Wizja kariery młodzieży licealnej w świetle ich zainteresowań zawodowych i umiejętności

master
dc.abstract.enThe work relates to research conducted on secondary school youth, their interests, skills and prospects for their future professional career. First chapter discusses vocational interests, theoretical side of career and vocational development, process of learning and acquiring skills. The second chapter portrays issues connected with the concept of vocational career, new career paradigm as well as some chosen aspects of career planning. Special attention was paid to vocational consultancy. Chapter three discusses the purpose and subject of the research, research problems, the hypotheses, methods and research tools. There has been a search for connection between vocational interests and skills of the pupils in the light of their future career. The hypotheses concern: the heterogeneity of pupils’ attention in terms of portrayed vocational interests, correlation between pupils’ heuristics and decisions in terms of future career with selected profiles of their vocational interests.Fourth chapter is dedicated to a description of achieved results of the research. The main statistic methods used to analyze the research results were: cluster analysis k means, analysis of variance with Post Hoc Sheffe’s test as well as analysis of frequency of various kinds of decisions occurring in selected heuristics. The hypotheses were verified in the ending.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy badania młodzieży licealnej, ich zainteresowań, umiejętności oraz wizji przyszłej kariery zawodowej. W rozdziale I omówiono zainteresowania zawodowe, teorię kariery i rozwoju zawodowego, proces uczenia się i nabywania umiejętności. W rozdziale II przedstawiono zagadnienia związane z karierą zawodową, nowy paradygmat kariery oraz wybrane aspekty planowania karier. Szczególną uwagę zwrócono na rolę doradztwa zawodowego. W rozdziale III omówiono cel i przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Szukano związków pomiędzy zainteresowaniami zawodowymi i umiejętnościami młodzieży licealnej w świetle ich wizji przyszłej kariery. Hipotezy dotyczą: heterogeniczności skupień uczniów pod względem przejawianych zainteresowań zawodowych; związków poszczególnych umiejętności z profilami skupień badanych w obszarach zainteresowań; powiązania heurystyk i decyzji uczniów odnośnie przyszłej kariery z wyodrębnionymi profilami zainteresowań zawodowych. Rozdział IV poświęcony został omówieniu wyników uzyskanych badań. Główne metody statystyczne zastosowane do analizy wyników badań to: analiza skupień metodą k-średnich, analiza wariancji wraz z testem Post Hoc Scheffe’go oraz analizy częstości występowania różnych rodzajów decyzji w wyodrębnionych heurystykach. W zakończeniu zweryfikowano hipotezy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.contributor.authorMachowicz, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:01:38Z
dc.date.available2020-07-27T02:01:38Z
dc.date.submitted2016-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-109334-149711pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215405
dc.languagepolpl
dc.subject.encareer – interests – profession – skills – youthpl
dc.subject.plkariera – młodzież – umiejętności – zainteresowania – zawódpl
dc.titleWizja kariery młodzieży licealnej w świetle ich zainteresowań zawodowych i umiejętnościpl
dc.title.alternativeCareer prospects for secondary school youth in the light of their vocational interest and skillspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work relates to research conducted on secondary school youth, their interests, skills and prospects for their future professional career. First chapter discusses vocational interests, theoretical side of career and vocational development, process of learning and acquiring skills. The second chapter portrays issues connected with the concept of vocational career, new career paradigm as well as some chosen aspects of career planning. Special attention was paid to vocational consultancy. Chapter three discusses the purpose and subject of the research, research problems, the hypotheses, methods and research tools. There has been a search for connection between vocational interests and skills of the pupils in the light of their future career. The hypotheses concern: the heterogeneity of pupils’ attention in terms of portrayed vocational interests, correlation between pupils’ heuristics and decisions in terms of future career with selected profiles of their vocational interests.Fourth chapter is dedicated to a description of achieved results of the research. The main statistic methods used to analyze the research results were: cluster analysis k means, analysis of variance with Post Hoc Sheffe’s test as well as analysis of frequency of various kinds of decisions occurring in selected heuristics. The hypotheses were verified in the ending.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy badania młodzieży licealnej, ich zainteresowań, umiejętności oraz wizji przyszłej kariery zawodowej. W rozdziale I omówiono zainteresowania zawodowe, teorię kariery i rozwoju zawodowego, proces uczenia się i nabywania umiejętności. W rozdziale II przedstawiono zagadnienia związane z karierą zawodową, nowy paradygmat kariery oraz wybrane aspekty planowania karier. Szczególną uwagę zwrócono na rolę doradztwa zawodowego. W rozdziale III omówiono cel i przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Szukano związków pomiędzy zainteresowaniami zawodowymi i umiejętnościami młodzieży licealnej w świetle ich wizji przyszłej kariery. Hipotezy dotyczą: heterogeniczności skupień uczniów pod względem przejawianych zainteresowań zawodowych; związków poszczególnych umiejętności z profilami skupień badanych w obszarach zainteresowań; powiązania heurystyk i decyzji uczniów odnośnie przyszłej kariery z wyodrębnionymi profilami zainteresowań zawodowych. Rozdział IV poświęcony został omówieniu wyników uzyskanych badań. Główne metody statystyczne zastosowane do analizy wyników badań to: analiza skupień metodą k-średnich, analiza wariancji wraz z testem Post Hoc Scheffe’go oraz analizy częstości występowania różnych rodzajów decyzji w wyodrębnionych heurystykach. W zakończeniu zweryfikowano hipotezy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.contributor.authorpl
Machowicz, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:01:38Z
dc.date.available
2020-07-27T02:01:38Z
dc.date.submittedpl
2016-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-109334-149711
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215405
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
career – interests – profession – skills – youth
dc.subject.plpl
kariera – młodzież – umiejętności – zainteresowania – zawód
dc.titlepl
Wizja kariery młodzieży licealnej w świetle ich zainteresowań zawodowych i umiejętności
dc.title.alternativepl
Career prospects for secondary school youth in the light of their vocational interest and skills
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Chorzów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available