"Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jako środek karny"

master
dc.abstract.enThe duty of redress the damage caused by the offence and compensate for any injury is one of the penal measures established by The Criminal Code in article 39 section 5. The conditions of its using are described in article 46 cc. The purpose of its introducing was to enable for the aggrieved party most convenient remedies for compensation for losses caused by the offence. This intension follows the latest tendencies in world scholarship of criminal law, which focus on the necessity of providing for affairs and emotions of victims of crimes within process of administering the criminal justice (so called ‘restorative justice’). However, it means also, that penal proceedings include the part containing judgment about liability for damages, which used to be reserved only for civil procedure. In my opinion the duty from article 46 cc in point of fact is a measure used at private law, almost completely based on the civil law system, set into a form of a penal measure only in purpose of adapting to means using as a sanction imposed because of criminal liability. One can claim that even for the reason of functions performed by this measure. The purpose of it limits oneself only do compensate the damages, not to punish the offender or support his resocialization. The amount of damage or harm is also determined with the rules used at private law to force civil liability in tort, not with penal regulations. The damage, which is significant within the penal proceedings, is not dependent on the scope of the criminal charges the offender is accused of, but is based on whole results of the crime, as if it was a tort. It does not decide about criminal liability but the liability for damages.The subjects entitled to receive compensation are the same as creditors of tort obligations. They do not have to be identical to the aggrieved in criminal procedure. However the aggrieved party are only entitled to apply to the court for impose the obligation. There is no possibility to impose interest from the damages because it is clearly sanction from the private law, not the penal one.pl
dc.abstract.plObowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest jednym ze środków karnych przewidzianych przez kodeks karny w art. 39 pkt 5. Warunki jego stosowania określone są w art. 46 § 1 kk. Został on zaprojektowany z myślą udostępnienia pokrzywdzonemu najdogodniejszego ze wszystkich dotychczasowych instrumentów dochodzenia kompensacji strat wynikłych z przestępstwa. Takie postępowanie ustawodawcy współgra ze światowymi trendami w nauce prawa karnego, które podkreślają konieczność uwzględnienia w procesie wymierzania sprawiedliwości interesów oraz emocji ofiar czynów zabronionych (idea tzw. sprawiedliwości naprawczej). Zarazem jednak prowadzi do wprowadzenia do procesu karnego modułu związanego z rozstrzyganiem o odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy, co do niedawna było domeną tylko postępowania cywilnego. W pracy magisterskiej popierany jest pogląd, w myśl którego obowiązek kompensacji z art. 46 § 1 kk w istocie jest instytucją typowo prywatnoprawną, silnie zakorzenioną w normach kodeksu cywilnego, a tylko wtłoczoną do formy środka karnego w celu dopasowania do instrumentarium używanego przy wymierzaniu sankcji z tytułu odpowiedzialności karnej. Świadczy o tym m.in. ograniczenie funkcji tego środka karnego jedynie do wyrównania szkody i krzywdy ofiarom przestępstwa, a brak możliwości realizacji za jego pomocą funkcji odwetowej i prewencyjnej. Ustalenie ponadto wysokości szkody i krzywdy następuje, wobec braku stosownych regulacji w kodeksie karnym, w oparciu niemal wyłącznie o cywilistyczne zasady odpowiedzialności deliktowej. Szkoda w ujęciu art. 46 § 1 kk nie jest w związku z tym zrelatywizowana do znamion przestępstwa, w wyniku którego powstała. Sprawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie składniki szkody wynikłej z przestępstwa niezależnie od tego, czy powstały one na tej drodze, przed ziszczeniem się której chroniły normy postępowania lezące u podstaw budowy modelu danego typu czynu zabronionego. Bierze się więc pod uwagę również straty wynikłe z naruszenia „przy okazji” dobra prawnego innego, niż właściwe dla przestępstwa, za które został skazany sprawca. Szkody w rozumieniu art. 46 § 1 kk nie należy traktować jako jeszcze jednego znamienia przestępstwa. Nie decyduje ona bowiem o karalności danego zachowania sprawcy, lecz jego odpowiedzialności kompensacyjnej, ponoszonej dopiero po uprzednim stwierdzeniu odpowiedzialności karnej.Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia kompensacji z art. 46 kk wynikają również nie z przepisów prawa karnego, lecz w prostej drodze z zasad ustalania wierzycieli zobowiązań deliktowych na podstawie kodeksu cywilnego, z wyjątkiem odstępstw wymienionych w części końcowej art. 46 § 1 kk. Pozwala to na orzeczenie obowiązku także na rzecz najbliższych członków rodziny ofiary, jeśli zmarła ona w następstwie zdarzenia. Adresatami świadczeń mogą być w ten sposób również spadkobiercy pokrzywdzonego w zakresie tych jego roszczeń odszkodowawczych, które podlegają dziedziczeniu. Do właściwych pokrzywdzonych natomiast i „innych uprawnionych”, umocowanych wyraźnie w przepisach postępowania karnego, ogranicza się zbiór osób mogących złożyć wniosek o zastosowanie środka karnego. Instytucja ta występuje w art. 49 kpk w charakterze czysto procesowym i zakres znamion przestępstwa, w związku z którym zaatakowane zostają dobra prawne, nie wyznacza granic wypadków, kiedy można przypisać zaatakowanym jednostkom status pokrzywdzonego.W pracy omówiono wreszcie przypadek stosowania środka karnego z art. 46 § 1 kk w sytuacji, gdy sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Wykluczono nadto możliwość nakładania na skazanego wyrokiem karnym odsetek za opóźnienie w uiszczeniu świadczenia. Zwrócono również uwagę na zwolnienie wnioskującego o zastosowanie art. 46 § 1 kk z konieczności popierania jego roszczeń odszkodowawczych przed sądem. Jest to wyrazem opowiedzenia się władzy publicznej po stronie pokrzywdzonego w procesie wymierzania sprawiedliwości karnejpl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.authorZąbczyński, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:34:57Z
dc.date.available2020-07-24T23:34:57Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-85869-14114pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194559
dc.languagepolpl
dc.subject.enloss injury compensation damages aggrievedpl
dc.subject.plszkoda krzywda kompensacja odszkodowanie pokrzywdzonypl
dc.title"Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jako środek karny"pl
dc.title.alternativeThe duty of redress the damage caused by the offence and compensate for any injury as a penal measurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The duty of redress the damage caused by the offence and compensate for any injury is one of the penal measures established by The Criminal Code in article 39 section 5. The conditions of its using are described in article 46 cc. The purpose of its introducing was to enable for the aggrieved party most convenient remedies for compensation for losses caused by the offence. This intension follows the latest tendencies in world scholarship of criminal law, which focus on the necessity of providing for affairs and emotions of victims of crimes within process of administering the criminal justice (so called ‘restorative justice’). However, it means also, that penal proceedings include the part containing judgment about liability for damages, which used to be reserved only for civil procedure. In my opinion the duty from article 46 cc in point of fact is a measure used at private law, almost completely based on the civil law system, set into a form of a penal measure only in purpose of adapting to means using as a sanction imposed because of criminal liability. One can claim that even for the reason of functions performed by this measure. The purpose of it limits oneself only do compensate the damages, not to punish the offender or support his resocialization. The amount of damage or harm is also determined with the rules used at private law to force civil liability in tort, not with penal regulations. The damage, which is significant within the penal proceedings, is not dependent on the scope of the criminal charges the offender is accused of, but is based on whole results of the crime, as if it was a tort. It does not decide about criminal liability but the liability for damages.The subjects entitled to receive compensation are the same as creditors of tort obligations. They do not have to be identical to the aggrieved in criminal procedure. However the aggrieved party are only entitled to apply to the court for impose the obligation. There is no possibility to impose interest from the damages because it is clearly sanction from the private law, not the penal one.
dc.abstract.plpl
Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest jednym ze środków karnych przewidzianych przez kodeks karny w art. 39 pkt 5. Warunki jego stosowania określone są w art. 46 § 1 kk. Został on zaprojektowany z myślą udostępnienia pokrzywdzonemu najdogodniejszego ze wszystkich dotychczasowych instrumentów dochodzenia kompensacji strat wynikłych z przestępstwa. Takie postępowanie ustawodawcy współgra ze światowymi trendami w nauce prawa karnego, które podkreślają konieczność uwzględnienia w procesie wymierzania sprawiedliwości interesów oraz emocji ofiar czynów zabronionych (idea tzw. sprawiedliwości naprawczej). Zarazem jednak prowadzi do wprowadzenia do procesu karnego modułu związanego z rozstrzyganiem o odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy, co do niedawna było domeną tylko postępowania cywilnego. W pracy magisterskiej popierany jest pogląd, w myśl którego obowiązek kompensacji z art. 46 § 1 kk w istocie jest instytucją typowo prywatnoprawną, silnie zakorzenioną w normach kodeksu cywilnego, a tylko wtłoczoną do formy środka karnego w celu dopasowania do instrumentarium używanego przy wymierzaniu sankcji z tytułu odpowiedzialności karnej. Świadczy o tym m.in. ograniczenie funkcji tego środka karnego jedynie do wyrównania szkody i krzywdy ofiarom przestępstwa, a brak możliwości realizacji za jego pomocą funkcji odwetowej i prewencyjnej. Ustalenie ponadto wysokości szkody i krzywdy następuje, wobec braku stosownych regulacji w kodeksie karnym, w oparciu niemal wyłącznie o cywilistyczne zasady odpowiedzialności deliktowej. Szkoda w ujęciu art. 46 § 1 kk nie jest w związku z tym zrelatywizowana do znamion przestępstwa, w wyniku którego powstała. Sprawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie składniki szkody wynikłej z przestępstwa niezależnie od tego, czy powstały one na tej drodze, przed ziszczeniem się której chroniły normy postępowania lezące u podstaw budowy modelu danego typu czynu zabronionego. Bierze się więc pod uwagę również straty wynikłe z naruszenia „przy okazji” dobra prawnego innego, niż właściwe dla przestępstwa, za które został skazany sprawca. Szkody w rozumieniu art. 46 § 1 kk nie należy traktować jako jeszcze jednego znamienia przestępstwa. Nie decyduje ona bowiem o karalności danego zachowania sprawcy, lecz jego odpowiedzialności kompensacyjnej, ponoszonej dopiero po uprzednim stwierdzeniu odpowiedzialności karnej.Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia kompensacji z art. 46 kk wynikają również nie z przepisów prawa karnego, lecz w prostej drodze z zasad ustalania wierzycieli zobowiązań deliktowych na podstawie kodeksu cywilnego, z wyjątkiem odstępstw wymienionych w części końcowej art. 46 § 1 kk. Pozwala to na orzeczenie obowiązku także na rzecz najbliższych członków rodziny ofiary, jeśli zmarła ona w następstwie zdarzenia. Adresatami świadczeń mogą być w ten sposób również spadkobiercy pokrzywdzonego w zakresie tych jego roszczeń odszkodowawczych, które podlegają dziedziczeniu. Do właściwych pokrzywdzonych natomiast i „innych uprawnionych”, umocowanych wyraźnie w przepisach postępowania karnego, ogranicza się zbiór osób mogących złożyć wniosek o zastosowanie środka karnego. Instytucja ta występuje w art. 49 kpk w charakterze czysto procesowym i zakres znamion przestępstwa, w związku z którym zaatakowane zostają dobra prawne, nie wyznacza granic wypadków, kiedy można przypisać zaatakowanym jednostkom status pokrzywdzonego.W pracy omówiono wreszcie przypadek stosowania środka karnego z art. 46 § 1 kk w sytuacji, gdy sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Wykluczono nadto możliwość nakładania na skazanego wyrokiem karnym odsetek za opóźnienie w uiszczeniu świadczenia. Zwrócono również uwagę na zwolnienie wnioskującego o zastosowanie art. 46 § 1 kk z konieczności popierania jego roszczeń odszkodowawczych przed sądem. Jest to wyrazem opowiedzenia się władzy publicznej po stronie pokrzywdzonego w procesie wymierzania sprawiedliwości karnej
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.authorpl
Ząbczyński, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:34:57Z
dc.date.available
2020-07-24T23:34:57Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-85869-14114
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194559
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
loss injury compensation damages aggrieved
dc.subject.plpl
szkoda krzywda kompensacja odszkodowanie pokrzywdzony
dc.titlepl
"Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jako środek karny"
dc.title.alternativepl
The duty of redress the damage caused by the offence and compensate for any injury as a penal measure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Domaslawice
4
Gliwice
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bielsk Podlaski
1
Dublin
1
Kalisz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available