Motivations and factors influencing geriatric medicine as a career choice in France: An exploratory study

Motivations and factors influencing geriatric medicine as a career choice in France: An exploratory study

master
dc.abstract.enIntroduction: The ageing population is a worldwide phenomenon often described as one of the biggest socio-economic challenges of the 21st century (UNFPA, 2012). In France, there are many different paths to become a geriatrician (Livreblanc de la geriatrie, 2011) which has resulted in a great deal of ambiguity and confusion in the system. Recent studies suggest an unexpected growing number of disabling conditions among baby-boomers compared to older generations (Robine et al., 1999; Cambois, Blachier, Robine, 2005). This is why a medical expertise should be developed, even though an interdisciplinary teamwork when caring the elderly seems essential (Johansson et al., 2010). In France no research specifically studied medical students' willingness to pursue a career in geriatric medicine and few studies have been conducted on the subject in the French context (Jeandel, 2011). The question of who are the specialists in geriatric medicine and whether or not their numbers respond to expectations remain unclear (Franco, 2007). The aim of this paper was then to identify the motivations of medical students towards specialisation in geriatrics medicine and their level of awareness regarding training options in geriatric medicine. Methodology Quantitative and qualitative study approaches were applied to collect primary data from selected samples. The quantitative approach was done through a cross-sectional exploratory survey done in two ways, via online projected questionnaires and self-administered questionnaires.55 Students within training in geriatric medicine from different universities were involved in the study. The qualitative approach followed in-depth interview methodology with key informants in the geriatric department of 6 different universities.Results From the literature and the quantitative approach, three main themes presented themselves: 1) particularities of the demographic data of medical students enrolled in a training in geriatric medicine; 2) the awareness regarding the training in geriatric medicine and career plans and 3) the motivations for enrolling in the programme in geriatric medicine compared to the motivations for being a doctor. The findings showed the importance of considering the population of medical students enrolled in a training in geriatric medicine separately from the rest of medical students. The factors that influence the decision to pursue a career in geriatric medicine are numerous and are part of a complex decision-making process where the awareness towards geriatric care and gerontology plays a key role.ConclusionThe French example of the progressive development and implementation of geriatric medicine shows that evolution can be relatively quick when there is political support. The results found in this research should be treated as potential hypothesis for the future and tested within representative samples of students in geriatrics.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem na skalę światową. Opisywane jest ono często jako największe socjo-ekonomiczne wyzwanie 21. wieku (UNFPA,2012). Funkcjonujący we Francji system prowadzący do uzyskania specjalizacji geriatry prowadzi często do niejasności i zamieszania (Livreblanc de la geriatrie, 2011). Ostatnie badania wskazują na niespodziewanie rosnącą liczbę niepełnosprawności wśród generacji baby-boom w porównaniu z generacjami starszymi (Robine et al., 1999; Cambois, Blachier, Robine, 2005). W związku z tym powinno zostać rozwinięte zaplecze medycznych ekspertów (Johansson et al., 2010). Do tej pory we Francji nie prowadzono specjalnych badań w kierunku chęci studentów medycyny do podejmowania kariery w geriatrii i jedynie kilka badań zostało przeprowadzonych w kontekście Francji (Jeandel, 2011). Pytanie dotyczące tego kim są specjaliści medycyny geriatrycznej oraz czy ich liczba odpowiada zapotrzebowaniu pozostaje bez odpowiedzi (Franco, 2007). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie czynników motywujących studentów medycyny do podejmowania specjalizacji w geriatrii i ich poziom świadomości dotyczących możliwości szkolenia w tym zakresie. Metoda: Jakościowe i ilościowe badanie przeprowadzone wśród wybranych grup. Ilościowe dane były zebrane poprzez międzysektorowe badanie zrealizowane w dwóch formach: poprzez kwestionariusz internetowy oraz bezpośredni przeprowadzony samodzielnie. W badaniu wzięło udział 55 studentów medycyny z różnych uniwersytetów. Jakościowe badanie polegało na pogłębionych wywiadach przeprowadzonych z kluczowymi podmiotami dysponującymi informacją w departamentach geriatrycznych w 6 różnych uniwersytetach. Wyniki: Analiza literatury oraz badanie ilościowe wskazały trzy główne zjawiska: 1) dokładność wiedzy studentów medycyny geriatrycznej dotyczącej demografii, 2) świadomość dotycząca szkolenia w zakresie geriatrii i planów kariery, 3) motywacje kierujące studentami zapisującymi się na kurs geriatrii. Wyniki pokazały istotne rozróżnienie między studentami geriatrii a pozostałymi studentami medycyny. Czynniki które wpływają na podjęcie decyzji o rozpoczęciu kariery w geriatrii są liczne i stanowią część procesu podejmowania decyzji, gdzie świadomość dotycząca opieki geriatrycznej i gerontologii ma kluczowe znaczenie. Wnioski: Przykład Francji ukazujący progresywny rozwój i implementację geriatrii wskazuje na możliwość przeprowadzenia zmian przy dużym wsparciu politycznym. Wyniki tego badania powinny stanowić potencjalną hipotezę dalszych badań i przeprowadzenia ich w reprezentatywnych grupach studentów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.contributor.authorTurmaine, Kathleenpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGolinowska, Stanisława - 129537 pl
dc.contributor.reviewerSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:56:56Z
dc.date.available2020-07-24T14:56:56Z
dc.date.submitted2013-06-12pl
dc.fieldofstudyHealth Economics and Governance of Health Systempl
dc.identifier.apddiploma-73623-172948pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186490
dc.languageengpl
dc.subject.engeriatric medicine, geriatrician, France, medical students, ageing populationpl
dc.subject.plMedycyna geriatryczna, geriatria, geriatra, Francja, studenci medycyny, starzenie się populacjipl
dc.titleMotivations and factors influencing geriatric medicine as a career choice in France: An exploratory studypl
dc.titleMotivations and factors influencing geriatric medicine as a career choice in France: An exploratory studypl
dc.title.alternativeCzynniki i motywacje wpływające na wybór ścieżki kariery w geriatrii we Francji: badanie poszukiwawczepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The ageing population is a worldwide phenomenon often described as one of the biggest socio-economic challenges of the 21st century (UNFPA, 2012). In France, there are many different paths to become a geriatrician (Livreblanc de la geriatrie, 2011) which has resulted in a great deal of ambiguity and confusion in the system. Recent studies suggest an unexpected growing number of disabling conditions among baby-boomers compared to older generations (Robine et al., 1999; Cambois, Blachier, Robine, 2005). This is why a medical expertise should be developed, even though an interdisciplinary teamwork when caring the elderly seems essential (Johansson et al., 2010). In France no research specifically studied medical students' willingness to pursue a career in geriatric medicine and few studies have been conducted on the subject in the French context (Jeandel, 2011). The question of who are the specialists in geriatric medicine and whether or not their numbers respond to expectations remain unclear (Franco, 2007). The aim of this paper was then to identify the motivations of medical students towards specialisation in geriatrics medicine and their level of awareness regarding training options in geriatric medicine. Methodology Quantitative and qualitative study approaches were applied to collect primary data from selected samples. The quantitative approach was done through a cross-sectional exploratory survey done in two ways, via online projected questionnaires and self-administered questionnaires.55 Students within training in geriatric medicine from different universities were involved in the study. The qualitative approach followed in-depth interview methodology with key informants in the geriatric department of 6 different universities.Results From the literature and the quantitative approach, three main themes presented themselves: 1) particularities of the demographic data of medical students enrolled in a training in geriatric medicine; 2) the awareness regarding the training in geriatric medicine and career plans and 3) the motivations for enrolling in the programme in geriatric medicine compared to the motivations for being a doctor. The findings showed the importance of considering the population of medical students enrolled in a training in geriatric medicine separately from the rest of medical students. The factors that influence the decision to pursue a career in geriatric medicine are numerous and are part of a complex decision-making process where the awareness towards geriatric care and gerontology plays a key role.ConclusionThe French example of the progressive development and implementation of geriatric medicine shows that evolution can be relatively quick when there is political support. The results found in this research should be treated as potential hypothesis for the future and tested within representative samples of students in geriatrics.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem na skalę światową. Opisywane jest ono często jako największe socjo-ekonomiczne wyzwanie 21. wieku (UNFPA,2012). Funkcjonujący we Francji system prowadzący do uzyskania specjalizacji geriatry prowadzi często do niejasności i zamieszania (Livreblanc de la geriatrie, 2011). Ostatnie badania wskazują na niespodziewanie rosnącą liczbę niepełnosprawności wśród generacji baby-boom w porównaniu z generacjami starszymi (Robine et al., 1999; Cambois, Blachier, Robine, 2005). W związku z tym powinno zostać rozwinięte zaplecze medycznych ekspertów (Johansson et al., 2010). Do tej pory we Francji nie prowadzono specjalnych badań w kierunku chęci studentów medycyny do podejmowania kariery w geriatrii i jedynie kilka badań zostało przeprowadzonych w kontekście Francji (Jeandel, 2011). Pytanie dotyczące tego kim są specjaliści medycyny geriatrycznej oraz czy ich liczba odpowiada zapotrzebowaniu pozostaje bez odpowiedzi (Franco, 2007). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie czynników motywujących studentów medycyny do podejmowania specjalizacji w geriatrii i ich poziom świadomości dotyczących możliwości szkolenia w tym zakresie. Metoda: Jakościowe i ilościowe badanie przeprowadzone wśród wybranych grup. Ilościowe dane były zebrane poprzez międzysektorowe badanie zrealizowane w dwóch formach: poprzez kwestionariusz internetowy oraz bezpośredni przeprowadzony samodzielnie. W badaniu wzięło udział 55 studentów medycyny z różnych uniwersytetów. Jakościowe badanie polegało na pogłębionych wywiadach przeprowadzonych z kluczowymi podmiotami dysponującymi informacją w departamentach geriatrycznych w 6 różnych uniwersytetach. Wyniki: Analiza literatury oraz badanie ilościowe wskazały trzy główne zjawiska: 1) dokładność wiedzy studentów medycyny geriatrycznej dotyczącej demografii, 2) świadomość dotycząca szkolenia w zakresie geriatrii i planów kariery, 3) motywacje kierujące studentami zapisującymi się na kurs geriatrii. Wyniki pokazały istotne rozróżnienie między studentami geriatrii a pozostałymi studentami medycyny. Czynniki które wpływają na podjęcie decyzji o rozpoczęciu kariery w geriatrii są liczne i stanowią część procesu podejmowania decyzji, gdzie świadomość dotycząca opieki geriatrycznej i gerontologii ma kluczowe znaczenie. Wnioski: Przykład Francji ukazujący progresywny rozwój i implementację geriatrii wskazuje na możliwość przeprowadzenia zmian przy dużym wsparciu politycznym. Wyniki tego badania powinny stanowić potencjalną hipotezę dalszych badań i przeprowadzenia ich w reprezentatywnych grupach studentów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.contributor.authorpl
Turmaine, Kathleen
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Golinowska, Stanisława - 129537
dc.contributor.reviewerpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:56:56Z
dc.date.available
2020-07-24T14:56:56Z
dc.date.submittedpl
2013-06-12
dc.fieldofstudypl
Health Economics and Governance of Health System
dc.identifier.apdpl
diploma-73623-172948
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186490
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
geriatric medicine, geriatrician, France, medical students, ageing population
dc.subject.plpl
Medycyna geriatryczna, geriatria, geriatra, Francja, studenci medycyny, starzenie się populacji
dc.titlepl
Motivations and factors influencing geriatric medicine as a career choice in France: An exploratory study
dc.titlepl
Motivations and factors influencing geriatric medicine as a career choice in France: An exploratory study
dc.title.alternativepl
Czynniki i motywacje wpływające na wybór ścieżki kariery w geriatrii we Francji: badanie poszukiwawcze
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Belfast
5
Wroclaw
2
Accra
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available