advisor, which JP Morgan has become,to be prepared for sale to avoid orderly liquidation. The visibility of the entire range ofaid for Frankowicze, starting from law firms, financial advisors, mediators, advice insocial media, is to show them the way out of unfair abusive clauses that were the subjectof the resolution of case C-520/21 and the accompanying directives 93/13 and 2014/59by the TSUE.
dc.abstract.plpl
Nobliści z dziedziny ekonomii (2022), politycy zajmujący się polityką ekonomiczną,co jakiś czas ostrzegają przed potencjalnymi kryzysami bankowymi, na podstawiewcześniejszych kryzysów z lat 30. XX w., lat 80. XX w., lat 2007-2008 czywspółczesnego, związanego ze skutkami pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie.Celem pracy licencjackiej stało się nakreślenie roli banków komercyjnych w polskimsystemie bankowym, z ich kondycją na rynku finansowym, w świetle wiedzy okredytobiorcach, potrzeby regulacji bankowych, szkodliwości przeregulowania.Podobnie, ukazanie istoty kryzysu finansowego i bankowego oraz przesłanek upadkuGNB, jednego z czterech banków komercyjnych z ośmiu istniejących w systemie SOBK,przyczyniło się do podjęcia przez bank pomostowy BFG S.A. i pozostawienie w GNBtzw. ,,chorej’’ części banku, czyli kredytów frankowych i utworzenie nowej markiVeloBanku z jego strategią w poszukiwaniu doradcy, jakim został JP Morgan, by zostaćprzygotowanym do sprzedaży, by uniknąć uporządkowanej likwidacji. Uwidocznieniecałej gamy pomocowej dla Frankowiczów, począwszy od kancelarii prawnych, doradcówfinansowych, mediatorów, porad w mediach społecznościowych ma wskazać im drogęwyjścia z niesprawiedliwych klauzul abuzywnych, które zostały się przedmiotem wrozstrzygnięciu sprawy C-520/21 oraz towarzyszącej jej dyrektywom 93/13 oraz2014/59, przez TSUE.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Szyszko, Alicja
dc.contributor.authorpl
Chwałkowska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Szyszko, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2023-07-17T21:50:22Z
dc.date.available
2023-07-17T21:50:22Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-164696-293748
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316702
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
commercial banks — banking regulation — process of orderlyresolution
dc.subject.plpl
banki komercyjne — regulacje bankowe — procesuporządkowanej restrukturyzacji
dc.titlepl
Mechanizm uporządkowanej restrukturyzacji banków komercyjnych w Polsce
dc.title.alternativepl
Mechanism for orderly resolution of commercial banks in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available