Unification of the construction of tank vehicles as an important element in improving the safety of transport and rescue operation

2023
journal article
article
cris.lastimport.scopus2024-04-07T17:23:35Z
dc.abstract.enAim: The aim of the research was to verify the assumptions regarding the need to unify and standardize the design of tank vehicles in order to make it easier for rescuers from specialized chemical-ecological rescue groups (SRGChem) to make the right decisions at the scene. Ultimately, such unification is expected to allow the safe elimination of the threat by improving the rescue efforts of the groups in question. To carry it out, it is necessary to analyse rescue operations and draw conclusions, which should be made available to the manufacturers of tank vehicles, carriers and SGRchem rescuers. Project and methodology: In the first stage of consideration, an analysis of the literature was carried out, followed by a survey of the rescuers who are members of SRGChem in order to find out their opinions on the unification of the construction of tank vehicles. Questions included emergency unloading valves. Interviews were also conducted with experts familiar with the issues of the subject in question, in particular practitioners who perform command functions in the SGRchem on a daily basis. Results: A survey of emergency responders from specialized chemical and environmental rescue groups shows that the vast majority of this group sees a significant problem arising from the varied design of tank vehicles for transporting hazardous substances. An overwhelming number of respondents indicated that unification of the construction of tank vehicles transporting hazardous substances is feasible, but requires a lot of discussions with the manufacturers in terms of seeking new solutions, i.e., insurance relief for tank vehicles that would be certified for unified construction. Conclusions: The transportation of hazardous materials is a complex process that requires specialized knowledge. The organization of transport in accordance with current safety regulations and standards ensures not only the minimization of risks arising from the transport of hazardous materials, but also its full efficiency. It is important to remember that every participant in the transport of dangerous goods has certain responsibilities. The greatest scope is imposed on the carrier and the shipper. At the same time, it is necessary to pay attention to an indispensable element of transport safety - that is, training, which should be carried out for all employees who come into contact with dangerous goods. All these considerations lead to the conclusion that unification of the construction of tank vehicles would have a significant impact on improving the safety of transport and the effectiveness of ongoing rescue operations.pl
dc.abstract.plCel: Celem badań była weryfikacja przyjętych założeń na temat konieczności zunifikowania i ujednolicenia budowy cystern, tak aby ułatwić ratownikom specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego (SRGChem) podjęcie właściwych decyzji na miejscu akcji. Finalnie taka unifikacja ma pozwolić na bezpieczną likwidację zagrożenia poprzez usprawnienie działań ratowniczych wspomnianych grup. Do jej przeprowadzenia konieczne jest dokonanie analizy czynności ratowniczych oraz wyciągnięcie wniosków, które powinny być udostępnione producentom cystern, przewoźnikom oraz ratownikom SGRchem. Projekt i metody: W pierwszym etapie rozważań dokonano analizy literatury, następnie przeprowadzono badania ankietowe wśród ratowników będących członkami SRGChem w celu poznania ich opinii na temat unifikacji budowy cystern. Pytania dotyczyły m.in. zaworów do awaryjnego rozładunku. Przeprowadzono także wywiady z ekspertami znającymi problematykę przedmiotowego tematu, w szczególności praktykami, którzy na co dzień pełnią funkcje dowódcze w SGRchem. Wyniki: Z rozeznania przeprowadzonego wśród ratowników specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego wynika, że zdecydowana większość tej grupy dostrzega znaczny problem wynikający ze zróżnicowanej budowy cystern do przewozu substancji niebezpiecznych. Przeważająca liczba ankietowanych wskazała, że unifikacja budowy cystern przewożących substancje niebezpieczne jest możliwa do realizacji, lecz wymaga wielu rozmów z producentami w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań, tj. ulgi w ubezpieczeniach cystern, które posiadałyby certyfikat potwierdzający zunifikowaną budowę. Wnioski: Przewóz materiałów niebezpiecznych jest skomplikowanym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy. Organizacja transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa gwarantuje nie tylko zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych, ale i pełną jego efektywność. Należy pamiętać, że każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych ma określone obowiązki. Największy zakres nałożony jest na przewoźnika oraz na nadawcę przesyłki. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na nieodzowny element bezpieczeństwa w transporcie – czyli szkolenia, które powinny być przeprowadzane dla wszystkich pracowników mających styczność z towarami niebezpiecznymi. Wszystkie te uwarunkowania prowadzą do konkluzji, że unifikacja budowy cystern miałaby istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa transportu i skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorKosowski, Bogdan - 348607 pl
dc.contributor.authorPiec, Robertpl
dc.contributor.authorKielin, Arkadiuszpl
dc.date.accession2023-10-27pl
dc.date.accessioned2023-10-27T12:58:10Z
dc.date.available2023-10-27T12:58:10Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPubl. rec. Bibliogr. s. 129-130. Druk dwuszpaltowy. Tekst równolegle w języku angielskim i polskim.pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical120-130pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume61pl
dc.identifier.doi10.12845/sft.61.1.2023.7pl
dc.identifier.eissn2658-0810pl
dc.identifier.issn2657-8808pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322398
dc.identifier.weblinkhttps://panel.sft.cnbop.pl/storage/6cd5b321-776d-486a-9844-7194114f9d31pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensafetypl
dc.subject.entransportpl
dc.subject.enrescuepl
dc.subject.entrainingpl
dc.subject.enhazardous substancespl
dc.subject.plbezpieczeństwopl
dc.subject.pltransportpl
dc.subject.plratownictwopl
dc.subject.plszkoleniepl
dc.subject.plsubstancje niebezpiecznepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUnification of the construction of tank vehicles as an important element in improving the safety of transport and rescue operationpl
dc.title.alternativeUnifikacja budowy cystern jako istotny element poprawy bezpieczeństwa transportu oraz prowadzenia działań ratowniczychpl
dc.title.journalSafety & Fire Technologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month