Prowadzenie apteki ogólnodostępnej jako przykład działalności reglamentowanej w prawie farmaceutycznym

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to comprehensively present all aspects of the rationing of the business activity of running a community pharmacy and the reasons for its introduction. The first part of this thesis presents the relation between pharmaceutical law and public economic law and what values are subject to protection in connection with the activity of economic entities in the pharmaceutical sector. The constitutional principle of freedom of economic activity and its limitations have been analysed and forms of rationing of economic activity provided for in the Act - Entrepreneurs' Law with particular emphasis on the issue of issuing permits have been indicated. In the second part of this master’s dissertation, the role played by a community pharmacy in the Polish pharmaceutical law and the basic principles of its functioning connected with the state's interference in the freedom of economic activity on the basis of the provisions of the Pharmaceutical Law were brought closer, as well as the functions of a pharmaceutical technician and a pharmacist in a community pharmacy were indicated. Moreover, the issue of specialist supervision exercised by the State Pharmaceutical Inspectorate over the activity of community pharmacies has been raised. The last part of this master’s thesis presents the subjective, objective, anti-concentration, demographic and localization conditions necessary to obtain the permission to operate a community pharmacy, as well as the prerequisites for its refusal. Moreover, it was indicated in which situations the said permit expires by force of law and in which cases the voivodeship pharmaceutical inspector is obliged to or can withdraw the permit. Furthermore, admissibility of transfer of the permit and its change in the scope of entities was analysed with particular emphasis on the problem of inheritance of a community pharmacy. The analysis of literature, legal acts and court decisions formed the basis for consideration of aspects of rationing of business activity involving the operation of a community pharmacy from the stage of applying for a permit to the possibility of selling a community pharmacy or its inheritance.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest kompleksowe przedstawienie wszelkich aspektów reglamentacji działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej oraz przyczyn jej wprowadzenia. W pierwszej części niniejszej pracy ukazano relację prawa farmaceutycznego z publicznym prawem gospodarczym oraz jakie wartości podlegają ochronie w związku z aktywnością podmiotów gospodarczych w sektorze farmaceutycznym. Poddano analizie konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia, a także wskazano formy reglamentacji działalności gospodarczej przewidziane ustawą Prawo Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wydawania zezwoleń. W drugiej części niniejszej pracy przybliżono rolę, jaką odgrywa apteka ogólnodostępna w polskim prawie farmaceutycznym oraz podstawowe zasady jej funkcjonowania związane z ingerencją państwa w wolność działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne, a także wskazano jakie funkcje pełnią technik farmaceutyczny oraz farmaceuta w aptece ogólnodostępnej. Ponadto poruszono zagadnienie specjalistycznego nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną nad działalnością aptek ogólnodostępnych. W ostatniej części niniejszej pracy przedstawiono warunki podmiotowe, przedmiotowe, antykoncentracyjne, demograficzne oraz lokalizacyjne konieczne dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a także przesłanki odmowy jego wydania. Ponadto wskazano, w jakich sytuacjach wspomniane zezwolenie wygasa z mocy prawa oraz w jakich przypadkach wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest zobowiązany lub może cofnąć zezwolenie. Ponadto poddano analizie dopuszczalność przeniesienia zezwolenia oraz dokonania jego zmiany w zakresie podmiotowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziedziczenia apteki ogólnodostępnej. Analiza literatury, aktów prawnych oraz orzecznictwa sądowego stanowiła fundament dla rozważań o aspektach reglamentacji działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej począwszy od etapu ubiegania się o uzyskanie zezwolenia, a skończywszy na możliwości zbycia apteki ogólnodostępnej lub jej dziedziczenia.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.contributor.authorNatanek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T22:01:10Z
dc.date.available2022-07-14T22:01:10Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-159048-246605pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297073
dc.languagepolpl
dc.subject.enPharmaceutical law, community pharmacy, rationing of business activities, permission.pl
dc.subject.plPrawo farmaceutyczne, apteka ogólnodostępna, reglamentacja działalności gospodarczej, zezwolenie.pl
dc.titleProwadzenie apteki ogólnodostępnej jako przykład działalności reglamentowanej w prawie farmaceutycznympl
dc.title.alternativeOperation of a community pharmacy as an example of regulated activity in pharmaceutical lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to comprehensively present all aspects of the rationing of the business activity of running a community pharmacy and the reasons for its introduction. The first part of this thesis presents the relation between pharmaceutical law and public economic law and what values are subject to protection in connection with the activity of economic entities in the pharmaceutical sector. The constitutional principle of freedom of economic activity and its limitations have been analysed and forms of rationing of economic activity provided for in the Act - Entrepreneurs' Law with particular emphasis on the issue of issuing permits have been indicated. In the second part of this master’s dissertation, the role played by a community pharmacy in the Polish pharmaceutical law and the basic principles of its functioning connected with the state's interference in the freedom of economic activity on the basis of the provisions of the Pharmaceutical Law were brought closer, as well as the functions of a pharmaceutical technician and a pharmacist in a community pharmacy were indicated. Moreover, the issue of specialist supervision exercised by the State Pharmaceutical Inspectorate over the activity of community pharmacies has been raised. The last part of this master’s thesis presents the subjective, objective, anti-concentration, demographic and localization conditions necessary to obtain the permission to operate a community pharmacy, as well as the prerequisites for its refusal. Moreover, it was indicated in which situations the said permit expires by force of law and in which cases the voivodeship pharmaceutical inspector is obliged to or can withdraw the permit. Furthermore, admissibility of transfer of the permit and its change in the scope of entities was analysed with particular emphasis on the problem of inheritance of a community pharmacy. The analysis of literature, legal acts and court decisions formed the basis for consideration of aspects of rationing of business activity involving the operation of a community pharmacy from the stage of applying for a permit to the possibility of selling a community pharmacy or its inheritance.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest kompleksowe przedstawienie wszelkich aspektów reglamentacji działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej oraz przyczyn jej wprowadzenia. W pierwszej części niniejszej pracy ukazano relację prawa farmaceutycznego z publicznym prawem gospodarczym oraz jakie wartości podlegają ochronie w związku z aktywnością podmiotów gospodarczych w sektorze farmaceutycznym. Poddano analizie konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia, a także wskazano formy reglamentacji działalności gospodarczej przewidziane ustawą Prawo Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wydawania zezwoleń. W drugiej części niniejszej pracy przybliżono rolę, jaką odgrywa apteka ogólnodostępna w polskim prawie farmaceutycznym oraz podstawowe zasady jej funkcjonowania związane z ingerencją państwa w wolność działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne, a także wskazano jakie funkcje pełnią technik farmaceutyczny oraz farmaceuta w aptece ogólnodostępnej. Ponadto poruszono zagadnienie specjalistycznego nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną nad działalnością aptek ogólnodostępnych. W ostatniej części niniejszej pracy przedstawiono warunki podmiotowe, przedmiotowe, antykoncentracyjne, demograficzne oraz lokalizacyjne konieczne dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a także przesłanki odmowy jego wydania. Ponadto wskazano, w jakich sytuacjach wspomniane zezwolenie wygasa z mocy prawa oraz w jakich przypadkach wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest zobowiązany lub może cofnąć zezwolenie. Ponadto poddano analizie dopuszczalność przeniesienia zezwolenia oraz dokonania jego zmiany w zakresie podmiotowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziedziczenia apteki ogólnodostępnej. Analiza literatury, aktów prawnych oraz orzecznictwa sądowego stanowiła fundament dla rozważań o aspektach reglamentacji działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej począwszy od etapu ubiegania się o uzyskanie zezwolenia, a skończywszy na możliwości zbycia apteki ogólnodostępnej lub jej dziedziczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.contributor.authorpl
Natanek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.date.accessioned
2022-07-14T22:01:10Z
dc.date.available
2022-07-14T22:01:10Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-159048-246605
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297073
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Pharmaceutical law, community pharmacy, rationing of business activities, permission.
dc.subject.plpl
Prawo farmaceutyczne, apteka ogólnodostępna, reglamentacja działalności gospodarczej, zezwolenie.
dc.titlepl
Prowadzenie apteki ogólnodostępnej jako przykład działalności reglamentowanej w prawie farmaceutycznym
dc.title.alternativepl
Operation of a community pharmacy as an example of regulated activity in pharmaceutical law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Żyrardów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections