Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem metabolicznym według teorii Dorothy Orem

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Metabolic syndrome (MetS) is a clinic state, characterized by the coexistence offactors conducive to the development of cardiovascular diseases and diabetes type 2. Currently,there are many criteria which defines this syndrome. The main role in the onset of MetS isattributed to abdominal obesity and insulin resistance, however, it is not decided yet which oneis the main factor of this disease. Clinical process is focused on the treatment of all MetS factors.The essence of non-pharmacological treatment is a change of patient's old lifestyle. From otherside, pharmacological treatment should be introduced in people with high risk of developmentcardiovascular diseases, patients with diabetes type 2, people with atherosclerotic lesions or incase of people for who non-pharmacological treatment ended with failure.Goal: The main objective of this thesis is to develop a model of nursing care for a patient withmetabolic syndrome, based on Dorothy Orem's nursing theory.Materials and methods: Thesis has been written based on analysis of source literature.Results: In the thesis were described 10 nursing diagnoses related to patient problems withmetabolic syndrome on the basis of Dorothy Orem's theory. This model mainly aims on patienteducation about healthier lifestyle and preparing him for self-care in order to improve hisquality of life.Conclusions: Nowadays, observable is disturbing upward tendency of metabolic syndrome inthe society. There is a big need of early prevention MS, mainly focused on reduction ofoverweight, education about proper diet and physical activities. The main role of a nurse in thecare of a patient with MS are health education about lifestyle change, knowledge of risk factorsand education about self-care.pl
dc.abstract.plWstęp: Zespół metaboliczny (ZM) to stan kliniczny charakteryzujący sięwspółwystępowaniem czynników sprzyjających powstawaniu chorób o podłożusercowo-naczyniowym oraz cukrzycy typu 2. Obecnie istnieje wiele kryteriów definiującychten zespół. Nadrzędną rolę w powstaniu ZM przypisuję się otyłości brzusznej orazinsulinooporności, nie ustalono jednak, który z nich stanowi główny czynnik wywoławczy ZM.Postępowanie kliniczne ukierunkowane jest na leczenie wszystkich składowych ZM. Istotąpostępowania niefarmakologicznego jest zmiana dotychczasowego stylu życia. Postępowaniefarmakologiczne powinno zostać wdrożone u osób z wysokim ryzykiem rozwoju chorób opodłożu sercowo-naczyniowym oraz cukrzycy typu 2, występującymi już zmianamimiażdżycowymi oraz u osób, u których zmiana stylu życia nie przyniosła oczekiwanegorezultatu.Cel: Celem pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołemmetabolicznym w oparciu o teorię pielęgnowania Dorothy Orem.Materiał i metody: Niniejsza praca została przygotowana na podstawie analizy literaturyprzedmiotu.Wyniki: W pracy wyróżniono 10 diagnoz pielęgniarskich dotyczących problemów pacjenta zzespołem metabolicznym na podstawie teorii Dorothy Orem. Model ten ukierunkowany jestprzede wszystkim na edukację pacjenta na temat stylu życia oraz przygotowanie go dosamoopieki i samopielęgnacji w celu poprawy jego jakości życia.Wnioski: Obserwowalna jest niepokojąca tendencja wzrostowa występowania zespołumetabolicznego w społeczeństwie. Niezbędna jest wczesna profilaktyka zespołumetabolicznego ukierunkowana na redukcję nadwagi, edukację na temat odpowiedniej diety iaktywności fizycznej. Głównym zadaniem pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołemmetabolicznym jest edukacja zdrowotna w zakresie modyfikacji stylu życia, czynników ryzyka,samoopieki oraz samopielęgnacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:13:49Z
dc.date.available2020-07-27T05:13:49Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112771-192662pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218300
dc.languagepolpl
dc.subject.enmetabolic syndrome, Dorothy Orem’s theory, model of carepl
dc.subject.plzespół metaboliczny, teoria Dorothy Orem, model opiekipl
dc.titleModel opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem metabolicznym według teorii Dorothy Orempl
dc.title.alternativeModel of care for patients with metabolic syndrome to the theory of Dorothy Orempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Metabolic syndrome (MetS) is a clinic state, characterized by the coexistence offactors conducive to the development of cardiovascular diseases and diabetes type 2. Currently,there are many criteria which defines this syndrome. The main role in the onset of MetS isattributed to abdominal obesity and insulin resistance, however, it is not decided yet which oneis the main factor of this disease. Clinical process is focused on the treatment of all MetS factors.The essence of non-pharmacological treatment is a change of patient's old lifestyle. From otherside, pharmacological treatment should be introduced in people with high risk of developmentcardiovascular diseases, patients with diabetes type 2, people with atherosclerotic lesions or incase of people for who non-pharmacological treatment ended with failure.Goal: The main objective of this thesis is to develop a model of nursing care for a patient withmetabolic syndrome, based on Dorothy Orem's nursing theory.Materials and methods: Thesis has been written based on analysis of source literature.Results: In the thesis were described 10 nursing diagnoses related to patient problems withmetabolic syndrome on the basis of Dorothy Orem's theory. This model mainly aims on patienteducation about healthier lifestyle and preparing him for self-care in order to improve hisquality of life.Conclusions: Nowadays, observable is disturbing upward tendency of metabolic syndrome inthe society. There is a big need of early prevention MS, mainly focused on reduction ofoverweight, education about proper diet and physical activities. The main role of a nurse in thecare of a patient with MS are health education about lifestyle change, knowledge of risk factorsand education about self-care.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zespół metaboliczny (ZM) to stan kliniczny charakteryzujący sięwspółwystępowaniem czynników sprzyjających powstawaniu chorób o podłożusercowo-naczyniowym oraz cukrzycy typu 2. Obecnie istnieje wiele kryteriów definiującychten zespół. Nadrzędną rolę w powstaniu ZM przypisuję się otyłości brzusznej orazinsulinooporności, nie ustalono jednak, który z nich stanowi główny czynnik wywoławczy ZM.Postępowanie kliniczne ukierunkowane jest na leczenie wszystkich składowych ZM. Istotąpostępowania niefarmakologicznego jest zmiana dotychczasowego stylu życia. Postępowaniefarmakologiczne powinno zostać wdrożone u osób z wysokim ryzykiem rozwoju chorób opodłożu sercowo-naczyniowym oraz cukrzycy typu 2, występującymi już zmianamimiażdżycowymi oraz u osób, u których zmiana stylu życia nie przyniosła oczekiwanegorezultatu.Cel: Celem pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołemmetabolicznym w oparciu o teorię pielęgnowania Dorothy Orem.Materiał i metody: Niniejsza praca została przygotowana na podstawie analizy literaturyprzedmiotu.Wyniki: W pracy wyróżniono 10 diagnoz pielęgniarskich dotyczących problemów pacjenta zzespołem metabolicznym na podstawie teorii Dorothy Orem. Model ten ukierunkowany jestprzede wszystkim na edukację pacjenta na temat stylu życia oraz przygotowanie go dosamoopieki i samopielęgnacji w celu poprawy jego jakości życia.Wnioski: Obserwowalna jest niepokojąca tendencja wzrostowa występowania zespołumetabolicznego w społeczeństwie. Niezbędna jest wczesna profilaktyka zespołumetabolicznego ukierunkowana na redukcję nadwagi, edukację na temat odpowiedniej diety iaktywności fizycznej. Głównym zadaniem pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołemmetabolicznym jest edukacja zdrowotna w zakresie modyfikacji stylu życia, czynników ryzyka,samoopieki oraz samopielęgnacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:13:49Z
dc.date.available
2020-07-27T05:13:49Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112771-192662
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218300
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
metabolic syndrome, Dorothy Orem’s theory, model of care
dc.subject.plpl
zespół metaboliczny, teoria Dorothy Orem, model opieki
dc.titlepl
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zespołem metabolicznym według teorii Dorothy Orem
dc.title.alternativepl
Model of care for patients with metabolic syndrome to the theory of Dorothy Orem
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
313
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Krakow
19
Lublin
16
Gdansk
15
Bialystok
14
Wroclaw
13
Lodz
12
Bydgoszcz
9
Poznan
9
Rzeszów
6

No access

No Thumbnail Available