Sytuacja Koreańczyków zainichi w Japonii od 1945 roku do współczesności. Kształtowanie się tożsamości etnicznej i charakterystyka praw i pozycji społecznej mniejszości koreańskiej w Japonii

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this work is the Korean minority which came to Japan during the Japanese occupation, and their descendants, known as the zainichi. The issue concerns their widely understood situation in Japan, and the thesis assumes that, based on the assumptions of Critical Race Theory, the attitude of the Japanese and the Japanese government towards the Korean minority can be considered as an act of racism on an ethnic basis. At the beginning, the Critical Theory of Race was described along with the assumptions and criteria set out by researchers, such as macro- and microagression, according to which racism can be discussed in a given community. Then the definitions of the concepts of race, origin and nation in Japanese terms were characterized, shaped by the Japanese sense of elitism and separateness, as well as the ideas of purity of blood and a homogeneous nation. The previously described assumptions of Critical Race Theory were compared to the social and systemic behavior towards the Korean minority present in Japan, proving that the Japanese display racist behavior towards the zainichi, but because both sides are representatives of the same race, it can be classified as ethnic racism. In addition, the first chapter was also devoted to an approximation of the term zainichi itself and the historical circumstances in which zainichi Koreans came to Japan. In the next chapter, the situation of the Korean minority in Japan over the decades is described. On the basis of legal acts and laws, the legal status of zainichi was characterized, classifying their representatives as special permanent residents. Then, broken down by decades, the evolution of the situation of the Korean minority on the Japanese labor market, gradual improvement in the quality of life, the development of independent Korean businesses and the increasing opportunities to take up well-paid jobs in Japanese enterprises were discussed. The characteristic features of the education of subsequent generations of zainichi, organised separately by two organizations helping Koreans in Japan, called Mindan and Chongryon, were also described. The last chapter is devoted to the contemporary situation of successive generations of zainichi in Japan. Based on the reports of the zainichi representatives on the issue of the sense of national and social belonging, previously collected by the researchers, it was proved that today, despite the improvement in the legal and economic situation of the Korean minority in relation to previous decades, young Koreans still experience acts of racism and ostracism in Japan, but they do not feel as attached to their Korean origin and maintain native traditions as their ancestors did. The last subsection describes the inhibition of interest in the topic of zainichi, which manifests itself in the decreasing number of publications appearing on this topic, caused, among others, by the waning willingness to associate as a Korean community in Japan by zainichi, as well as the constantly increasing level of assimilation and the annual naturalization of subsequent minority representatives. Korean language, collected and analyzed on the basis of official data on the number of naturalizes in a given year, published on government websites.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest mniejszość koreańska, przybyła do Japonii w czasach okupacyjnych, oraz ich potomkowie, określani mianem zainichi. Problematyka dotyczy ich szeroko pojętej sytuacji w Japonii, a teza zakłada, że w oparciu o założenia Krytycznej Teorii Rasy, podejście Japończyków i japońskiego rządu względem mniejszości koreańskiej można uznać za akt rasizmu na tle etnicznym. Na początku została opisana Krytyczna Teoria Rasy wraz z wysnutymi przez badaczy założeniami i kryteriami, wedle których w danej społeczności można mówić o rasizmie, takich jak makro- i mikroagresje. Następnie zostały scharakteryzowane definicje pojęć rasy, pochodzenia i narodu w ujęciu japońskim, ukształtowane przez charakterystyczne dla Japonii poczucie elitarności i odrębności, jak również idee czystości krwi i jednolitego państwa. Poprzednio opisane założenia Krytycznej Teorii Rasy zostały porównane do obecnych w Japonii zachowań społecznych i systemowych względem mniejszości koreańskiej, dowodząc, że Japończycy w stosunku do zainichi przejawiają zachowania o podłożu rasistowskim, jednak ponieważ obie strony są przedstawicielami tej samej rasy, jest to rasizm na tle etnicznym. Ponadto pierwszy rozdział został również poświęcony przybliżeniu samego terminu zainichi oraz okolicznościom historycznym, w których Koreańczycy zainichi przybyli do Japonii. W kolejnym rozdziale została opisana sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii na przestrzeni dekad. W oparciu o akty prawne i ustawy został scharakteryzowany status prawny zainichi, klasyfikujący ich przedstawicieli jako specjalnych stałych rezydentów. Następnie z podziałem na dekady omówiona została ewolucja sytuacji mniejszości koreańskiej na japońskim rynku pracy, stopniowa poprawa jakości życia, rozwój samodzielnych koreańskich biznesów i coraz większe możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy w japońskich przedsiębiorstwach. Opisane zostały również charakterystyczne cechy edukacji kolejnych pokoleń zainichi, organizowanej odrębnie przez dwie organizacje zajmujące się pomocą Koreańczykom w Japonii, zwane Mindan i Chongryon. Ostatni rozdział został poświęcony współczesnej sytuacji kolejnych pokoleń zainichi w Japonii. W oparciu o uprzednio zebrane przez badaczy relacje przedstawicieli zainichi, dotyczące kwestii poczucia przynależności narodowej i społecznej, dowiedziono, że współcześnie, pomimo poprawy sytuacji prawnej i ekonomicznej mniejszości koreańskiej w odniesieniu do poprzednich dekad, młodzi Koreańczycy wciąż doświadczają aktów rasizmu i ostracyzmu w Japonii, jednak nie odczuwają takiego przywiązania do swojego koreańskiego pochodzenia i utrzymywania rodzimych tradycji, jak ich przodkowie. W ostatnim podrozdziale zostało opisane zahamowanie zainteresowania tematem zainichi, objawiające się coraz mniejszą ilością ukazujących się w tym temacie publikacji, powodowane między innymi słabnącą chęcią do zrzeszania się jako społeczność koreańska w Japonii przez zainichi, jak i niezmiennie wzrastający poziom asymilacji i coroczne naturalizacje kolejnych przedstawicieli mniejszości koreańskiej, zebrane i przeanalizowane w oparciu o oficjalne dane dotyczące ilości naturalizacji w danym roku, publikowane na stronach rządowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPletnia, Maciejpl
dc.contributor.authorSus, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPletnia, Maciejpl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Joannapl
dc.date.accessioned2023-06-19T21:30:44Z
dc.date.available2023-06-19T21:30:44Z
dc.date.submitted2023-06-19pl
dc.fieldofstudystudia nad Japoniąpl
dc.identifier.apddiploma-158703-259681pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312432
dc.languagepolpl
dc.subject.enzainichi, Koreans in Japan, Japan, critical race theory, macroagression, microagression, discrimination, mindan, chongryon, special permanent residentpl
dc.subject.plzainichi, Koreańczycy w Japonii, krytyczna teoria rasy, rasizm, makroagresja, mikroagresja, dyskryminacja, mindan, chongryon, specjalny stały rezydentpl
dc.titleSytuacja Koreańczyków zainichi w Japonii od 1945 roku do współczesności. Kształtowanie się tożsamości etnicznej i charakterystyka praw i pozycji społecznej mniejszości koreańskiej w Japoniipl
dc.title.alternativeThe situation of Zainichi Koreans in Japan from 1945 to the present day. The formation of ethnic identity and the characteristics of the rights and social position of Korean minority in Japan.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the Korean minority which came to Japan during the Japanese occupation, and their descendants, known as the zainichi. The issue concerns their widely understood situation in Japan, and the thesis assumes that, based on the assumptions of Critical Race Theory, the attitude of the Japanese and the Japanese government towards the Korean minority can be considered as an act of racism on an ethnic basis. At the beginning, the Critical Theory of Race was described along with the assumptions and criteria set out by researchers, such as macro- and microagression, according to which racism can be discussed in a given community. Then the definitions of the concepts of race, origin and nation in Japanese terms were characterized, shaped by the Japanese sense of elitism and separateness, as well as the ideas of purity of blood and a homogeneous nation. The previously described assumptions of Critical Race Theory were compared to the social and systemic behavior towards the Korean minority present in Japan, proving that the Japanese display racist behavior towards the zainichi, but because both sides are representatives of the same race, it can be classified as ethnic racism. In addition, the first chapter was also devoted to an approximation of the term zainichi itself and the historical circumstances in which zainichi Koreans came to Japan. In the next chapter, the situation of the Korean minority in Japan over the decades is described. On the basis of legal acts and laws, the legal status of zainichi was characterized, classifying their representatives as special permanent residents. Then, broken down by decades, the evolution of the situation of the Korean minority on the Japanese labor market, gradual improvement in the quality of life, the development of independent Korean businesses and the increasing opportunities to take up well-paid jobs in Japanese enterprises were discussed. The characteristic features of the education of subsequent generations of zainichi, organised separately by two organizations helping Koreans in Japan, called Mindan and Chongryon, were also described. The last chapter is devoted to the contemporary situation of successive generations of zainichi in Japan. Based on the reports of the zainichi representatives on the issue of the sense of national and social belonging, previously collected by the researchers, it was proved that today, despite the improvement in the legal and economic situation of the Korean minority in relation to previous decades, young Koreans still experience acts of racism and ostracism in Japan, but they do not feel as attached to their Korean origin and maintain native traditions as their ancestors did. The last subsection describes the inhibition of interest in the topic of zainichi, which manifests itself in the decreasing number of publications appearing on this topic, caused, among others, by the waning willingness to associate as a Korean community in Japan by zainichi, as well as the constantly increasing level of assimilation and the annual naturalization of subsequent minority representatives. Korean language, collected and analyzed on the basis of official data on the number of naturalizes in a given year, published on government websites.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest mniejszość koreańska, przybyła do Japonii w czasach okupacyjnych, oraz ich potomkowie, określani mianem zainichi. Problematyka dotyczy ich szeroko pojętej sytuacji w Japonii, a teza zakłada, że w oparciu o założenia Krytycznej Teorii Rasy, podejście Japończyków i japońskiego rządu względem mniejszości koreańskiej można uznać za akt rasizmu na tle etnicznym. Na początku została opisana Krytyczna Teoria Rasy wraz z wysnutymi przez badaczy założeniami i kryteriami, wedle których w danej społeczności można mówić o rasizmie, takich jak makro- i mikroagresje. Następnie zostały scharakteryzowane definicje pojęć rasy, pochodzenia i narodu w ujęciu japońskim, ukształtowane przez charakterystyczne dla Japonii poczucie elitarności i odrębności, jak również idee czystości krwi i jednolitego państwa. Poprzednio opisane założenia Krytycznej Teorii Rasy zostały porównane do obecnych w Japonii zachowań społecznych i systemowych względem mniejszości koreańskiej, dowodząc, że Japończycy w stosunku do zainichi przejawiają zachowania o podłożu rasistowskim, jednak ponieważ obie strony są przedstawicielami tej samej rasy, jest to rasizm na tle etnicznym. Ponadto pierwszy rozdział został również poświęcony przybliżeniu samego terminu zainichi oraz okolicznościom historycznym, w których Koreańczycy zainichi przybyli do Japonii. W kolejnym rozdziale została opisana sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii na przestrzeni dekad. W oparciu o akty prawne i ustawy został scharakteryzowany status prawny zainichi, klasyfikujący ich przedstawicieli jako specjalnych stałych rezydentów. Następnie z podziałem na dekady omówiona została ewolucja sytuacji mniejszości koreańskiej na japońskim rynku pracy, stopniowa poprawa jakości życia, rozwój samodzielnych koreańskich biznesów i coraz większe możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy w japońskich przedsiębiorstwach. Opisane zostały również charakterystyczne cechy edukacji kolejnych pokoleń zainichi, organizowanej odrębnie przez dwie organizacje zajmujące się pomocą Koreańczykom w Japonii, zwane Mindan i Chongryon. Ostatni rozdział został poświęcony współczesnej sytuacji kolejnych pokoleń zainichi w Japonii. W oparciu o uprzednio zebrane przez badaczy relacje przedstawicieli zainichi, dotyczące kwestii poczucia przynależności narodowej i społecznej, dowiedziono, że współcześnie, pomimo poprawy sytuacji prawnej i ekonomicznej mniejszości koreańskiej w odniesieniu do poprzednich dekad, młodzi Koreańczycy wciąż doświadczają aktów rasizmu i ostracyzmu w Japonii, jednak nie odczuwają takiego przywiązania do swojego koreańskiego pochodzenia i utrzymywania rodzimych tradycji, jak ich przodkowie. W ostatnim podrozdziale zostało opisane zahamowanie zainteresowania tematem zainichi, objawiające się coraz mniejszą ilością ukazujących się w tym temacie publikacji, powodowane między innymi słabnącą chęcią do zrzeszania się jako społeczność koreańska w Japonii przez zainichi, jak i niezmiennie wzrastający poziom asymilacji i coroczne naturalizacje kolejnych przedstawicieli mniejszości koreańskiej, zebrane i przeanalizowane w oparciu o oficjalne dane dotyczące ilości naturalizacji w danym roku, publikowane na stronach rządowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Pletnia, Maciej
dc.contributor.authorpl
Sus, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pletnia, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Joanna
dc.date.accessioned
2023-06-19T21:30:44Z
dc.date.available
2023-06-19T21:30:44Z
dc.date.submittedpl
2023-06-19
dc.fieldofstudypl
studia nad Japonią
dc.identifier.apdpl
diploma-158703-259681
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312432
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
zainichi, Koreans in Japan, Japan, critical race theory, macroagression, microagression, discrimination, mindan, chongryon, special permanent resident
dc.subject.plpl
zainichi, Koreańczycy w Japonii, krytyczna teoria rasy, rasizm, makroagresja, mikroagresja, dyskryminacja, mindan, chongryon, specjalny stały rezydent
dc.titlepl
Sytuacja Koreańczyków zainichi w Japonii od 1945 roku do współczesności. Kształtowanie się tożsamości etnicznej i charakterystyka praw i pozycji społecznej mniejszości koreańskiej w Japonii
dc.title.alternativepl
The situation of Zainichi Koreans in Japan from 1945 to the present day. The formation of ethnic identity and the characteristics of the rights and social position of Korean minority in Japan.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gliwice
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available