Analiza porównawcza strategii marketingowych polskich i ukraińskich firm

master
dc.abstract.enMarketing strategy is a set of clearly defined activities and rules of conduct that a company must meet in order to conduct its business efficiently and achieve profit maximization.The aim of this master's thesis is to present issues related to marketing strategies, and above all, to compare marketing strategies used by companies operating on the Polish and Ukrainian market.The study consists of four chapters.The first part presents the basic concepts of marketing strategies. The essence, factors and stages of formulation were discussed, types of marketing strategy were identified.The second part presents the main economic and cultural factors influencing the choice of the marketing strategy of enterprises on the Polish and Ukrainian market.The third chapter presents the companies that were selected for further analysis, describes their profiles, scope of activities and presents their development histories.The last chapter, which is the research part, presents the concepts of marketing strategies and directions of activities of selected Polish and Ukrainian companies in the light of own research.At the end of the work there is a bibliography with a list of all sources used.Analyzing the current market, both in Ukraine, Poland and abroad, it can be concluded that the competition in each industry is huge. Therefore, the key element that today's entrepreneurs pay attention to is the quality of the offered product or service and the positioning of the client as the main element. Each organization tries to be a leader in its industry by expanding its own offer of goods and services to satisfy more potential customers, and the next no less important step is to retain these customers and make every effort to remain loyal to the company. By gaining leadership in the local market, enterprises strive to expand into foreign markets.When comparing the presented companies, the differences in marketing strategies are not big, because each company tries to maintain a leading position in its market, offering the best products of the highest quality, and also strive to attract as many loyal customers as possible.pl
dc.abstract.plStrategia marketingowa stanowi zespół zrozumiale określonych działań i zasad postępowania, które firma musi spełnić, żeby prowadzić swoją działalność efektownie i osiągnąć maksymalizację zysku . Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie zagadnień dotyczących strategii marketingowych, a przede wszystkim porównanie strategii marketingowych wykorzystujących przez przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na rynku polskim oraz ukraińskim.Opracowanie składa się z czterech rozdziałów.W pierwszej części przedstawiono podstawowe pojęcia na temat strategii marketingowych. Omówiono istotę, czynniki i etapy formułowania, zidentyfikowano rodzaje strategii marketingowej. W części drugiej zaprezentowano kluczowe gospodarcze oraz kulturowe czynniki wpływające na wybór strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynku Polskim i Ukraińskim.W rozdziale trzecim przedstawiono firmy, które zostały wybrane dla dalszej analizy, opisano ich profile, zakres działalności oraz przedstawiono historie rozwoju.W ostatnim rozdziale, stanowiącym część badawczą, zaprezentowano koncepcje strategii marketingowych i kierunki działań wybranych polskich i ukraińskich firm, w świetle badań własnych. W końcowej części pracy zamieszczono bibliografię z wykazem wszystkich wykorzystywanych źródeł, a także spis rysunków i tabel.Analizując obecny rynek, zarówno na Ukrainie, w Polsce jak i zagranicą, można stwierdzić, że konkurencja w każdej branży jest ogromna. Dlatego kluczowym elementem, na który zwracają swoją uwagę dzisiejsi przedsiębiorcy jest jakość oferowanego produktu lub usługi oraz pozycjonowanie klienta, jako głównego elementa. Każda z organizacji stara się być liderem w swojej branży za pomocą poszerzenia własnej oferty towarów i usług, aby zaspokoić więcej potencjalnych klientów, a kolejnym nie mniej ważnym krokiem jest utrzymanie tych klientów i dołożenie wszelkich starań, by stali lojalni wobec danej firmy. Otrzymując liderstwo na lokalnym rynku, przedsiębiorstwa dążą do ekspansji na rynki zagraniczne.Porównując przedstawione przedsiębiorstwa, różnice w strategiach marketingowych nie są duże, ponieważ każda z firm stara się utrzymać wiodące pozycje na swoim rynku, oferując najlepsze produkty najwyższej jakości, jak również dążą do pozyskania jak najwięcej lojalnych klientów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorLokotkova, Innapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:42:14Z
dc.date.available2021-10-28T21:42:14Z
dc.date.submitted2021-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-148047-271765pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282180
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarketing, marketing strategy, company, mission, strategic goals, strategy, economic differences, activities, Polish market, Ukrainian market, economic development, product, price, promotion, place, economic environment, technological environment, legal environment, cultural environment, material resources, financial resources, human resources, SWOT, WSM model, portfolio analysis, product strategies, product-market strategies, market segmentation strategies, pricing strategies, promotion strategies, distribution strategies, international marketing strategies, economic and cultural differences, scope of activity, history.pl
dc.subject.plMarketing, strategia marketingowa, przedsiębiorstwo, misja, cele strategiczne, strategia, różnice gospodarcze, działania, rynek polski, rynek ukraiński, rozwój gospodarczy, produkt, cena, promocja, dystrybucja, otoczenie ekonomiczne, otoczenie technologiczne, otoczenie prawne, otoczenie kulturowe, zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby ludzkie, analiza SWOT, Model WSM, analiza portfelowa, strategie produktu, strategie produkt-rynek, strategie segmentacji rynku, strategie cenowe, strategie promocji, strategie dystrybucji, strategie marketingu międzynarodowego, różnice gospodarcze i kulturowe, zakres działalności, historia.pl
dc.titleAnaliza porównawcza strategii marketingowych polskich i ukraińskich firmpl
dc.title.alternativeComparative analysis of the marketing strategies of Polish and Ukrainian companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Marketing strategy is a set of clearly defined activities and rules of conduct that a company must meet in order to conduct its business efficiently and achieve profit maximization.The aim of this master's thesis is to present issues related to marketing strategies, and above all, to compare marketing strategies used by companies operating on the Polish and Ukrainian market.The study consists of four chapters.The first part presents the basic concepts of marketing strategies. The essence, factors and stages of formulation were discussed, types of marketing strategy were identified.The second part presents the main economic and cultural factors influencing the choice of the marketing strategy of enterprises on the Polish and Ukrainian market.The third chapter presents the companies that were selected for further analysis, describes their profiles, scope of activities and presents their development histories.The last chapter, which is the research part, presents the concepts of marketing strategies and directions of activities of selected Polish and Ukrainian companies in the light of own research.At the end of the work there is a bibliography with a list of all sources used.Analyzing the current market, both in Ukraine, Poland and abroad, it can be concluded that the competition in each industry is huge. Therefore, the key element that today's entrepreneurs pay attention to is the quality of the offered product or service and the positioning of the client as the main element. Each organization tries to be a leader in its industry by expanding its own offer of goods and services to satisfy more potential customers, and the next no less important step is to retain these customers and make every effort to remain loyal to the company. By gaining leadership in the local market, enterprises strive to expand into foreign markets.When comparing the presented companies, the differences in marketing strategies are not big, because each company tries to maintain a leading position in its market, offering the best products of the highest quality, and also strive to attract as many loyal customers as possible.
dc.abstract.plpl
Strategia marketingowa stanowi zespół zrozumiale określonych działań i zasad postępowania, które firma musi spełnić, żeby prowadzić swoją działalność efektownie i osiągnąć maksymalizację zysku . Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie zagadnień dotyczących strategii marketingowych, a przede wszystkim porównanie strategii marketingowych wykorzystujących przez przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na rynku polskim oraz ukraińskim.Opracowanie składa się z czterech rozdziałów.W pierwszej części przedstawiono podstawowe pojęcia na temat strategii marketingowych. Omówiono istotę, czynniki i etapy formułowania, zidentyfikowano rodzaje strategii marketingowej. W części drugiej zaprezentowano kluczowe gospodarcze oraz kulturowe czynniki wpływające na wybór strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynku Polskim i Ukraińskim.W rozdziale trzecim przedstawiono firmy, które zostały wybrane dla dalszej analizy, opisano ich profile, zakres działalności oraz przedstawiono historie rozwoju.W ostatnim rozdziale, stanowiącym część badawczą, zaprezentowano koncepcje strategii marketingowych i kierunki działań wybranych polskich i ukraińskich firm, w świetle badań własnych. W końcowej części pracy zamieszczono bibliografię z wykazem wszystkich wykorzystywanych źródeł, a także spis rysunków i tabel.Analizując obecny rynek, zarówno na Ukrainie, w Polsce jak i zagranicą, można stwierdzić, że konkurencja w każdej branży jest ogromna. Dlatego kluczowym elementem, na który zwracają swoją uwagę dzisiejsi przedsiębiorcy jest jakość oferowanego produktu lub usługi oraz pozycjonowanie klienta, jako głównego elementa. Każda z organizacji stara się być liderem w swojej branży za pomocą poszerzenia własnej oferty towarów i usług, aby zaspokoić więcej potencjalnych klientów, a kolejnym nie mniej ważnym krokiem jest utrzymanie tych klientów i dołożenie wszelkich starań, by stali lojalni wobec danej firmy. Otrzymując liderstwo na lokalnym rynku, przedsiębiorstwa dążą do ekspansji na rynki zagraniczne.Porównując przedstawione przedsiębiorstwa, różnice w strategiach marketingowych nie są duże, ponieważ każda z firm stara się utrzymać wiodące pozycje na swoim rynku, oferując najlepsze produkty najwyższej jakości, jak również dążą do pozyskania jak najwięcej lojalnych klientów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Lokotkova, Inna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:42:14Z
dc.date.available
2021-10-28T21:42:14Z
dc.date.submittedpl
2021-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-148047-271765
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282180
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Marketing, marketing strategy, company, mission, strategic goals, strategy, economic differences, activities, Polish market, Ukrainian market, economic development, product, price, promotion, place, economic environment, technological environment, legal environment, cultural environment, material resources, financial resources, human resources, SWOT, WSM model, portfolio analysis, product strategies, product-market strategies, market segmentation strategies, pricing strategies, promotion strategies, distribution strategies, international marketing strategies, economic and cultural differences, scope of activity, history.
dc.subject.plpl
Marketing, strategia marketingowa, przedsiębiorstwo, misja, cele strategiczne, strategia, różnice gospodarcze, działania, rynek polski, rynek ukraiński, rozwój gospodarczy, produkt, cena, promocja, dystrybucja, otoczenie ekonomiczne, otoczenie technologiczne, otoczenie prawne, otoczenie kulturowe, zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby ludzkie, analiza SWOT, Model WSM, analiza portfelowa, strategie produktu, strategie produkt-rynek, strategie segmentacji rynku, strategie cenowe, strategie promocji, strategie dystrybucji, strategie marketingu międzynarodowego, różnice gospodarcze i kulturowe, zakres działalności, historia.
dc.titlepl
Analiza porównawcza strategii marketingowych polskich i ukraińskich firm
dc.title.alternativepl
Comparative analysis of the marketing strategies of Polish and Ukrainian companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
163
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Krakow
14
Poznan
9
Wroclaw
9
Bialystok
5
Bydgoszcz
5
Szczecin
5
Chełm
4
Gdansk
4
Gdynia
4

No access

No Thumbnail Available