Bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w kontekście procesu transformacji systemowej w latach 1989–2005 – zagadnienia wybrane

master
dc.abstract.enThe main aim of this master's thesis was to show the catalogue of barriers to the development of the idea of civil society in Poland in 1989-2005. In this study, the following qualitative research methods were applied: cause-effect and systemic. The technique of content analysis was used, for which the analysis of both secondary and primary texts was applied. The first chapter of the thesis was intended to introduce the theoretical issues of the idea of civil society, with particular emphasis on the quantitative features of the definition, so as to be able to propose and adopt a valid definition of civil society for the purposes of this thesis. The second chapter dealt with systemic transformations. It described the definitional problems in transitology and the conceptual grid of the term transformation. The chapter also presented the idea of civil society in selected paradigms of consolidated democracy. Proposals were made to link the idea of civil society and its role in consolidated democracy as a post-transformation ideal. Selected and most important events of the first stage of the transformation period, which enabled reforms in Poland around 1989, are presented. These were the most serious changes that were to make the systemic transformation possible. In the third chapter, the author discussed selected general social barriers. This is an authorial account of political, legal and economic obstacles, which together caused significant effects in terms of lack of understanding and development of the idea of civil society in Poland during this period. No less important was the next subsection, which described mental barriers that were crucial in the process of developing the idea of civil society in Poland after 1989. The last subchapter was an analysis of the participation of Poles in elections in 1989-2005 and it presented data and conclusions from the Index of Civil Society in Poland 2005.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy było ukazanie katalogu barier rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w latach 1989–2005. W niniejszej pracy zastosowano metody badań jakościowych: przyczynowo-skutkową i systemową. Użyto techniki analizy treści, do której zastosowano analizę tekstów zarówno wtórnych, jak i pierwotnych. Rozdział pierwszy pracy miał na celu wprowadzenie do teoretycznych zagadnień idei społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym wyróżnieniem cech kwantatywnych definicji, tak by móc zaproponować i przyjąć obowiązującą definicję społeczeństwa obywatelskiego na potrzeby tejże pracy. Rozdział drugi dotyczył transformacji systemowych. Opisane w nim zostały problemy definicyjne w tranzytologii i siatka okołopojęciowa terminu transformacji. W rozdziale tym zaprezentowano także ideę społeczeństwa obywatelskiego w wybranych paradygmatach demokracji skonsolidowanej. Zostały tu przedstawione propozycje powiązania idei społeczeństwa obywatelskiego i jej roli w demokracji skonsolidowanej jako ideału potransformacyjnego. Ukazano wybrane i najważniejsze wydarzenia pierwszego etapu okresu transformacji, które umożliwiły reformy w Polsce około 1989 roku. Były to najpoważniejsze zmiany, które miały umożliwić transformację systemową. W rozdziale trzecim autor omówił wybrane, ogólne bariery społeczne. To odautorskie zestawienie barier politycznych, prawnych i ekonomicznych, które razem powodowały istotne skutki w postaci braku zrozumienia i rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w tym okresie. Niemniej istotny był kolejny podrozdział, w którym opisane zostały bariery mentalne, kluczowe w procesie rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. Ostatni podrozdział stanowił analizę partycypacji Polaków w wyborach w latach 1989–2005 oraz zostały w nim przytoczone dane i wnioski z Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce 2005.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorSiatka, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:59:55Z
dc.date.available2022-07-04T21:59:55Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypolitologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-159143-243953pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294426
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial barriers, political elites, participation, polish systemic transformation, civil societypl
dc.subject.plbariery społeczne, elity polityczne, partycypacja, polska transformacja systemowa, społeczeństwo obywatelskiepl
dc.titleBariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w kontekście procesu transformacji systemowej w latach 1989–2005 – zagadnienia wybranepl
dc.title.alternativeBarriers to the development of civil society in Poland in the context of systemic transformation process in 1989-2005 - selected issuespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this master's thesis was to show the catalogue of barriers to the development of the idea of civil society in Poland in 1989-2005. In this study, the following qualitative research methods were applied: cause-effect and systemic. The technique of content analysis was used, for which the analysis of both secondary and primary texts was applied. The first chapter of the thesis was intended to introduce the theoretical issues of the idea of civil society, with particular emphasis on the quantitative features of the definition, so as to be able to propose and adopt a valid definition of civil society for the purposes of this thesis. The second chapter dealt with systemic transformations. It described the definitional problems in transitology and the conceptual grid of the term transformation. The chapter also presented the idea of civil society in selected paradigms of consolidated democracy. Proposals were made to link the idea of civil society and its role in consolidated democracy as a post-transformation ideal. Selected and most important events of the first stage of the transformation period, which enabled reforms in Poland around 1989, are presented. These were the most serious changes that were to make the systemic transformation possible. In the third chapter, the author discussed selected general social barriers. This is an authorial account of political, legal and economic obstacles, which together caused significant effects in terms of lack of understanding and development of the idea of civil society in Poland during this period. No less important was the next subsection, which described mental barriers that were crucial in the process of developing the idea of civil society in Poland after 1989. The last subchapter was an analysis of the participation of Poles in elections in 1989-2005 and it presented data and conclusions from the Index of Civil Society in Poland 2005.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy było ukazanie katalogu barier rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w latach 1989–2005. W niniejszej pracy zastosowano metody badań jakościowych: przyczynowo-skutkową i systemową. Użyto techniki analizy treści, do której zastosowano analizę tekstów zarówno wtórnych, jak i pierwotnych. Rozdział pierwszy pracy miał na celu wprowadzenie do teoretycznych zagadnień idei społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym wyróżnieniem cech kwantatywnych definicji, tak by móc zaproponować i przyjąć obowiązującą definicję społeczeństwa obywatelskiego na potrzeby tejże pracy. Rozdział drugi dotyczył transformacji systemowych. Opisane w nim zostały problemy definicyjne w tranzytologii i siatka okołopojęciowa terminu transformacji. W rozdziale tym zaprezentowano także ideę społeczeństwa obywatelskiego w wybranych paradygmatach demokracji skonsolidowanej. Zostały tu przedstawione propozycje powiązania idei społeczeństwa obywatelskiego i jej roli w demokracji skonsolidowanej jako ideału potransformacyjnego. Ukazano wybrane i najważniejsze wydarzenia pierwszego etapu okresu transformacji, które umożliwiły reformy w Polsce około 1989 roku. Były to najpoważniejsze zmiany, które miały umożliwić transformację systemową. W rozdziale trzecim autor omówił wybrane, ogólne bariery społeczne. To odautorskie zestawienie barier politycznych, prawnych i ekonomicznych, które razem powodowały istotne skutki w postaci braku zrozumienia i rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w tym okresie. Niemniej istotny był kolejny podrozdział, w którym opisane zostały bariery mentalne, kluczowe w procesie rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku. Ostatni podrozdział stanowił analizę partycypacji Polaków w wyborach w latach 1989–2005 oraz zostały w nim przytoczone dane i wnioski z Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce 2005.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Siatka, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:59:55Z
dc.date.available
2022-07-04T21:59:55Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
politologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-159143-243953
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294426
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social barriers, political elites, participation, polish systemic transformation, civil society
dc.subject.plpl
bariery społeczne, elity polityczne, partycypacja, polska transformacja systemowa, społeczeństwo obywatelskie
dc.titlepl
Bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w kontekście procesu transformacji systemowej w latach 1989–2005 – zagadnienia wybrane
dc.title.alternativepl
Barriers to the development of civil society in Poland in the context of systemic transformation process in 1989-2005 - selected issues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections