Wpływ bodźców awersyjnych używanych jako ostrzeżenia graficzne na opakowaniach wyrobów tytoniowych na efektywność rozpoznawania zdjęć nacechowanych emocjonalnie

master
dc.abstract.enSome studies suggest that arousal induced just after learning session can have a positive effect on the consolidation of memory traces, resulting in better recall and stimulus recognition. The state of arousal in subjects can be implemented by a number of different methods. One of these is exposure to emotional stimuli. Graphic health warnings used on tobacco products to reduce the consequences of smoking owe their effectiveness, among other things, to their potential to arouse aversive states in recipients. The experiment, conducted remotely and presented in the following paper, aimed to determine whether putting subjects into a state of aversive arousal by presenting images used as health warnings on cigarette packaging in Poland immediately after the session of memorising emotional images would facilitate recognition memory. The study involved 60 participants aged between 19 and 65 years. They were randomly allocated to one of the two groups. After a learning session involving the memorisation of 60 negative, positive or neutral images, the subjects in the experimental group were exposed to a series of images used as graphic warnings on tobacco products, while in the control group, to stimuli that were visually similar but lacked the emotional aspect. Then the participants took part in memory recognition test, where 60 new images were presented in addition to the previously used 60 old ones. The results did not confirm the hypothesis and no significant differences were observed in the recognition performance of the emotional pictures between the experimental and control group. Possible reasons for and the significance of these results are discussed in the following paper.pl
dc.abstract.plNiektóre badania sugerują, że pobudzenie wprowadzone tuż po zapamiętywaniu materiału może pozytywnie wpływać na konsolidację śladów pamięciowych, co skutkuje lepszym odpamiętywaniem oraz rozpoznawaniem bodźców. Stan pobudzenia u osób badanych można uzyskać za pomocą wielu różnych metod. Jedną z nich jest ekspozycja na bodźce nacechowane emocjonalnie. Zdrowotne ostrzeżenia graficzne stosowane na wyrobach tytoniowych w celu ograniczenia następstw palenia tytoniu zawdzięczają swoją skuteczność między innymi swojemu potencjałowi do wywoływania awersyjnych odczuć u odbiorców. Eksperyment przeprowadzony w formie zdalnej i zaprezentowany w poniższej pracy miał na celu ustalenie, czy wprowadzenie osób badanych w stan awersyjnego pobudzenia przy użyciu zdjęć używanych jako ostrzeżenia na opakowaniach papierosów w Polsce tuż po sesji zapamiętywania zdjęć nacechowanych emocjonalnie pozytywnie wpłynie na rozpoznawanie. W badaniu wzięło udział 60 osób w wieku od 19 do 65 lat. Zostały one losowo przydzielone do jednej z dwóch grup. Po sesji uczenia się materiału polegającej na zapamiętywaniu 60 zdjęć nacechowanych negatywnie lub pozytywnie bądź neutralnych, badani w grupie eksperymentalnej oglądali serię obrazów używanych jako ostrzeżenia graficzne na wyrobach tytoniowych, natomiast w grupie kontrolnej zostały użyte bodźce podobne wizualnie, lecz pozbawione aspektu emocjonalnego. Następnie uczestnicy zostali poddani testowi rozpoznawania pamięciowego, gdzie oprócz poprzednio użytych 60 starych zdjęć, zostało również zaprezentowanych 60 nowych. Wyniki nie potwierdziły hipotezy i nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie efektywności rozpoznawania zdjęć nacechowanych emocjonalnie pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną. Możliwe przyczyny oraz znaczenie tych rezultatów stanowią przedmiot dyskusji w poniższej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.authorSokal, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.reviewerStasiuk, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-10-20T21:49:32Z
dc.date.available2022-10-20T21:49:32Z
dc.date.submitted2022-10-18pl
dc.fieldofstudyneuropsychologia i neurokognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-158467-243592pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302218
dc.languagepolpl
dc.subject.enaversive arousal, emotional pictures, recognition, memory, consolidation, graphic health warnings, tobacco productspl
dc.subject.plpobudzenie awersyjne, zdjęcia nacechowane emocjonalnie, rozpoznawanie, pamięć, konsolidacja, zdrowotne ostrzeżenia graficzne, wyroby tytoniowepl
dc.titleWpływ bodźców awersyjnych używanych jako ostrzeżenia graficzne na opakowaniach wyrobów tytoniowych na efektywność rozpoznawania zdjęć nacechowanych emocjonalniepl
dc.title.alternativeThe influence of aversive stimuli used as graphic warnings on tobacco packages on the efficacy of recognition of emotional picturespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Some studies suggest that arousal induced just after learning session can have a positive effect on the consolidation of memory traces, resulting in better recall and stimulus recognition. The state of arousal in subjects can be implemented by a number of different methods. One of these is exposure to emotional stimuli. Graphic health warnings used on tobacco products to reduce the consequences of smoking owe their effectiveness, among other things, to their potential to arouse aversive states in recipients. The experiment, conducted remotely and presented in the following paper, aimed to determine whether putting subjects into a state of aversive arousal by presenting images used as health warnings on cigarette packaging in Poland immediately after the session of memorising emotional images would facilitate recognition memory. The study involved 60 participants aged between 19 and 65 years. They were randomly allocated to one of the two groups. After a learning session involving the memorisation of 60 negative, positive or neutral images, the subjects in the experimental group were exposed to a series of images used as graphic warnings on tobacco products, while in the control group, to stimuli that were visually similar but lacked the emotional aspect. Then the participants took part in memory recognition test, where 60 new images were presented in addition to the previously used 60 old ones. The results did not confirm the hypothesis and no significant differences were observed in the recognition performance of the emotional pictures between the experimental and control group. Possible reasons for and the significance of these results are discussed in the following paper.
dc.abstract.plpl
Niektóre badania sugerują, że pobudzenie wprowadzone tuż po zapamiętywaniu materiału może pozytywnie wpływać na konsolidację śladów pamięciowych, co skutkuje lepszym odpamiętywaniem oraz rozpoznawaniem bodźców. Stan pobudzenia u osób badanych można uzyskać za pomocą wielu różnych metod. Jedną z nich jest ekspozycja na bodźce nacechowane emocjonalnie. Zdrowotne ostrzeżenia graficzne stosowane na wyrobach tytoniowych w celu ograniczenia następstw palenia tytoniu zawdzięczają swoją skuteczność między innymi swojemu potencjałowi do wywoływania awersyjnych odczuć u odbiorców. Eksperyment przeprowadzony w formie zdalnej i zaprezentowany w poniższej pracy miał na celu ustalenie, czy wprowadzenie osób badanych w stan awersyjnego pobudzenia przy użyciu zdjęć używanych jako ostrzeżenia na opakowaniach papierosów w Polsce tuż po sesji zapamiętywania zdjęć nacechowanych emocjonalnie pozytywnie wpłynie na rozpoznawanie. W badaniu wzięło udział 60 osób w wieku od 19 do 65 lat. Zostały one losowo przydzielone do jednej z dwóch grup. Po sesji uczenia się materiału polegającej na zapamiętywaniu 60 zdjęć nacechowanych negatywnie lub pozytywnie bądź neutralnych, badani w grupie eksperymentalnej oglądali serię obrazów używanych jako ostrzeżenia graficzne na wyrobach tytoniowych, natomiast w grupie kontrolnej zostały użyte bodźce podobne wizualnie, lecz pozbawione aspektu emocjonalnego. Następnie uczestnicy zostali poddani testowi rozpoznawania pamięciowego, gdzie oprócz poprzednio użytych 60 starych zdjęć, zostało również zaprezentowanych 60 nowych. Wyniki nie potwierdziły hipotezy i nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie efektywności rozpoznawania zdjęć nacechowanych emocjonalnie pomiędzy grupą eksperymentalną a kontrolną. Możliwe przyczyny oraz znaczenie tych rezultatów stanowią przedmiot dyskusji w poniższej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.authorpl
Sokal, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.reviewerpl
Stasiuk, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-10-20T21:49:32Z
dc.date.available
2022-10-20T21:49:32Z
dc.date.submittedpl
2022-10-18
dc.fieldofstudypl
neuropsychologia i neurokognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-158467-243592
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302218
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
aversive arousal, emotional pictures, recognition, memory, consolidation, graphic health warnings, tobacco products
dc.subject.plpl
pobudzenie awersyjne, zdjęcia nacechowane emocjonalnie, rozpoznawanie, pamięć, konsolidacja, zdrowotne ostrzeżenia graficzne, wyroby tytoniowe
dc.titlepl
Wpływ bodźców awersyjnych używanych jako ostrzeżenia graficzne na opakowaniach wyrobów tytoniowych na efektywność rozpoznawania zdjęć nacechowanych emocjonalnie
dc.title.alternativepl
The influence of aversive stimuli used as graphic warnings on tobacco packages on the efficacy of recognition of emotional pictures
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available
Collections