Ruolo della traduzione e del traduttore pubblicitario nelle campagne pubblicitarie internazionali. Analisi comparativa delle strategie comunicative e dei messaggi pubblicitari della FIAT in Italia e in Polonia

master
dc.abstract.enThe thesis titled "The role of translation and translator in international advertising campaigns. Comparative analysis of communication strategies and advertisements of FIAT in Italy and in Poland” is a comparison of the advertising campaign on internal and foreign markets, based on some Fiat commercials broadcasted in Italy and Poland. The theoretical part of the thesis presents three different communication strategies (globalization, localization and glocalization) chosen by companies for business and advertising activities and defines the role of translation in each of them. In addition, the question of advertisement translation and transcreation is described. It also includes some of the advertising campaigns adapted to the foreign market in the wrong way. The next part indicates the role, skills and tasks of advertising translator in the process of adapting campaigns and advertising messages to the foreign market. Attention is also drawn to the importance of the socio-cultural aspect in the adaptation process. The analytical part contains a comparative analysis of Fiat’s communication strategy and its advertising messages on the Italian and Polish markets. The analysis was carried out according to an analytical scheme elaborated on the basis of the methodological knowledge concerning the analysis of advertising and translation. The analysis of three pairs of messages (the advertisements of the new Fiat 500, Fiat 500X and Fiat 500L in the Italian and Polish versions) is divided into three parts: the dynamic analysis of the pragmatic component (communication and advertising strategy of the brand, presentation of the products and the company image in each of the target markets), the static analysis of the syntax and semantic components presented in the television commercials (form and content of the messages) and the analysis of translation in the process of commercials adaptation.pl
dc.abstract.otherLa tesi di laurea intitolata “Ruolo della traduzione e del traduttore pubblicitario nelle campagne pubblicitarie internazionali. Analisi comparativa delle strategie comunicative e dei messaggi pubblicitari della FIAT in Italia e in Polonia” confronta da un punto di vista comunicativo e linguistico le campagne pubblicitarie sul mercato interno e all’estero presentando l’analisi di alcuni spot televisivi della Fiat trasmessi in Italia e in Polonia. La parte teorica presenta tre diverse strategie comunicative (globalizzazione, localizzazione e glocalizzazione) scelte da aziende nell'attività commerciale e pubblicitaria e definisce il ruolo della traduzione in ognuna di esse. Inoltre, viene approfondita la questione della traduzione pubblicitaria e della ‘transcreazione’. Si menzionano anche alcune campagne pubblicitarie adattate al mercato estero in modo inappropriato. Nella parte successiva, si tratta anche del ruolo, della competenze e dei compiti del traduttore pubblicitario nel processo dell’adattamento delle campagne e dei messaggi pubblicitari al mercato estero. Si pone l’attenzione anche sull’importanza dell’aspetto socio-culturale nel processo di adattamento. La parte analitica comprende un’analisi comparativa sia di strategia comunicativa e pubblicitaria sia di messaggi pubblicitari della Fiat sul mercato italiano e polacco. L’analisi viene effettuata secondo uno schema analitico elaborato sulla base della conoscenza metodologica riguardante l’analisi di pubblicità e di traduzione. L’analisi di tre coppie di messaggi (le pubblicità della nuova Fiat 500, della Fiat 500X e della Fiat 500L nella versione italiana e polacca) viene divisa in tre parti: l’analisi dinamica della componente pragmatica (la strategia comunicativa e pubblicitaria della marca, la presentazione del prodotto e dell’immagine aziendale in ognuno di mercati target), l’analisi statica delle componenti sintattiche e semantiche presentati negli spot (l’aspetto formale e contenutistico dei messaggi) e l’analisi della traduzione nell’adattamento dei messaggi.pl
dc.abstract.plPraca magisterska zatytułowana “Rola tłumaczenia i tłumacza w międzynarodowych kampaniach reklamowych. Analiza porównawcza strategii komunikacyjnych i reklam firmy FIAT we Włoszech i w Polsce” porównuje sposób realizacji kampanii reklamowej na rynku wewnętrznym i za granicą na przykładzie reklam telewizyjnych włoskiej firmy Fiat transmitowanych we Włoszech i w Polsce. Część teoretyczna przedstawia trzy różne strategie komunikacyjne (globalizację, lokalizację i glokalizację) wybierane przez firmy na potrzeby ich działalności handlowej i reklamowej, a także definiuje rolę tłumaczenia w każdej z nich. Ponadto, zostaje pogłębiona kwestia tłumaczenia reklamy i „transkreacji”, a także wspomniane zostają nieudane kampanie reklamowe błędnie zaadaptowane na rynek zagraniczny. Kolejna część traktuje o roli, kompetencjach i zadaniach tłumacza w procesie adaptacji kampanii reklamowych i reklam na rynek zagraniczny. Podkreślona zostaje również istotna rola aspektu socjokulturowego w procesie adaptacji. Część analityczna zawiera analizę porównawczą zarówno strategii komunikacyjnej i reklamowej, jak i reklam Fiata na rynku włoskim i polskim. Analiza dokonana została na podstawie schematu analitycznego opracowanego w oparciu o wiedzę metodologiczną z zakresu analizy reklamy i tłumaczenia. Analiza trzech par reklam (reklamy nowego Fiata 500, Fiata 500X i Fiata 500L w wersji włoskiej i polskiej) jest podzielona na trzy części: analizę dynamiczną kwestii pragmatycznych (strategia komunikacyjna i reklamowa marki, przedstawienie produktu i wizerunku firmy na każdym z rynków docelowych), analizę statyczną struktur syntaktycznych i semantycznych obecnych w spotach (forma i treść przekazów) oraz analizę tłumaczenia w procesie adaptacji reklam.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSosnowski, Roman - 132005 pl
dc.contributor.authorKsięcikowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSosnowski, Roman - 132005 pl
dc.contributor.reviewerPalmarini, Lucapl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:54:54Z
dc.date.available2020-07-27T09:54:54Z
dc.date.submitted2017-07-24pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-117361-145608pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222567
dc.languageitapl
dc.subject.enadvertisement translation, advertising campaign, communication strategies, adaptation, advertising campaigns analysispl
dc.subject.othertraduzione pubblicitaria, campagna pubblicitaria, strategie comunicative, adattamento, analisi delle campagne pubblicitariepl
dc.subject.pltłumaczenie reklam, kampania reklamowa, strategie komunikacyjne, adaptacja, analiza kampanii reklamowychpl
dc.titleRuolo della traduzione e del traduttore pubblicitario nelle campagne pubblicitarie internazionali. Analisi comparativa delle strategie comunicative e dei messaggi pubblicitari della FIAT in Italia e in Poloniapl
dc.title.alternativeRola tłumaczenia i tłumacza w międzynarodowych kampaniach reklamowych. Analiza porównawcza strategii komunikacyjnych i reklam firmy FIAT we Włoszech i w Polscepl
dc.title.alternativeThe role of translation and translator in international advertising campaigns. Comparative analysis of communication strategies and advertisements of FIAT in Italy and in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis titled "The role of translation and translator in international advertising campaigns. Comparative analysis of communication strategies and advertisements of FIAT in Italy and in Poland” is a comparison of the advertising campaign on internal and foreign markets, based on some Fiat commercials broadcasted in Italy and Poland. The theoretical part of the thesis presents three different communication strategies (globalization, localization and glocalization) chosen by companies for business and advertising activities and defines the role of translation in each of them. In addition, the question of advertisement translation and transcreation is described. It also includes some of the advertising campaigns adapted to the foreign market in the wrong way. The next part indicates the role, skills and tasks of advertising translator in the process of adapting campaigns and advertising messages to the foreign market. Attention is also drawn to the importance of the socio-cultural aspect in the adaptation process. The analytical part contains a comparative analysis of Fiat’s communication strategy and its advertising messages on the Italian and Polish markets. The analysis was carried out according to an analytical scheme elaborated on the basis of the methodological knowledge concerning the analysis of advertising and translation. The analysis of three pairs of messages (the advertisements of the new Fiat 500, Fiat 500X and Fiat 500L in the Italian and Polish versions) is divided into three parts: the dynamic analysis of the pragmatic component (communication and advertising strategy of the brand, presentation of the products and the company image in each of the target markets), the static analysis of the syntax and semantic components presented in the television commercials (form and content of the messages) and the analysis of translation in the process of commercials adaptation.
dc.abstract.otherpl
La tesi di laurea intitolata “Ruolo della traduzione e del traduttore pubblicitario nelle campagne pubblicitarie internazionali. Analisi comparativa delle strategie comunicative e dei messaggi pubblicitari della FIAT in Italia e in Polonia” confronta da un punto di vista comunicativo e linguistico le campagne pubblicitarie sul mercato interno e all’estero presentando l’analisi di alcuni spot televisivi della Fiat trasmessi in Italia e in Polonia. La parte teorica presenta tre diverse strategie comunicative (globalizzazione, localizzazione e glocalizzazione) scelte da aziende nell'attività commerciale e pubblicitaria e definisce il ruolo della traduzione in ognuna di esse. Inoltre, viene approfondita la questione della traduzione pubblicitaria e della ‘transcreazione’. Si menzionano anche alcune campagne pubblicitarie adattate al mercato estero in modo inappropriato. Nella parte successiva, si tratta anche del ruolo, della competenze e dei compiti del traduttore pubblicitario nel processo dell’adattamento delle campagne e dei messaggi pubblicitari al mercato estero. Si pone l’attenzione anche sull’importanza dell’aspetto socio-culturale nel processo di adattamento. La parte analitica comprende un’analisi comparativa sia di strategia comunicativa e pubblicitaria sia di messaggi pubblicitari della Fiat sul mercato italiano e polacco. L’analisi viene effettuata secondo uno schema analitico elaborato sulla base della conoscenza metodologica riguardante l’analisi di pubblicità e di traduzione. L’analisi di tre coppie di messaggi (le pubblicità della nuova Fiat 500, della Fiat 500X e della Fiat 500L nella versione italiana e polacca) viene divisa in tre parti: l’analisi dinamica della componente pragmatica (la strategia comunicativa e pubblicitaria della marca, la presentazione del prodotto e dell’immagine aziendale in ognuno di mercati target), l’analisi statica delle componenti sintattiche e semantiche presentati negli spot (l’aspetto formale e contenutistico dei messaggi) e l’analisi della traduzione nell’adattamento dei messaggi.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska zatytułowana “Rola tłumaczenia i tłumacza w międzynarodowych kampaniach reklamowych. Analiza porównawcza strategii komunikacyjnych i reklam firmy FIAT we Włoszech i w Polsce” porównuje sposób realizacji kampanii reklamowej na rynku wewnętrznym i za granicą na przykładzie reklam telewizyjnych włoskiej firmy Fiat transmitowanych we Włoszech i w Polsce. Część teoretyczna przedstawia trzy różne strategie komunikacyjne (globalizację, lokalizację i glokalizację) wybierane przez firmy na potrzeby ich działalności handlowej i reklamowej, a także definiuje rolę tłumaczenia w każdej z nich. Ponadto, zostaje pogłębiona kwestia tłumaczenia reklamy i „transkreacji”, a także wspomniane zostają nieudane kampanie reklamowe błędnie zaadaptowane na rynek zagraniczny. Kolejna część traktuje o roli, kompetencjach i zadaniach tłumacza w procesie adaptacji kampanii reklamowych i reklam na rynek zagraniczny. Podkreślona zostaje również istotna rola aspektu socjokulturowego w procesie adaptacji. Część analityczna zawiera analizę porównawczą zarówno strategii komunikacyjnej i reklamowej, jak i reklam Fiata na rynku włoskim i polskim. Analiza dokonana została na podstawie schematu analitycznego opracowanego w oparciu o wiedzę metodologiczną z zakresu analizy reklamy i tłumaczenia. Analiza trzech par reklam (reklamy nowego Fiata 500, Fiata 500X i Fiata 500L w wersji włoskiej i polskiej) jest podzielona na trzy części: analizę dynamiczną kwestii pragmatycznych (strategia komunikacyjna i reklamowa marki, przedstawienie produktu i wizerunku firmy na każdym z rynków docelowych), analizę statyczną struktur syntaktycznych i semantycznych obecnych w spotach (forma i treść przekazów) oraz analizę tłumaczenia w procesie adaptacji reklam.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sosnowski, Roman - 132005
dc.contributor.authorpl
Księcikowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Sosnowski, Roman - 132005
dc.contributor.reviewerpl
Palmarini, Luca
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:54:54Z
dc.date.available
2020-07-27T09:54:54Z
dc.date.submittedpl
2017-07-24
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-117361-145608
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222567
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
advertisement translation, advertising campaign, communication strategies, adaptation, advertising campaigns analysis
dc.subject.otherpl
traduzione pubblicitaria, campagna pubblicitaria, strategie comunicative, adattamento, analisi delle campagne pubblicitarie
dc.subject.plpl
tłumaczenie reklam, kampania reklamowa, strategie komunikacyjne, adaptacja, analiza kampanii reklamowych
dc.titlepl
Ruolo della traduzione e del traduttore pubblicitario nelle campagne pubblicitarie internazionali. Analisi comparativa delle strategie comunicative e dei messaggi pubblicitari della FIAT in Italia e in Polonia
dc.title.alternativepl
Rola tłumaczenia i tłumacza w międzynarodowych kampaniach reklamowych. Analiza porównawcza strategii komunikacyjnych i reklam firmy FIAT we Włoszech i w Polsce
dc.title.alternativepl
The role of translation and translator in international advertising campaigns. Comparative analysis of communication strategies and advertisements of FIAT in Italy and in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Bologna
13
Palermo
4
Rome
4
Madrid
3
Norbello
3
Padova
3
Central
2
Milan
2
Wroclaw
2
Arzano
1

No access

No Thumbnail Available