Od wojny w Etiopii do kampanii przeciwko Francji. Droga Włoch do II wojny światowej w świetle dzienników i dokumentów dyplomatycznych Galeazza Ciana

master
dc.abstract.enThe subject of my work is Italy's road to war during Galeazzo Ciano’s time as the Minister of Foreign Affairs. During this period, Italy and Galeazzo Ciano underwent a complicated evolution (influenced by many external and internal factors) from the defender of the Versailles order and the enemy of Germany, to the stage of tightening the alliance with the Reich, from which, incidentally, the Italian state never, until the end of the war did not shake off (mainly due to Benito Mussolini's tough and decisive stance). The main character of my work, however, managed to free himself from the Teutonic charm and finally, after visiting Salzburg in August 1939, his eyes have opened. After this event, he tried to do everything to persuade his father-in-law (Mussolini) to abandon the alliance with the Third Reich. Which temporarily ended with his success as Italy proclaimed the status of nonbelligeranzza in September 1939, but the very rapid fall of France thwarted Cian's efforts and eventually pushed Mussolini to war. The first chapter of the work describes the geographical and political history of Italy, from its unification in the XIX century, through the issue of the irredentism and World War I, to the rise of fascists to power in the 1920s. The second chapter deals with the issues of the beginning of the Italian split with the countries of the old Entente, which was related to the fall of the Stresa Front, the War in Abyssinia and the National Uprising in Spain. The end of the chapter is concluded with Galeazzo Ciano's assumption of the ministerial office, which was one of the visible signs of Italian-German rapprochement. In the third chapter, I try to present Hitler's growing expansionism in 1938 and the Italian reactions to this - the problems of the Anschluss and the Sudeten crisis, which ended with the Munich Agreement. The last chapter is a kind of epilogue and presents the last two years of peace for the Kingdom of Italy. It begins with a description of Italy's situation in the post-Munich period, which culminated in the signing of the Pact of Steel with Germany. Later in the chapter, there is a depiction of the conflict between Mussolini and Ciano over the role and position that Italy should take in the face of the impending armed conflict, and also their reactions to the events that set off the turmoil of war. An important point in this part of the work is September 1st and the attack of Germany against Poland – in that moment Ciano seems to triumph over his father-in-law, because of Italy announcing his status of a non-belligerent, and therefore not joining the fight. Unfortunately for Italy, this period is very short, because already in the spring of 1940 (after the spectacular military defeat of France), Mussolini's militant nature prevails over common sense of his son-in-law and Italy joins the war on the side of Germany. In conclusion, I tried to present the huge influence of the figures of Benito Mussolini and Galeazzo Ciano on the shaping of Italian foreign policy and also to point out the huge role that this country has exerted on the geopolitical balance of power on the European chessboard in the 1930s.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest droga Włoch do wojny w czasie sprawowania teki Ministra Spraw Zagranicznych przez Galeazza Ciana. W okresie tym Włochy i Galeazzo Ciano przeszły skomplikowaną ewolucję (na którą wpływ miało wiele czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) od obrońcy ładu wersalskiego i przeciwnika Niemiec, do etapu zacieśniania sojuszu z Rzeszą, z którego nota bene państwo włoskie nigdy, aż do końca wojny się nie otrząsnęło (głównie ze względu na twardą i nieprzejednaną postawę Benito Mussoliniego). Głównemu bohaterowi mojej pracy udało się jednak wyzwolić spod teutońskiego uroku i ostatecznie po wizycie w Salzburgu w sierpniu 1939 roku, otwarły mu się oczy. Po tym wydarzeniu próbował on, aż do dołączenia Włoch do wojny robić wszystko by skłonić swojego teścia (Mussoliniego) do porzucenia sojuszu z III Rzeszą. Co przejściowo zakończyło się jego sukcesem i ogłoszeniem przez Italię statusu nonbelligeranzzy, jednak bardzo szybki upadek Francji zniweczył wysiłki Ciana i ostatecznie popchnął Mussoliniego do wojny. Pierwszy rozdział pracy dotyczy geograficzno-politycznej historii Włoch, od ich zjednoczenia w XIX wieku, przez kwestię irredent oraz I wojny światowej, aż do dojścia faszystów do Władzy w latach 20. XX wieku. W drugim rozdziale poruszone są kwestie początku rozbratu Włoch z państwami starej Ententy związane z upadkiem frontu z Stresy, wojną w Abisynii oraz Powstania Narodowego w Hiszpanii. Koniec rozdziału wieńczy objęcie przez Galeazza Ciana teki ministerialnej, które to wydarzenie było jednym z widocznych znaków zbliżenia włosko-niemieckiego. W trzecim rozdziale staram się przedstawić narastający ekspansjonizm Hitlera w 1938 roku oraz włoskie reakcje na niego - przede wszystkim problem zarówno Anschlussu, a także kryzysu sudeckiego, zakończonego układem monachijskim. Ostatni rozdział jest swoistym epilogiem i prezentuje ostatnie dwa lata pokoju dla Królestwa Włoch. Rozpoczyna się od opisu sytuacji Italii w okresie po-monachijskim, którego uwieńczeniem jest podpisanie Paktu stalowego z Niemcami. W dalszej części rozdziału zarysowany jest konflikt Mussoliniego i Ciana o rolę i pozycję jaką Włochy powinny zająć w obliczu nieuchronnie się zbliżającego konfliktu zbrojnego, a także ich reakcje na wydarzenia nakręcające zawieruchę wojenną. Ważnym punktem tej części pracy jest 1 września i atak Niemiec na Polskę – czyli moment, w którym Ciano zdaje się tryumfować nad swoim teściem, bowiem Włochy ogłaszając status non-belligerenta, nie włączają się do walk. Niestety dla Italii okres ten jest bardzo krótki, bowiem już na wiosnę 1940 roku (po co prawda spektakularnej klęsce militarnej Francji) wojownicza natura Mussoliniego bierze górę nad zdrowym rozsądkiem jego zięciem i Włochy przyłączają się do wojny po stronie Niemiec. W zakończeniu starałem się zaprezentować wpływ postaci Benito Mussoliniego i Galeazza Ciano na kształtowanie się polityki zagranicznej Włoch oraz wskazać ogromną rolę jaką to państwo wywierało w latach 30 na geopolityczny układ sił na europejskiej szachownicy.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBruski, Jan - 127435 pl
dc.contributor.authorMalik, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.reviewerBruski, Jan - 127435 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:25:48Z
dc.date.available2021-10-14T04:25:48Z
dc.date.submitted2021-10-08pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-153466-229616pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279819
dc.languagepolpl
dc.subject.enKingdom of Italy, Fascism, Irredentism, Italian Foreign Policy, Ministry of Foreign Affairs, Benito Mussolini, Galeazzo Ciano, Stresa Front, Ethiopian War, Anti-Comintern Pact, Spanish Civil War, Pact of Belgrade, Easter Accords, Anschluss, Munich Agreement, Vienna Award, Pact of Steel, Molotov–Ribbentrop Pact, Ciano's visit in Salzburg, September Campaign, Nonbelligeranzza, Italian invasion of Albania, Battle of Francepl
dc.subject.plKrólestwo Włoch, Faszyzm, Irredenta, Polityka zagraniczna Włoch, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Benito Mussolini, Galeazzo Ciano, Front w Stresie, Wojna z Etiopią, Pakt antykominternowski, Wojna domowa w Hiszpanii, Pakt belgradzki, Porozumienia wielkanocne, Anschluss, Układ monachijski, Arbitraż wiedeński, Pakt stalowy, Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wizyta Ciana w Salzburgu, Kampania wrześniowa, Nonbelligeranzza, Inwazja na Albanię, Wojna z Francjąpl
dc.titleOd wojny w Etiopii do kampanii przeciwko Francji. Droga Włoch do II wojny światowej w świetle dzienników i dokumentów dyplomatycznych Galeazza Cianapl
dc.title.alternativeFrom the Ethiopian War to the campaing against France. The Italian road to World War II in the light of Galeazzo Ciano's Diaries and his Diplomatic Documents.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my work is Italy's road to war during Galeazzo Ciano’s time as the Minister of Foreign Affairs. During this period, Italy and Galeazzo Ciano underwent a complicated evolution (influenced by many external and internal factors) from the defender of the Versailles order and the enemy of Germany, to the stage of tightening the alliance with the Reich, from which, incidentally, the Italian state never, until the end of the war did not shake off (mainly due to Benito Mussolini's tough and decisive stance). The main character of my work, however, managed to free himself from the Teutonic charm and finally, after visiting Salzburg in August 1939, his eyes have opened. After this event, he tried to do everything to persuade his father-in-law (Mussolini) to abandon the alliance with the Third Reich. Which temporarily ended with his success as Italy proclaimed the status of nonbelligeranzza in September 1939, but the very rapid fall of France thwarted Cian's efforts and eventually pushed Mussolini to war. The first chapter of the work describes the geographical and political history of Italy, from its unification in the XIX century, through the issue of the irredentism and World War I, to the rise of fascists to power in the 1920s. The second chapter deals with the issues of the beginning of the Italian split with the countries of the old Entente, which was related to the fall of the Stresa Front, the War in Abyssinia and the National Uprising in Spain. The end of the chapter is concluded with Galeazzo Ciano's assumption of the ministerial office, which was one of the visible signs of Italian-German rapprochement. In the third chapter, I try to present Hitler's growing expansionism in 1938 and the Italian reactions to this - the problems of the Anschluss and the Sudeten crisis, which ended with the Munich Agreement. The last chapter is a kind of epilogue and presents the last two years of peace for the Kingdom of Italy. It begins with a description of Italy's situation in the post-Munich period, which culminated in the signing of the Pact of Steel with Germany. Later in the chapter, there is a depiction of the conflict between Mussolini and Ciano over the role and position that Italy should take in the face of the impending armed conflict, and also their reactions to the events that set off the turmoil of war. An important point in this part of the work is September 1st and the attack of Germany against Poland – in that moment Ciano seems to triumph over his father-in-law, because of Italy announcing his status of a non-belligerent, and therefore not joining the fight. Unfortunately for Italy, this period is very short, because already in the spring of 1940 (after the spectacular military defeat of France), Mussolini's militant nature prevails over common sense of his son-in-law and Italy joins the war on the side of Germany. In conclusion, I tried to present the huge influence of the figures of Benito Mussolini and Galeazzo Ciano on the shaping of Italian foreign policy and also to point out the huge role that this country has exerted on the geopolitical balance of power on the European chessboard in the 1930s.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest droga Włoch do wojny w czasie sprawowania teki Ministra Spraw Zagranicznych przez Galeazza Ciana. W okresie tym Włochy i Galeazzo Ciano przeszły skomplikowaną ewolucję (na którą wpływ miało wiele czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) od obrońcy ładu wersalskiego i przeciwnika Niemiec, do etapu zacieśniania sojuszu z Rzeszą, z którego nota bene państwo włoskie nigdy, aż do końca wojny się nie otrząsnęło (głównie ze względu na twardą i nieprzejednaną postawę Benito Mussoliniego). Głównemu bohaterowi mojej pracy udało się jednak wyzwolić spod teutońskiego uroku i ostatecznie po wizycie w Salzburgu w sierpniu 1939 roku, otwarły mu się oczy. Po tym wydarzeniu próbował on, aż do dołączenia Włoch do wojny robić wszystko by skłonić swojego teścia (Mussoliniego) do porzucenia sojuszu z III Rzeszą. Co przejściowo zakończyło się jego sukcesem i ogłoszeniem przez Italię statusu nonbelligeranzzy, jednak bardzo szybki upadek Francji zniweczył wysiłki Ciana i ostatecznie popchnął Mussoliniego do wojny. Pierwszy rozdział pracy dotyczy geograficzno-politycznej historii Włoch, od ich zjednoczenia w XIX wieku, przez kwestię irredent oraz I wojny światowej, aż do dojścia faszystów do Władzy w latach 20. XX wieku. W drugim rozdziale poruszone są kwestie początku rozbratu Włoch z państwami starej Ententy związane z upadkiem frontu z Stresy, wojną w Abisynii oraz Powstania Narodowego w Hiszpanii. Koniec rozdziału wieńczy objęcie przez Galeazza Ciana teki ministerialnej, które to wydarzenie było jednym z widocznych znaków zbliżenia włosko-niemieckiego. W trzecim rozdziale staram się przedstawić narastający ekspansjonizm Hitlera w 1938 roku oraz włoskie reakcje na niego - przede wszystkim problem zarówno Anschlussu, a także kryzysu sudeckiego, zakończonego układem monachijskim. Ostatni rozdział jest swoistym epilogiem i prezentuje ostatnie dwa lata pokoju dla Królestwa Włoch. Rozpoczyna się od opisu sytuacji Italii w okresie po-monachijskim, którego uwieńczeniem jest podpisanie Paktu stalowego z Niemcami. W dalszej części rozdziału zarysowany jest konflikt Mussoliniego i Ciana o rolę i pozycję jaką Włochy powinny zająć w obliczu nieuchronnie się zbliżającego konfliktu zbrojnego, a także ich reakcje na wydarzenia nakręcające zawieruchę wojenną. Ważnym punktem tej części pracy jest 1 września i atak Niemiec na Polskę – czyli moment, w którym Ciano zdaje się tryumfować nad swoim teściem, bowiem Włochy ogłaszając status non-belligerenta, nie włączają się do walk. Niestety dla Italii okres ten jest bardzo krótki, bowiem już na wiosnę 1940 roku (po co prawda spektakularnej klęsce militarnej Francji) wojownicza natura Mussoliniego bierze górę nad zdrowym rozsądkiem jego zięciem i Włochy przyłączają się do wojny po stronie Niemiec. W zakończeniu starałem się zaprezentować wpływ postaci Benito Mussoliniego i Galeazza Ciano na kształtowanie się polityki zagranicznej Włoch oraz wskazać ogromną rolę jaką to państwo wywierało w latach 30 na geopolityczny układ sił na europejskiej szachownicy.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bruski, Jan - 127435
dc.contributor.authorpl
Malik, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.reviewerpl
Bruski, Jan - 127435
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:25:48Z
dc.date.available
2021-10-14T04:25:48Z
dc.date.submittedpl
2021-10-08
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-153466-229616
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279819
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Kingdom of Italy, Fascism, Irredentism, Italian Foreign Policy, Ministry of Foreign Affairs, Benito Mussolini, Galeazzo Ciano, Stresa Front, Ethiopian War, Anti-Comintern Pact, Spanish Civil War, Pact of Belgrade, Easter Accords, Anschluss, Munich Agreement, Vienna Award, Pact of Steel, Molotov–Ribbentrop Pact, Ciano's visit in Salzburg, September Campaign, Nonbelligeranzza, Italian invasion of Albania, Battle of France
dc.subject.plpl
Królestwo Włoch, Faszyzm, Irredenta, Polityka zagraniczna Włoch, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Benito Mussolini, Galeazzo Ciano, Front w Stresie, Wojna z Etiopią, Pakt antykominternowski, Wojna domowa w Hiszpanii, Pakt belgradzki, Porozumienia wielkanocne, Anschluss, Układ monachijski, Arbitraż wiedeński, Pakt stalowy, Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wizyta Ciana w Salzburgu, Kampania wrześniowa, Nonbelligeranzza, Inwazja na Albanię, Wojna z Francją
dc.titlepl
Od wojny w Etiopii do kampanii przeciwko Francji. Droga Włoch do II wojny światowej w świetle dzienników i dokumentów dyplomatycznych Galeazza Ciana
dc.title.alternativepl
From the Ethiopian War to the campaing against France. The Italian road to World War II in the light of Galeazzo Ciano's Diaries and his Diplomatic Documents.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Rome
5
Sanok
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Zamość
1

No access

No Thumbnail Available