Rozwój kompetencji przyszłości u uczących się języka słowackiego jako obcego

master
dc.abstract.enThe main aims of the thesis include creating worksheets and demonstrating the possibility of correlation in the simultaneous development of linguistic and extra-linguistic competences of Slovak as a foreign language learners. The thesis contains four chapters. The theoretical part of the work presents the specificity of glottodidactics, and compares the position of Slovak glottodidactics with the position of Polish glottodidactics. Glottodidactic approaches were discussed, including the action-oriented approach, which is important in the practical part of the work. Glottodidactic contexts important during the preparation and implementation of worksheets are also presented, the most important of which are intercultural education, didactics of literature, features and development of learners' autonomy, neurobiological aspects of the learning process and information technologies in teaching. In the practical part, seven worksheets are presented. The materials, the starting point of which in the implementation of the classes is a prose or essay text, show the possibility of simultaneous development of various types of competences of learners of the Slovak language as a foreign or second language.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest stworzenie kart pracy i wykazanie na nich możliwości zaistnienia korelacji w jednoczesnym rozwoju kompetencji językowych i pozajęzykowych uczących się języka słowackiego jako obcego. Praca zawiera cztery rozdziały. W części teoretycznej pracy przedstawiono specyfikę glottodydaktyki, porównano stan glottodydaktyki słowacystycznej ze stanem glottodydaktyki polonistycznej. Omówiono podejścia glottodydaktyczne, w tym istotne w praktycznej części pracy podejście działaniowe. Zestawiono również konteksty glottodydaktyczne istotne podczas przygotowania i realizacji kart pracy, z których najistotniejsze stanowią edukacja międzykulturowa, dydaktyka literatury, cechy oraz rozwój autonomii uczącego się, neurobiologiczne aspekty procesu uczenia się i technologie informacyjne w nauczaniu. W części praktycznej przedstawiono siedem kart pracy oraz komentarz metodyczny. Materiały, których punktem wyjścia w realizacji zajęć jest tekst prozatorski lub eseistyczny, pokazują możliwość jednoczesnego rozwijania różnych typów kompetencji uczących się języka słowackiego jako obcego lub drugiego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSolak, Elżbieta - 131990 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerSolak, Elżbieta - 131990 pl
dc.contributor.reviewerTodorović, Bojana - 132392 pl
dc.date.accessioned2022-10-07T21:45:20Z
dc.date.available2022-10-07T21:45:20Z
dc.date.submitted2022-10-07pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-162175-244973pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301133
dc.languagepolpl
dc.subject.enTeaching Slovak as a foreign language; didactics of foreign language literature; glottodidactic materials; intercultural education; action-oriented approach; personal development; competences of the futurepl
dc.subject.plglottodydaktyka słowacystyczna; dydaktyka języka słowackiego jako obcego i drugiego; dydaktyka literatury języka obcego; materiały glottodydaktyczne; edukacja międzykulturowa; podejście działaniowe; rozwój osobisty; kompetencje przyszłościpl
dc.titleRozwój kompetencji przyszłości u uczących się języka słowackiego jako obcegopl
dc.title.alternativeEnhancing Slovak as a foreign language learners‘ competences of futurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aims of the thesis include creating worksheets and demonstrating the possibility of correlation in the simultaneous development of linguistic and extra-linguistic competences of Slovak as a foreign language learners. The thesis contains four chapters. The theoretical part of the work presents the specificity of glottodidactics, and compares the position of Slovak glottodidactics with the position of Polish glottodidactics. Glottodidactic approaches were discussed, including the action-oriented approach, which is important in the practical part of the work. Glottodidactic contexts important during the preparation and implementation of worksheets are also presented, the most important of which are intercultural education, didactics of literature, features and development of learners' autonomy, neurobiological aspects of the learning process and information technologies in teaching. In the practical part, seven worksheets are presented. The materials, the starting point of which in the implementation of the classes is a prose or essay text, show the possibility of simultaneous development of various types of competences of learners of the Slovak language as a foreign or second language.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest stworzenie kart pracy i wykazanie na nich możliwości zaistnienia korelacji w jednoczesnym rozwoju kompetencji językowych i pozajęzykowych uczących się języka słowackiego jako obcego. Praca zawiera cztery rozdziały. W części teoretycznej pracy przedstawiono specyfikę glottodydaktyki, porównano stan glottodydaktyki słowacystycznej ze stanem glottodydaktyki polonistycznej. Omówiono podejścia glottodydaktyczne, w tym istotne w praktycznej części pracy podejście działaniowe. Zestawiono również konteksty glottodydaktyczne istotne podczas przygotowania i realizacji kart pracy, z których najistotniejsze stanowią edukacja międzykulturowa, dydaktyka literatury, cechy oraz rozwój autonomii uczącego się, neurobiologiczne aspekty procesu uczenia się i technologie informacyjne w nauczaniu. W części praktycznej przedstawiono siedem kart pracy oraz komentarz metodyczny. Materiały, których punktem wyjścia w realizacji zajęć jest tekst prozatorski lub eseistyczny, pokazują możliwość jednoczesnego rozwijania różnych typów kompetencji uczących się języka słowackiego jako obcego lub drugiego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Solak, Elżbieta - 131990
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Solak, Elżbieta - 131990
dc.contributor.reviewerpl
Todorović, Bojana - 132392
dc.date.accessioned
2022-10-07T21:45:20Z
dc.date.available
2022-10-07T21:45:20Z
dc.date.submittedpl
2022-10-07
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-162175-244973
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301133
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Teaching Slovak as a foreign language; didactics of foreign language literature; glottodidactic materials; intercultural education; action-oriented approach; personal development; competences of the future
dc.subject.plpl
glottodydaktyka słowacystyczna; dydaktyka języka słowackiego jako obcego i drugiego; dydaktyka literatury języka obcego; materiały glottodydaktyczne; edukacja międzykulturowa; podejście działaniowe; rozwój osobisty; kompetencje przyszłości
dc.titlepl
Rozwój kompetencji przyszłości u uczących się języka słowackiego jako obcego
dc.title.alternativepl
Enhancing Slovak as a foreign language learners‘ competences of future
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bayreuth
1

No access

No Thumbnail Available
Collections