Stan odżywienia pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego

master
dc.abstract.enINTRODUCTION: The resulting surgical trauma after the surgery bypass leads to a reduction in resistance and, consequently, often in nutritional disorders. Therefore, an important aspect of patient care is the early recognition of the nutritional status of the patient, to ensure the patient has the opportunity to take effective self-care after surgery.THE AIM OF THE STUDY: To assess the nutritional status of patients undergoing coronary artery bypass grafting, and the relationship of nutritional status and the level of self-care and complications that occur after surgery.MATERIAL AND METHODS: The study group consisted of 96 men, aged from 60 to 81 years who underwent the first, planned surgery coronary artery bypass grafting. Used method of diagnostic survey, the survey technique. The research tool was a questionnaire ,, Minimum assessment of nutritional status "and a questionnaire to assess functional capacity in terms of vital signs by Katz. In addition, an analysis of documents: medical records of patients treated at the Clinical Department of Cardiovascular Surgery and Transplantation and the results of laboratory tests.RESULTS: Parameter BMI showed the majority of patients are overweight (62.5%) and obese (26 %) Based on CLL, 45.8 % of patients were slightly or partially malnourished, and according to the MNA scale 58 % of patients were very alike to be malnourished. On the first day after the surgery, the malnutrition was observed among 41.7% of patients. Based on MNA, it could be observed that there were more people malnourished (67.7 %) in the first day after the surgery compared to the conditions before the surgery (1 %). Significant statistic differences between the malnutrition among the patients in the first and fifth day after surgery, in comparison to the time before the surgery (p<0,0001), have been shown. The complications after surgery took place more frequently in case of people with obesity and overweight than in case of people with the proper BMI. Patients with the BMI overreaching the regular level were less able to take care of themselves independently.CONCLUSIONS: Prior to the surgery, more patience were overweighed based on the BMI scale. Based on CLL, the malnutrition was slight or middle, and on the MNA scale the malnutrition was very alike to occur. The malnutrition level got higher in the first day after the surgery, which was connected with the complications after the surgery. The patients with obesity were less able to take care of themselves independently after the surgery and had more complications. KEYWORDS: coronary artery bypass grafting, nutritional status, self-carepl
dc.abstract.plWSTĘP: Choroba niedokrwienna serca jest to choroba przewlekła, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach UE. Wśród czynników ryzyka jest między innymi otyłość. W celu poprawy ukrwienia mięśnia sercowego stosuje się m.in. zabieg wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Uraz operacyjny prowadzi do obniżenia odporności i w konsekwencji często do zaburzeń w odżywieniu. Dlatego ważnym aspektem w opiece nad pacjentem jest wczesne rozpoznanie stanu odżywienia pacjenta, celem podjęcia działań, aby zapewnić pacjentowi możliwość do podjęcia skutecznej samoopieki po zabiegu operacyjnym.CEL PRACY: Celem pracy była cena stanu odżywienia pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego oraz określenie zależności stanu odżywienia a poziomem samoopieki oraz powikłaniami występującymi po operacji. MATERIAŁ I METODY: Grupę badawczą stanowiło 96 mężczyzn, w wieku od 60 do 81 lat, którzy poddani byli pierwszemu, planowanemu zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ,,Minimalnej oceny stanu odżywienia” oraz kwestionariusz oceny wydolności funkcjonalnej w zakresie podstawowych czynności życiowych wg Katza. Ponadto dokonano analizy dokumentów: historie chorób pacjentów leczonych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii oraz wyniki badań laboratoryjnych. WYNIKI: W oparciu o parametr BMI wykazano nadwagę (62,5%) oraz otyłość (26,0%). Na podstawie CLL w grupie 45,8% badanych było niedożywienie lekkie lub średnie oraz skali MNA u 58% występowało zagrożenie niedożywieniem. W I dobie po zabiegu niedożywienie zaobserwowano u 41,7% pacjentów. Na podstawie MNA stwierdzono, że w I dobie po zabiegu było więcej osób (67,7%) z niedożywieniem niż przed zabiegiem (1%). Wykazano istotne statystycznie różnice między wskaźnikiem niedożywienia MNA pacjentów w I i V dobie po zabiegu w porównaniu do okresu przed zabiegiem (p<0,0001). Wykazano zależność pomiędzy BMI, a występowaniem powikłań (p= 0,0351). Powikłania stwierdzono częściej u osób z niedowagą, otyłością, nadwagą niż u osób z prawidłowym BMI. Pacjenci ze wskaźnikiem BMI powyżej normy wykazywali mniejszy poziom samoopieki.WNIOSKI: Przed operacją u większości pacjentów w oparciu o BMI wykazano nadwagę oraz otyłość. Na podstawie CLL było niedożywienie lekkie lub średnie oraz skali MNA występowało zagrożenie niedożywieniem. Niedożywienie na podstawie MNA pogłębiło się w I dobie po zabiegu, co związane było z urazem operacyjnym. U pacjentów otyłych i z nadwagą wykazano obniżony poziom samoopieki oraz większą liczbę powikłań.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorBizoń, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:36:38Z
dc.date.available2020-07-26T22:36:38Z
dc.date.submitted2016-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-105897-146442pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212233
dc.languagepolpl
dc.subject.enKEYWORDS: coronary artery bypass grafting, nutritional status, self-carepl
dc.subject.plSŁOWA KLUCZOWE: pomostowanie aortalno-wieńcowe, stan odżywienia, samoopiekapl
dc.titleStan odżywienia pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowegopl
dc.title.alternativeThe nutritional status of patients after coronary artery bypass graftingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION: The resulting surgical trauma after the surgery bypass leads to a reduction in resistance and, consequently, often in nutritional disorders. Therefore, an important aspect of patient care is the early recognition of the nutritional status of the patient, to ensure the patient has the opportunity to take effective self-care after surgery.THE AIM OF THE STUDY: To assess the nutritional status of patients undergoing coronary artery bypass grafting, and the relationship of nutritional status and the level of self-care and complications that occur after surgery.MATERIAL AND METHODS: The study group consisted of 96 men, aged from 60 to 81 years who underwent the first, planned surgery coronary artery bypass grafting. Used method of diagnostic survey, the survey technique. The research tool was a questionnaire ,, Minimum assessment of nutritional status "and a questionnaire to assess functional capacity in terms of vital signs by Katz. In addition, an analysis of documents: medical records of patients treated at the Clinical Department of Cardiovascular Surgery and Transplantation and the results of laboratory tests.RESULTS: Parameter BMI showed the majority of patients are overweight (62.5%) and obese (26 %) Based on CLL, 45.8 % of patients were slightly or partially malnourished, and according to the MNA scale 58 % of patients were very alike to be malnourished. On the first day after the surgery, the malnutrition was observed among 41.7% of patients. Based on MNA, it could be observed that there were more people malnourished (67.7 %) in the first day after the surgery compared to the conditions before the surgery (1 %). Significant statistic differences between the malnutrition among the patients in the first and fifth day after surgery, in comparison to the time before the surgery (p<0,0001), have been shown. The complications after surgery took place more frequently in case of people with obesity and overweight than in case of people with the proper BMI. Patients with the BMI overreaching the regular level were less able to take care of themselves independently.CONCLUSIONS: Prior to the surgery, more patience were overweighed based on the BMI scale. Based on CLL, the malnutrition was slight or middle, and on the MNA scale the malnutrition was very alike to occur. The malnutrition level got higher in the first day after the surgery, which was connected with the complications after the surgery. The patients with obesity were less able to take care of themselves independently after the surgery and had more complications. KEYWORDS: coronary artery bypass grafting, nutritional status, self-care
dc.abstract.plpl
WSTĘP: Choroba niedokrwienna serca jest to choroba przewlekła, która jest jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach UE. Wśród czynników ryzyka jest między innymi otyłość. W celu poprawy ukrwienia mięśnia sercowego stosuje się m.in. zabieg wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Uraz operacyjny prowadzi do obniżenia odporności i w konsekwencji często do zaburzeń w odżywieniu. Dlatego ważnym aspektem w opiece nad pacjentem jest wczesne rozpoznanie stanu odżywienia pacjenta, celem podjęcia działań, aby zapewnić pacjentowi możliwość do podjęcia skutecznej samoopieki po zabiegu operacyjnym.CEL PRACY: Celem pracy była cena stanu odżywienia pacjentów poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego oraz określenie zależności stanu odżywienia a poziomem samoopieki oraz powikłaniami występującymi po operacji. MATERIAŁ I METODY: Grupę badawczą stanowiło 96 mężczyzn, w wieku od 60 do 81 lat, którzy poddani byli pierwszemu, planowanemu zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ,,Minimalnej oceny stanu odżywienia” oraz kwestionariusz oceny wydolności funkcjonalnej w zakresie podstawowych czynności życiowych wg Katza. Ponadto dokonano analizy dokumentów: historie chorób pacjentów leczonych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii oraz wyniki badań laboratoryjnych. WYNIKI: W oparciu o parametr BMI wykazano nadwagę (62,5%) oraz otyłość (26,0%). Na podstawie CLL w grupie 45,8% badanych było niedożywienie lekkie lub średnie oraz skali MNA u 58% występowało zagrożenie niedożywieniem. W I dobie po zabiegu niedożywienie zaobserwowano u 41,7% pacjentów. Na podstawie MNA stwierdzono, że w I dobie po zabiegu było więcej osób (67,7%) z niedożywieniem niż przed zabiegiem (1%). Wykazano istotne statystycznie różnice między wskaźnikiem niedożywienia MNA pacjentów w I i V dobie po zabiegu w porównaniu do okresu przed zabiegiem (p<0,0001). Wykazano zależność pomiędzy BMI, a występowaniem powikłań (p= 0,0351). Powikłania stwierdzono częściej u osób z niedowagą, otyłością, nadwagą niż u osób z prawidłowym BMI. Pacjenci ze wskaźnikiem BMI powyżej normy wykazywali mniejszy poziom samoopieki.WNIOSKI: Przed operacją u większości pacjentów w oparciu o BMI wykazano nadwagę oraz otyłość. Na podstawie CLL było niedożywienie lekkie lub średnie oraz skali MNA występowało zagrożenie niedożywieniem. Niedożywienie na podstawie MNA pogłębiło się w I dobie po zabiegu, co związane było z urazem operacyjnym. U pacjentów otyłych i z nadwagą wykazano obniżony poziom samoopieki oraz większą liczbę powikłań.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Bizoń, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:36:38Z
dc.date.available
2020-07-26T22:36:38Z
dc.date.submittedpl
2016-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-105897-146442
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212233
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KEYWORDS: coronary artery bypass grafting, nutritional status, self-care
dc.subject.plpl
SŁOWA KLUCZOWE: pomostowanie aortalno-wieńcowe, stan odżywienia, samoopieka
dc.titlepl
Stan odżywienia pacjentów po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego
dc.title.alternativepl
The nutritional status of patients after coronary artery bypass grafting
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
5
Wroclaw
3
Chandler
2
Dublin
2
Poznan
2
Rzeszów
2
Szczecin
2
Bielsko-Biala
1
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available