Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie ONZ

master
dc.abstract.enThe main idea of this work is an overview of creating the image of the organization as a whole. The author of the work used a concrete example of the existing United Nations.The work consists of 3 parts . In the general part ( theoretical ) presented management theory containing base management organizations or science organization and management . Presented here definitions of image and identity of the company, for a consideration of the particular organization – UN.Descriptive part concerning the United Nations as a representative example as a complement to considerations of the general part , presents selected elements of building the image of the organization ( The flag , website, selected program and development projects ) .The analytical part contains graphically presented the results of the author's survey on the perception of the organization as a whole by the students, then the conclusions concerning the assessment of specific organization which is the United Nations. Collected in the results of a representative group of 20 anonymous students of Cracow Universities.pl
dc.abstract.plPodstawowym celem pracy jest ogólne przedstawienie kreowania wizerunku organizacji jako całości. Autorka pracy posłużyła się konkretnym przykładem istniejącej już Organizacji Narodów Zjednoczonych.Praca składa się z 3 części. W części ogólnej (teoretycznej) przedstawiona została teoria zarządzania zawierająca podstawy zarządzania organizacjami lub nauk o organizacji i zarządzaniu. Zaprezentowane tutaj definicje wizerunku i tożsamości firmy, służące do rozważań dotyczących konkretnej organizacji – ONZW. opisowej części, dotyczącej ONZ jako reprezentatywnego przykładu będącego uzupełnieniem rozważań części ogólnej, przedstawiono wybrane elementy budowy wizerunku organizacji (tj. flaga, strona internetowa oraz wybrany program i projekty rozwoju).Część analityczna zawiera graficznie przedstawione wyniki autorskiej ankiety dotyczącej postrzegania organizacji jako całości przez studentów, a następnie wnioski, dotyczące oceny konkretnej organizacji jaką jest ONZ. Zebrano w niej wyniki badań reprezentatywnej grupy z 20 anonimowych studentów krakowskich uczelni.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorKirilova, Gannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:04:28Z
dc.date.available2020-07-27T03:04:28Z
dc.date.submitted2016-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-110374-191651pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216377
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGEMENT, VISUALIZATION, CORPORATE IMAGE, UNpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE, WIZUALIZACJA, WIZERUNEK ORGANIZACJI, ONZpl
dc.titleKreowanie wizerunku organizacji na przykładzie ONZpl
dc.title.alternativeCreating the organization image on the United Nations examplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main idea of this work is an overview of creating the image of the organization as a whole. The author of the work used a concrete example of the existing United Nations.The work consists of 3 parts . In the general part ( theoretical ) presented management theory containing base management organizations or science organization and management . Presented here definitions of image and identity of the company, for a consideration of the particular organization – UN.Descriptive part concerning the United Nations as a representative example as a complement to considerations of the general part , presents selected elements of building the image of the organization ( The flag , website, selected program and development projects ) .The analytical part contains graphically presented the results of the author's survey on the perception of the organization as a whole by the students, then the conclusions concerning the assessment of specific organization which is the United Nations. Collected in the results of a representative group of 20 anonymous students of Cracow Universities.
dc.abstract.plpl
Podstawowym celem pracy jest ogólne przedstawienie kreowania wizerunku organizacji jako całości. Autorka pracy posłużyła się konkretnym przykładem istniejącej już Organizacji Narodów Zjednoczonych.Praca składa się z 3 części. W części ogólnej (teoretycznej) przedstawiona została teoria zarządzania zawierająca podstawy zarządzania organizacjami lub nauk o organizacji i zarządzaniu. Zaprezentowane tutaj definicje wizerunku i tożsamości firmy, służące do rozważań dotyczących konkretnej organizacji – ONZW. opisowej części, dotyczącej ONZ jako reprezentatywnego przykładu będącego uzupełnieniem rozważań części ogólnej, przedstawiono wybrane elementy budowy wizerunku organizacji (tj. flaga, strona internetowa oraz wybrany program i projekty rozwoju).Część analityczna zawiera graficznie przedstawione wyniki autorskiej ankiety dotyczącej postrzegania organizacji jako całości przez studentów, a następnie wnioski, dotyczące oceny konkretnej organizacji jaką jest ONZ. Zebrano w niej wyniki badań reprezentatywnej grupy z 20 anonimowych studentów krakowskich uczelni.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Kirilova, Ganna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:04:28Z
dc.date.available
2020-07-27T03:04:28Z
dc.date.submittedpl
2016-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-110374-191651
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216377
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGEMENT, VISUALIZATION, CORPORATE IMAGE, UN
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE, WIZUALIZACJA, WIZERUNEK ORGANIZACJI, ONZ
dc.titlepl
Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie ONZ
dc.title.alternativepl
Creating the organization image on the United Nations example
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Dublin
2
Krakow
2
Boardman
1
Bydgoszcz
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available