Transport lotniczy jako determinanta rozwoju turystyki w Polsce

master
dc.abstract.enThe main aim of the work is to analyze the activity of passenger air transport as one of the main determinants influencing the development of tourism in Poland, along with an indication of the necessary adaptations of this mode of transport to the needs of the tourist services market. The hypothesis assumes that air transport is a factor that determines the size and structure of tourism and the development of the tourism economy in Poland. The theoretical part of the work relates to issues related to transport and tourism. The research part concerns the assessment of the impact of air transport on the development of tourism in Poland. In the postulative part, the possibilities and directions for the development of air transport were indicated. The study was performed using the quantitative and qualitative analysis of secondary material. The basic research material regarding the volume of passenger air traffic in Poland was the database of the Civil Aviation Authority, while the source of information on the volume of foreign tourist traffic coming to Poland, the number and structure of foreign tourists and the amount of expenses incurred by them - the database of the Central Statistical Office and the Polish Economic Institute. The data was supplemented with information on the activities of airports and airlines, contained on websites, in industry reports and publications related to the subject of passenger air transport. The entirety of the analyzes undertaken, as well as the positive result of the Pearson correlation coefficient (Rp = 0.73), which is essential in terms of verification of the hypothesis, showing a strong relationship between the number of foreign tourists arriving in Poland by air transport, and the total foreign exchange inflows from foreign inbound tourism, confirm the decisive influence of air transport on the volume of tourist traffic and the development of tourism in Poland. It can be concluded that air transport to the greatest extent shapes foreign inbound tourism to Poland, conditioning the growth of the country's tourism economy.pl
dc.abstract.plCelem głównym pracy jest analiza działalności pasażerskiego transportu lotniczego jako jednej z głównych determinant wpływających na rozwój turystyki w Polsce wraz ze wskazaniem koniecznych dostosowań tej gałęzi transportu do potrzeb rynku usług turystycznych. Hipoteza zakłada, iż transport lotniczy stanowi czynnik warunkujący wielkość i strukturę ruchu turystycznego oraz rozwój gospodarki turystycznej w Polsce. Część teoretyczna pracy odnosi się do zagadnień związanych z transportem oraz turystyką. Część badawcza dotyczy oceny wpływu transportu lotniczego na rozwój turystyki w Polsce. W części postulatywnej natomiast wskazano możliwości i kierunki rozwoju transportu lotniczego. Badanie zostało wykonane za pomocą ilościowej i jakościowej analizy materiału wtórnego. Podstawowy materiał badawczy w zakresie wielkości pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce stanowiła baza danych ULC, natomiast źródło informacji o wielkości zagranicznego ruchu turystycznego przyjazdowego do Polski, liczbie i strukturze turystów zagranicznych oraz wielkości poniesionych przez nich wydatków - baza danych GUS oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane uzupełniono informacjami dotyczącymi działalności portów oraz linii lotniczych, zawartymi na stronach internetowych, w raportach branżowych oraz publikacjach związanych z tematyką pasażerskiego transportu lotniczego. Całość podjętych analiz, jak również zasadniczy pod względem weryfikacji hipotezy dodatni wynik współczynnika korelacji Pearsona (Rp = 0.73), wykazujący silną zależność między liczbą turystów zagranicznych przybyłych do Polski transportem lotniczym, a łącznymi wpływami dewizowymi z zagranicznej turystyki przyjazdowej, potwierdzają zdecydowany wpływ transportu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego i rozwój turystyki w Polsce. Można wnioskować, że transport lotniczy w największym stopniu kształtuje zagraniczną turystykę przyjazdową do Polski warunkując wzrost gospodarki turystycznej kraju.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.authorBiernacka, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:57:55Z
dc.date.available2022-07-14T21:57:55Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-158382-287054pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297068
dc.languagepolpl
dc.subject.en1. AIR TRANSPORT2. TOURISM3. PASSENGER AIR TRANSPORT4. TOURISM ECONOMY5. FOREIGN INBOUND TOURISM / TOURIST TRAFFICpl
dc.subject.pl1. TRANSPORT LOTNICZY2. TURYSTYKA3. PASAŻERSKI TRANSPORT LOTNICZY4. GOSPODARKA TURYSTYCZNA5. ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA / RUCH TURYSTYCZNYpl
dc.titleTransport lotniczy jako determinanta rozwoju turystyki w Polscepl
dc.title.alternativeAir transport as a determinant of tourism development in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the work is to analyze the activity of passenger air transport as one of the main determinants influencing the development of tourism in Poland, along with an indication of the necessary adaptations of this mode of transport to the needs of the tourist services market. The hypothesis assumes that air transport is a factor that determines the size and structure of tourism and the development of the tourism economy in Poland. The theoretical part of the work relates to issues related to transport and tourism. The research part concerns the assessment of the impact of air transport on the development of tourism in Poland. In the postulative part, the possibilities and directions for the development of air transport were indicated. The study was performed using the quantitative and qualitative analysis of secondary material. The basic research material regarding the volume of passenger air traffic in Poland was the database of the Civil Aviation Authority, while the source of information on the volume of foreign tourist traffic coming to Poland, the number and structure of foreign tourists and the amount of expenses incurred by them - the database of the Central Statistical Office and the Polish Economic Institute. The data was supplemented with information on the activities of airports and airlines, contained on websites, in industry reports and publications related to the subject of passenger air transport. The entirety of the analyzes undertaken, as well as the positive result of the Pearson correlation coefficient (Rp = 0.73), which is essential in terms of verification of the hypothesis, showing a strong relationship between the number of foreign tourists arriving in Poland by air transport, and the total foreign exchange inflows from foreign inbound tourism, confirm the decisive influence of air transport on the volume of tourist traffic and the development of tourism in Poland. It can be concluded that air transport to the greatest extent shapes foreign inbound tourism to Poland, conditioning the growth of the country's tourism economy.
dc.abstract.plpl
Celem głównym pracy jest analiza działalności pasażerskiego transportu lotniczego jako jednej z głównych determinant wpływających na rozwój turystyki w Polsce wraz ze wskazaniem koniecznych dostosowań tej gałęzi transportu do potrzeb rynku usług turystycznych. Hipoteza zakłada, iż transport lotniczy stanowi czynnik warunkujący wielkość i strukturę ruchu turystycznego oraz rozwój gospodarki turystycznej w Polsce. Część teoretyczna pracy odnosi się do zagadnień związanych z transportem oraz turystyką. Część badawcza dotyczy oceny wpływu transportu lotniczego na rozwój turystyki w Polsce. W części postulatywnej natomiast wskazano możliwości i kierunki rozwoju transportu lotniczego. Badanie zostało wykonane za pomocą ilościowej i jakościowej analizy materiału wtórnego. Podstawowy materiał badawczy w zakresie wielkości pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce stanowiła baza danych ULC, natomiast źródło informacji o wielkości zagranicznego ruchu turystycznego przyjazdowego do Polski, liczbie i strukturze turystów zagranicznych oraz wielkości poniesionych przez nich wydatków - baza danych GUS oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane uzupełniono informacjami dotyczącymi działalności portów oraz linii lotniczych, zawartymi na stronach internetowych, w raportach branżowych oraz publikacjach związanych z tematyką pasażerskiego transportu lotniczego. Całość podjętych analiz, jak również zasadniczy pod względem weryfikacji hipotezy dodatni wynik współczynnika korelacji Pearsona (Rp = 0.73), wykazujący silną zależność między liczbą turystów zagranicznych przybyłych do Polski transportem lotniczym, a łącznymi wpływami dewizowymi z zagranicznej turystyki przyjazdowej, potwierdzają zdecydowany wpływ transportu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego i rozwój turystyki w Polsce. Można wnioskować, że transport lotniczy w największym stopniu kształtuje zagraniczną turystykę przyjazdową do Polski warunkując wzrost gospodarki turystycznej kraju.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.authorpl
Biernacka, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:57:55Z
dc.date.available
2022-07-14T21:57:55Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-158382-287054
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297068
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
1. AIR TRANSPORT2. TOURISM3. PASSENGER AIR TRANSPORT4. TOURISM ECONOMY5. FOREIGN INBOUND TOURISM / TOURIST TRAFFIC
dc.subject.plpl
1. TRANSPORT LOTNICZY2. TURYSTYKA3. PASAŻERSKI TRANSPORT LOTNICZY4. GOSPODARKA TURYSTYCZNA5. ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA / RUCH TURYSTYCZNY
dc.titlepl
Transport lotniczy jako determinanta rozwoju turystyki w Polsce
dc.title.alternativepl
Air transport as a determinant of tourism development in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Poznan
7
Warsaw
7
Katowice
3
Myszkow
2
Opole
2
Sopot
2
Bialystok
1
Częstochowa
1
Gdansk
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available
Collections