OSINT w wojnie w Ukrainie

licenciate
dc.abstract.enIn this day and age, where most information is available from open sources, methods of information extraction known as OSINT (open-source intelligence) are becoming increasingly popular. With advances in technology, OSINT has become more complex, but at the same time more accessible and easier to use. Tools such as automated person detection algorithms or artificial intelligence have become commonplace in the process of collecting and analysing information from various sources. The main purpose of OSINT is to obtain information necessary for decision-making, intelligence activities, investigations or investigative activities. This method is particularly useful for secret services, the military, the police, the media and scientific researchers. Modern society is characterised by the increasing availability and dissemination of information, so the use of OSINT is becoming crucial for better decision-making and more effective operations. As stated by Gen. S.V. Wilson, director of the US Defence Intelligence Agency: "90% of intelligence comes from open sources. The remaining 10% which is gained in a more spectacular way comes from the secret one. The genuine hero of the intelligence activity is Sherlock Holmes not James Bond."The thesis aims to outline the importance and use of OSINT and to analyse the different types of this method in the context of intelligence gathering. It consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The first chapter deals with the history of the development of OSINT, describing selected themes related to OSINT before and in the digital age. The second chapter describes in general terms the different types of OSINT and the actors using this method. The choice of actors and types of OSINT described in the paper is based on their relevance in the context of the war in Ukraine. The third chapter links the issue of the war in Ukraine to the types of OSINT discussed earlier, examining their effectiveness during this conflict. The timeliness of the work stems from the fact that OSINT is becoming an increasingly used intelligence method. This is influenced by factors such as the availability of information, technological advances, its application in various fields, its effectiveness and its role in monitoring conflicts and crises. This thesis aims to fill a gap in research on the use of OSINT in the war in Ukraine to provide lessons on the effectiveness of this method in the context of armed conflict.pl
dc.abstract.plW dzisiejszych czasach, w których większość informacji jest dostępna z otwartych źródeł, metody pozyskiwania informacji znane jako "biały wywiad" lub OSINT (open-source intelligence) stają się coraz bardziej popularne. Wraz z postępem technologicznym, OSINT stał się bardziej skomplikowany, ale jednocześnie bardziej dostępny i łatwiejszy w użyciu. Narzędzia, takie jak automatyczne algorytmy wykrywania osób czy sztuczna inteligencja, stały się powszechne w procesie zbierania i analizy informacji z różnych źródeł.Głównym celem OSINT jest pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, działań wywiadowczych, dochodzeń czy działań śledczych. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla służb specjalnych, wojska, policji, mediów oraz badaczy naukowych. Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się coraz większą dostępnością i rozpowszechnieniem informacji, dlatego wykorzystanie OSINT staje się kluczowe dla podejmowania lepszych decyzji i prowadzenia skuteczniejszych działań. Jak powiedział gen. S.V. Wilson, dyrektor Agencji Wywiadu Obronnego USA: "Dziewięćdziesiąt procent informacji wywiadowczych pochodzi z otwartych źródeł. Pozostałe dziesięć, które uzyskuje się w sposób bardziej widowiskowy, z utajnionych. Prawdziwym bohaterem pracy wywiadowczej jest Sherlock Holmes, a nie James Bond."Praca licencjacka ma na celu przedstawienie znaczenia i zastosowania OSINT oraz analizę różnych rodzajów tej metody w kontekście pozyskiwania informacji wywiadowczych. Składa się ona z wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział poświęcony jest historii rozwoju OSINT, opisując wybrane wątki związane z OSINT przed erą cyfrową i w erze cyfrowej. Drugi rozdział ogólnie opisuje różne rodzaje OSINT oraz podmioty korzystające z tej metody. Wybór opisanych w pracy podmiotów i rodzajów OSINT opiera się na ich znaczeniu w kontekście wojny na Ukrainie. Trzeci rozdział łączy problematykę wojny w Ukrainie z omówionymi wcześniej rodzajami OSINT, badając ich skuteczność w trakcie tego konfliktu.Aktualność pracy wynika z faktu, że OSINT staje się coraz częściej wykorzystywaną metodą wywiadowczą. Wpływ na to mają czynniki, takie jak dostępność informacji, postęp technologiczny, zastosowanie w różnych dziedzinach, skuteczność oraz rola w monitorowaniu konfliktów i kryzysów. Praca ma na celu wypełnienie luki w badaniach dotyczących wykorzystania OSINT w wojnie na Ukrainie, aby dostarczyć wniosków na temat skuteczności tej metody w kontekście konfliktów zbrojnych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.authorManachynskyi, Oleksandrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKolaszyński, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerSajduk, Błażejpl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:37:15Z
dc.date.available2023-07-03T21:37:15Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-167487-286994pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313675
dc.languagepolpl
dc.subject.enOSINT (open-source intelligence), information extraction methods, technological progress, intelligence operations, investigations, investigative measures, special services, army, police, media, researchers, availability of information, dissemination of information, intelligence information, types of OSINT, war in Ukraine, conflict monitoring, crises, armed conflicts, security.pl
dc.subject.plOSINT (open-source intelligence), biały wywiad, metody pozyskiwania informacji, postęp technologiczny, działania wywiadowczych, dochodzenia, działania śledcze, służby specjalne, wojsko, policja, media, badacze naukowi, dostępność informacji, rozpowszechnienie informacji, informacje wywiadowcze, rodzaje OSINT, wojna w Ukrainie, monitorowanie konfliktów, kryzysy, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo.pl
dc.titleOSINT w wojnie w Ukrainiepl
dc.title.alternativeOSINT in war in Ukrainepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this day and age, where most information is available from open sources, methods of information extraction known as OSINT (open-source intelligence) are becoming increasingly popular. With advances in technology, OSINT has become more complex, but at the same time more accessible and easier to use. Tools such as automated person detection algorithms or artificial intelligence have become commonplace in the process of collecting and analysing information from various sources. The main purpose of OSINT is to obtain information necessary for decision-making, intelligence activities, investigations or investigative activities. This method is particularly useful for secret services, the military, the police, the media and scientific researchers. Modern society is characterised by the increasing availability and dissemination of information, so the use of OSINT is becoming crucial for better decision-making and more effective operations. As stated by Gen. S.V. Wilson, director of the US Defence Intelligence Agency: "90% of intelligence comes from open sources. The remaining 10% which is gained in a more spectacular way comes from the secret one. The genuine hero of the intelligence activity is Sherlock Holmes not James Bond."The thesis aims to outline the importance and use of OSINT and to analyse the different types of this method in the context of intelligence gathering. It consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The first chapter deals with the history of the development of OSINT, describing selected themes related to OSINT before and in the digital age. The second chapter describes in general terms the different types of OSINT and the actors using this method. The choice of actors and types of OSINT described in the paper is based on their relevance in the context of the war in Ukraine. The third chapter links the issue of the war in Ukraine to the types of OSINT discussed earlier, examining their effectiveness during this conflict. The timeliness of the work stems from the fact that OSINT is becoming an increasingly used intelligence method. This is influenced by factors such as the availability of information, technological advances, its application in various fields, its effectiveness and its role in monitoring conflicts and crises. This thesis aims to fill a gap in research on the use of OSINT in the war in Ukraine to provide lessons on the effectiveness of this method in the context of armed conflict.
dc.abstract.plpl
W dzisiejszych czasach, w których większość informacji jest dostępna z otwartych źródeł, metody pozyskiwania informacji znane jako "biały wywiad" lub OSINT (open-source intelligence) stają się coraz bardziej popularne. Wraz z postępem technologicznym, OSINT stał się bardziej skomplikowany, ale jednocześnie bardziej dostępny i łatwiejszy w użyciu. Narzędzia, takie jak automatyczne algorytmy wykrywania osób czy sztuczna inteligencja, stały się powszechne w procesie zbierania i analizy informacji z różnych źródeł.Głównym celem OSINT jest pozyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, działań wywiadowczych, dochodzeń czy działań śledczych. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla służb specjalnych, wojska, policji, mediów oraz badaczy naukowych. Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się coraz większą dostępnością i rozpowszechnieniem informacji, dlatego wykorzystanie OSINT staje się kluczowe dla podejmowania lepszych decyzji i prowadzenia skuteczniejszych działań. Jak powiedział gen. S.V. Wilson, dyrektor Agencji Wywiadu Obronnego USA: "Dziewięćdziesiąt procent informacji wywiadowczych pochodzi z otwartych źródeł. Pozostałe dziesięć, które uzyskuje się w sposób bardziej widowiskowy, z utajnionych. Prawdziwym bohaterem pracy wywiadowczej jest Sherlock Holmes, a nie James Bond."Praca licencjacka ma na celu przedstawienie znaczenia i zastosowania OSINT oraz analizę różnych rodzajów tej metody w kontekście pozyskiwania informacji wywiadowczych. Składa się ona z wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział poświęcony jest historii rozwoju OSINT, opisując wybrane wątki związane z OSINT przed erą cyfrową i w erze cyfrowej. Drugi rozdział ogólnie opisuje różne rodzaje OSINT oraz podmioty korzystające z tej metody. Wybór opisanych w pracy podmiotów i rodzajów OSINT opiera się na ich znaczeniu w kontekście wojny na Ukrainie. Trzeci rozdział łączy problematykę wojny w Ukrainie z omówionymi wcześniej rodzajami OSINT, badając ich skuteczność w trakcie tego konfliktu.Aktualność pracy wynika z faktu, że OSINT staje się coraz częściej wykorzystywaną metodą wywiadowczą. Wpływ na to mają czynniki, takie jak dostępność informacji, postęp technologiczny, zastosowanie w różnych dziedzinach, skuteczność oraz rola w monitorowaniu konfliktów i kryzysów. Praca ma na celu wypełnienie luki w badaniach dotyczących wykorzystania OSINT w wojnie na Ukrainie, aby dostarczyć wniosków na temat skuteczności tej metody w kontekście konfliktów zbrojnych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.authorpl
Manachynskyi, Oleksandr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Sajduk, Błażej
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:37:15Z
dc.date.available
2023-07-03T21:37:15Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-167487-286994
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313675
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
OSINT (open-source intelligence), information extraction methods, technological progress, intelligence operations, investigations, investigative measures, special services, army, police, media, researchers, availability of information, dissemination of information, intelligence information, types of OSINT, war in Ukraine, conflict monitoring, crises, armed conflicts, security.
dc.subject.plpl
OSINT (open-source intelligence), biały wywiad, metody pozyskiwania informacji, postęp technologiczny, działania wywiadowczych, dochodzenia, działania śledcze, służby specjalne, wojsko, policja, media, badacze naukowi, dostępność informacji, rozpowszechnienie informacji, informacje wywiadowcze, rodzaje OSINT, wojna w Ukrainie, monitorowanie konfliktów, kryzysy, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo.
dc.titlepl
OSINT w wojnie w Ukrainie
dc.title.alternativepl
OSINT in war in Ukraine
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Gdynia
4
Lublin
2
Mysłowice
2
Berlin
1
Borowiec
1
Bydgoszcz
1
Chojnice
1
Kalisz
1
Moryń
1

No access

No Thumbnail Available