Obraz ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie. Aplikacja teoretyczna i empiryczna

licenciate
dc.abstract.enThe paper discusses the issue related to the image of the father in the consciousness of socially maladjusted youth, according to a specific research subject. The achievement of the theoretical and cognitive goal was achieved using the method of secondary source analysis. Empirical data were obtained by means of database searches. Theoretical chapters have focused on the problems of the family in the aetiology of social maladjustment. The context of functioning of the family in the society of late modernity and the role of the father in bringing up the child in the light of selected sciences devoted to man were discussed. The context of the system approach in relation to the father-child relationship was also outlined. The theoretical part also focuses on the phenomenon of social maladjustment. It began with a clarification of the definition of the issues by the different authors, followed by a clarification of the views explaining the mismatch. The problem of the importance of the family of origin in the aetiology of the phenomenon was then focused on. The empirical part consisted of the analysis of collected empirical data. The research was divided into two main groups with respect to the criterion of social maladjustment of the examined persons. This division made it possible to make a comparative analysis between the image of the father internalized by young people, which was not adapted, and the image of the father shaped by in the consciousness of properly adapted peers. The last part of this paper is a general conclusion. In the conclusions relating to the research analysed from the point of view of the adopted research problem, it was noted that inefficient fathers have a negative impact on the development of their children, who use a number of pejorative features to describe them. In the light of the collected empirical data, the image of the father in the consciousness of socially maladjusted youth is definitely negative.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono zagadnienie związane z obrazem ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie, zgodnie z określonym przedmiotem badawczym. Realizację celu teoretyczno-poznawczego osiągnięto za pomocą metody analizy źródeł wtórnych. Dane empiryczne pozyskano drogą przeszukiwania baz danych. Rozdziały teoretyczne skupione zostały wokół problematyki rodziny w etiologii niedostosowania społecznego. Przybliżony został kontekst funkcjonowania rodziny w społeczeństwie późnej nowoczesności, a także rola ojca w wychowaniu dziecka w świetle wybranych nauk poświęconych człowiekowi. Nakreślony został także kontekst ujęcia systemowego w odniesieniu do relacji ojciec-dziecko. W części teoretycznej uwaga poświęcona została także zjawisku niedostosowania społecznego. Rozpoczęto od przybliżenia kwestii definicyjnych w ujęciu różnych autorów, następnie przybliżono poglądy wyjaśniające zachowanie nieprzystosowawcze. W dalszej kolejności skupiono się ma problemie znaczenia rodziny pochodzenia w etiologii omawianego zjawiska. Na część empiryczną składała się analiza zebranych danych zastanych. Badania podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy pod względem kryterium niedostosowania społecznego osób badanych. Podział ten pozwolił na dokonanie porównawczej analizy pomiędzy obrazem ojca zinternalizowanym przez młodzież niedostosowaną a obrazem ojca ukształtowanym w świadomości prawidłowo przystosowanych rówieśników. Ostatnią część niniejszego opracowania stanowią konkluzje uogólniające. We wnioskach odnoszących się do analizowanych badań pod kątem przyjętego problemu badawczego zanotowano, iż niewydolni wychowawczo ojcowie negatywnie wpływają na rozwój swoich dzieci, które opisując ich używają szeregu pejoratywnych cech. W świetle zgromadzonych danych empirycznych obraz ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie jest jednoznacznie negatywny.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.authorRagan, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOpozda-Suder, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:17:51Z
dc.date.available2020-07-27T15:17:51Z
dc.date.submitted2018-06-19pl
dc.fieldofstudyresocjalizacjapl
dc.identifier.apddiploma-122701-210725pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227126
dc.languagepolpl
dc.subject.enportrait, father, fathers, role of father, father's image, parental relationspl
dc.subject.plportret, ojciec, ojców, rola ojca, obraz ojca, relacje rodzicielskiepl
dc.titleObraz ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie. Aplikacja teoretyczna i empirycznapl
dc.title.alternativeThe image of the father in the consciousness of the socially maladjusted youth. Theoretical and empirical applicationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper discusses the issue related to the image of the father in the consciousness of socially maladjusted youth, according to a specific research subject. The achievement of the theoretical and cognitive goal was achieved using the method of secondary source analysis. Empirical data were obtained by means of database searches. Theoretical chapters have focused on the problems of the family in the aetiology of social maladjustment. The context of functioning of the family in the society of late modernity and the role of the father in bringing up the child in the light of selected sciences devoted to man were discussed. The context of the system approach in relation to the father-child relationship was also outlined. The theoretical part also focuses on the phenomenon of social maladjustment. It began with a clarification of the definition of the issues by the different authors, followed by a clarification of the views explaining the mismatch. The problem of the importance of the family of origin in the aetiology of the phenomenon was then focused on. The empirical part consisted of the analysis of collected empirical data. The research was divided into two main groups with respect to the criterion of social maladjustment of the examined persons. This division made it possible to make a comparative analysis between the image of the father internalized by young people, which was not adapted, and the image of the father shaped by in the consciousness of properly adapted peers. The last part of this paper is a general conclusion. In the conclusions relating to the research analysed from the point of view of the adopted research problem, it was noted that inefficient fathers have a negative impact on the development of their children, who use a number of pejorative features to describe them. In the light of the collected empirical data, the image of the father in the consciousness of socially maladjusted youth is definitely negative.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono zagadnienie związane z obrazem ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie, zgodnie z określonym przedmiotem badawczym. Realizację celu teoretyczno-poznawczego osiągnięto za pomocą metody analizy źródeł wtórnych. Dane empiryczne pozyskano drogą przeszukiwania baz danych. Rozdziały teoretyczne skupione zostały wokół problematyki rodziny w etiologii niedostosowania społecznego. Przybliżony został kontekst funkcjonowania rodziny w społeczeństwie późnej nowoczesności, a także rola ojca w wychowaniu dziecka w świetle wybranych nauk poświęconych człowiekowi. Nakreślony został także kontekst ujęcia systemowego w odniesieniu do relacji ojciec-dziecko. W części teoretycznej uwaga poświęcona została także zjawisku niedostosowania społecznego. Rozpoczęto od przybliżenia kwestii definicyjnych w ujęciu różnych autorów, następnie przybliżono poglądy wyjaśniające zachowanie nieprzystosowawcze. W dalszej kolejności skupiono się ma problemie znaczenia rodziny pochodzenia w etiologii omawianego zjawiska. Na część empiryczną składała się analiza zebranych danych zastanych. Badania podzielone zostały na dwie zasadnicze grupy pod względem kryterium niedostosowania społecznego osób badanych. Podział ten pozwolił na dokonanie porównawczej analizy pomiędzy obrazem ojca zinternalizowanym przez młodzież niedostosowaną a obrazem ojca ukształtowanym w świadomości prawidłowo przystosowanych rówieśników. Ostatnią część niniejszego opracowania stanowią konkluzje uogólniające. We wnioskach odnoszących się do analizowanych badań pod kątem przyjętego problemu badawczego zanotowano, iż niewydolni wychowawczo ojcowie negatywnie wpływają na rozwój swoich dzieci, które opisując ich używają szeregu pejoratywnych cech. W świetle zgromadzonych danych empirycznych obraz ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie jest jednoznacznie negatywny.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Ragan, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Opozda-Suder, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:17:51Z
dc.date.available
2020-07-27T15:17:51Z
dc.date.submittedpl
2018-06-19
dc.fieldofstudypl
resocjalizacja
dc.identifier.apdpl
diploma-122701-210725
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227126
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
portrait, father, fathers, role of father, father's image, parental relations
dc.subject.plpl
portret, ojciec, ojców, rola ojca, obraz ojca, relacje rodzicielskie
dc.titlepl
Obraz ojca w świadomości młodzieży niedostosowanej społecznie. Aplikacja teoretyczna i empiryczna
dc.title.alternativepl
The image of the father in the consciousness of the socially maladjusted youth. Theoretical and empirical application
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Gdansk
3
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Opole
1
Warsaw
1
Wieliczka
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available