Ocena retrospektywna postaw macierzyńskich własnej matki a potrzeba przeżywania macierzyństwa na jej wzór i gotowość sięgania po jej wsparcie prezentowane po porodzie .

master
dc.abstract.enIntroduction: Motherhood and parental attitudes are one of the basic elements of the biopsychological developement of their children. Knowledge of the causes and consequences of abnormalities in this area gain the attention of researchers in over the past several decades. Personality traits and the resulting cognitive-behavioral coping strategies of women, which are important determinants of the presented maternal attitudes towards their own offspring, find their own determinants, inter alia, in parental attitudes of their mothersAim of the study: The aim of the study was to explore the differences between primiparous women and multiparous women in the revealed motherly attitude of acceptance of their own mother, also defining the interdependence between the mother's attitude and the need to experience motherhood according to her model, and the degree of expressed willingness to include her in caring for a newborn baby after delivery.Material and methodology: The research was carried out among 67 newly delivered mothers staying in the maternity and neonatal unit, in hospital operating in a city with more than 250,000 residents. The responses of 64 patients were qualified for the final analysis. The research was conducted in January and February 2022. A questionnaire was used measuring parental attitudes of mothers: KPR-Roc by Mieczyslaw Plopa and the author's a survey questionnaire enquiring about maternal and social behavior as well as sociodemographic aspects. Results: The conducted analyzes show that the attitude of acceptance obtained from the mother's own side contributes to the openness of their daughters to the inclusion of mothers to help care for their grandchildren and to a positive perception of their motherhood style and the willingness to imitate it towards the child. There were also differences in the accepting assessment of the relationship with the mother in the group of women giving birth for the first time, which more often indicated such an attitude on the part of their mothers compared to multiparous women.Conclusion: The generational transmission of behaviors, patterns and attitudes affects not only the nature of the daughter's external behavior in the role of a mother she currently experiences, but earlier on the perception of herself: the daughter, surrounded by acceptance, has a well-established sense of self-esteem, transferring it to the style of functioning and relation to others, including to his own offspring. Therefore, further research is needed to prevent the negative phenomenon of rejecting maternal attitudes and the need to develop a psychological support strategy for women who did not have a positive relationship with their mother, so that they could obtain resources that would allow them to develop such a positive maternal attitude.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Macierzyństwo i postawy rodzicielskie matek są jednymz podstawowych elementów rozwoju biopsychospołecznego ich dzieci. Wiedza na temat przyczyn i konsekwencji nieprawidłowości w tym zakresie zyskują uwagę badaczy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Cechy osobowości i wynikające z nich poznawczo-behawioralne strategie radzenia sobie kobiet, stanowiące ważne determinanty prezentowanych postaw macierzyńskich względem własnego potomstwa, znajdują swoje uwarunkowania między innymi w postawach rodzicielskich własnych matek.Cel pracy: Celem pracy było zbadanie różnic pomiędzy pierworódkami i wieloródkami w poziomie ujawnianej, akceptującej postawy macierzyńskiej własnej matki, a także określenie współzależności pomiędzy postawą macierzyńską własnej matki a potrzebą przeżywania macierzyństwa na jej wzór oraz stopniem przejawianej chęci jej włączania w opiekę nad noworodkiem po porodzie.Metoda: Badania przeprowadzono wśród 67 położnic przebywających na oddziale położniczo – noworodkowym szpitala działającego w mieście powyżej 250 tys. mieszkańców. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano odpowiedzi 64 pacjentek. Badania zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2022 r. Zastosowano kwestionariusz mierzący postawy rodzicielskie matek KPR-Roc Mieczysława Plopy oraz autorski kwestionariusz, w którym zawarto pytania dotyczące zachowań macierzyńskich, społecznościowych, a także aspektów socjodemograficznych.Wyniki: Z przeprowadzonych analiz wynika, że postawa akceptacji przypisywana własnej matce przyczynia się do otwartości córek na włączenie matki do pomocy w opiece nad wnukami oraz do pozytywnego postrzegania jej stylu macierzyństwa i chęci naśladowania go względem dziecka. Wykazano ponadto różnice w ocenie akceptującej relacji z matką w grupie kobiet rodzących po raz pierwszy, które częściej wskazywały na taką postawę ze strony własnej matki w porównaniu z wieloródkami. Wnioski: Pokoleniowa transmisja zachowań, wzorców i postaw rzutuje nie tylko na charakter zachowań zewnętrznych córki w aktualnie przeżywanej przez nią roli matki, ale wcześniej na postrzeganie samej siebie: córka otoczona akceptacją, posiada ugruntowane poczucie własnej wartości, przenosząc je na styl funkcjonowania i odniesienie do innych, w tym do własnego potomstwa. Potrzeba zatem dalszych badań w celu zapobiegania negatywnemu zjawisku odrzucających postaw macierzyńskich oraz konieczność opracowania strategii pomocy psychologicznej dla kobiet, które nie miały pozytywnej relacji z własną matką, aby mogły pozyskać zasoby pozwalające im na rozwój pozytywnej postawy macierzyńskiej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBiegańska-Banaś, Joannapl
dc.contributor.authorSułkowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBiegańska-Banaś, Joannapl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:08:43Z
dc.date.available2022-07-14T22:08:43Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-159964-176634pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297092
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: motherhood, maternal attitude, retrospective assessment of parental attitudes, acceptance, puerperium, newborn, primiparous, multiparous, own mother, supportpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: macierzyństwo, postawa macierzyńska, retrospektywna ocena postaw rodzicielskich, akceptacja, połóg, noworodek, pierworódka, wieloródka, własna matka, wsparciepl
dc.titleOcena retrospektywna postaw macierzyńskich własnej matki a potrzeba przeżywania macierzyństwa na jej wzór i gotowość sięgania po jej wsparcie prezentowane po porodzie .pl
dc.title.alternativeRetrospective assessment of maternal attitudes of one's own mother and the need to experience motherhood on her model and readiness to reach for her support presented after childbirth.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Motherhood and parental attitudes are one of the basic elements of the biopsychological developement of their children. Knowledge of the causes and consequences of abnormalities in this area gain the attention of researchers in over the past several decades. Personality traits and the resulting cognitive-behavioral coping strategies of women, which are important determinants of the presented maternal attitudes towards their own offspring, find their own determinants, inter alia, in parental attitudes of their mothersAim of the study: The aim of the study was to explore the differences between primiparous women and multiparous women in the revealed motherly attitude of acceptance of their own mother, also defining the interdependence between the mother's attitude and the need to experience motherhood according to her model, and the degree of expressed willingness to include her in caring for a newborn baby after delivery.Material and methodology: The research was carried out among 67 newly delivered mothers staying in the maternity and neonatal unit, in hospital operating in a city with more than 250,000 residents. The responses of 64 patients were qualified for the final analysis. The research was conducted in January and February 2022. A questionnaire was used measuring parental attitudes of mothers: KPR-Roc by Mieczyslaw Plopa and the author's a survey questionnaire enquiring about maternal and social behavior as well as sociodemographic aspects. Results: The conducted analyzes show that the attitude of acceptance obtained from the mother's own side contributes to the openness of their daughters to the inclusion of mothers to help care for their grandchildren and to a positive perception of their motherhood style and the willingness to imitate it towards the child. There were also differences in the accepting assessment of the relationship with the mother in the group of women giving birth for the first time, which more often indicated such an attitude on the part of their mothers compared to multiparous women.Conclusion: The generational transmission of behaviors, patterns and attitudes affects not only the nature of the daughter's external behavior in the role of a mother she currently experiences, but earlier on the perception of herself: the daughter, surrounded by acceptance, has a well-established sense of self-esteem, transferring it to the style of functioning and relation to others, including to his own offspring. Therefore, further research is needed to prevent the negative phenomenon of rejecting maternal attitudes and the need to develop a psychological support strategy for women who did not have a positive relationship with their mother, so that they could obtain resources that would allow them to develop such a positive maternal attitude.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Macierzyństwo i postawy rodzicielskie matek są jednymz podstawowych elementów rozwoju biopsychospołecznego ich dzieci. Wiedza na temat przyczyn i konsekwencji nieprawidłowości w tym zakresie zyskują uwagę badaczy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Cechy osobowości i wynikające z nich poznawczo-behawioralne strategie radzenia sobie kobiet, stanowiące ważne determinanty prezentowanych postaw macierzyńskich względem własnego potomstwa, znajdują swoje uwarunkowania między innymi w postawach rodzicielskich własnych matek.Cel pracy: Celem pracy było zbadanie różnic pomiędzy pierworódkami i wieloródkami w poziomie ujawnianej, akceptującej postawy macierzyńskiej własnej matki, a także określenie współzależności pomiędzy postawą macierzyńską własnej matki a potrzebą przeżywania macierzyństwa na jej wzór oraz stopniem przejawianej chęci jej włączania w opiekę nad noworodkiem po porodzie.Metoda: Badania przeprowadzono wśród 67 położnic przebywających na oddziale położniczo – noworodkowym szpitala działającego w mieście powyżej 250 tys. mieszkańców. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano odpowiedzi 64 pacjentek. Badania zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2022 r. Zastosowano kwestionariusz mierzący postawy rodzicielskie matek KPR-Roc Mieczysława Plopy oraz autorski kwestionariusz, w którym zawarto pytania dotyczące zachowań macierzyńskich, społecznościowych, a także aspektów socjodemograficznych.Wyniki: Z przeprowadzonych analiz wynika, że postawa akceptacji przypisywana własnej matce przyczynia się do otwartości córek na włączenie matki do pomocy w opiece nad wnukami oraz do pozytywnego postrzegania jej stylu macierzyństwa i chęci naśladowania go względem dziecka. Wykazano ponadto różnice w ocenie akceptującej relacji z matką w grupie kobiet rodzących po raz pierwszy, które częściej wskazywały na taką postawę ze strony własnej matki w porównaniu z wieloródkami. Wnioski: Pokoleniowa transmisja zachowań, wzorców i postaw rzutuje nie tylko na charakter zachowań zewnętrznych córki w aktualnie przeżywanej przez nią roli matki, ale wcześniej na postrzeganie samej siebie: córka otoczona akceptacją, posiada ugruntowane poczucie własnej wartości, przenosząc je na styl funkcjonowania i odniesienie do innych, w tym do własnego potomstwa. Potrzeba zatem dalszych badań w celu zapobiegania negatywnemu zjawisku odrzucających postaw macierzyńskich oraz konieczność opracowania strategii pomocy psychologicznej dla kobiet, które nie miały pozytywnej relacji z własną matką, aby mogły pozyskać zasoby pozwalające im na rozwój pozytywnej postawy macierzyńskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Biegańska-Banaś, Joanna
dc.contributor.authorpl
Sułkowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Biegańska-Banaś, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:08:43Z
dc.date.available
2022-07-14T22:08:43Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-159964-176634
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297092
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: motherhood, maternal attitude, retrospective assessment of parental attitudes, acceptance, puerperium, newborn, primiparous, multiparous, own mother, support
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: macierzyństwo, postawa macierzyńska, retrospektywna ocena postaw rodzicielskich, akceptacja, połóg, noworodek, pierworódka, wieloródka, własna matka, wsparcie
dc.titlepl
Ocena retrospektywna postaw macierzyńskich własnej matki a potrzeba przeżywania macierzyństwa na jej wzór i gotowość sięgania po jej wsparcie prezentowane po porodzie .
dc.title.alternativepl
Retrospective assessment of maternal attitudes of one's own mother and the need to experience motherhood on her model and readiness to reach for her support presented after childbirth.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Konstantynow Lodzki
2
Ciechocinek
1
Katowice
1
Shanghai
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections