Badanie poziomu wdrożenia innowacji w poszczególnych grupach gospodarstw rolnych województwa małopolskiego

master
dc.abstract.enPolish agriculture today accounts for 3 percent of national GDP and 10 percentof employment. Despite the fact that its importance decreases from year to year, its complete elimination from the domestic economy is impossible. It provides a good thatcannot be substituted - food. However, Polish agriculture, like the entire economy, issubject to the processes of globalization and changes resulting from the growing foodneeds of the world, due to the constant growth of the population. For this purpose,innovations are implemented in farms, which are not only to increase the profitability offarms by reducing costs and increasing revenues or increasing efficiency, but also aresponse to the need to ensure an increasing supply of food. However, agriculture in itscharacteristics differs from other industries, which also forces a different characteristic ofthe innovation process in this sector. The work is a search for an answer to thefundamental question: is the level of innovation implementation different in individualgroups of farms in the Małopolskie Voivodeship? This question implies another, moredetailed one, concerning the differences in the implementation of innovations in farmsdepending on the specialization, area, as well as age and education of the farm owner.The thesis put forward in the paper is: "a higher level of innovation implementation infarms in the Małopolskie Voivodeship occurs in farms that are characterized by a lowerage and higher education of the farm owner, a larger area and plant specialization of thefarm, and are located in a poviat with a higher development potential. ". The aim of thestudy is to show that the lower age and higher education of the farm owner, larger area ofagricultural crops, plant specialization of a farm and location in a poviat with a higherdevelopment potential are factors that increase the level of implementation of innovationin farms in the Małopolskie Voivodeship.pl
dc.abstract.plPolskie rolnictwo odpowiada dziś za 3 procent krajowego PKB oraz 10 procentzatrudnienia. Mimo, że jego znaczenie z roku na rok spada, to jego całkowita eliminacjaz gospodarki krajowej jest niemożliwa. Dostarcza bowiem dobra, którego nie mamożliwości substytuować – żywności. Jednakże polskie rolnictwo jak cała gospodarkaulega procesom globalizacji oraz zmianom wynikającym z rosnących potrzebżywnościowych świata, w związku ze stałym wzrostem liczby ludności. W tym celu wgospodarstwach rolnych wdrażane są innowacje, które mają nie tylko podnieśćrentowność gospodarstw poprzez ograniczenie kosztów i podnoszenie przychodów czypodnoszenie efektywności, ale także są odpowiedzią na konieczność zapewnieniazwiększającej się podaży żywności. Jednakże rolnictwo w swojej charakterystyce różnisię od pozostałych branż, co wymusza również inną charakterystykę procesu innowacjiw tym sektorze. Praca jest poszukiwaniem odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy wposzczególnych grupach gospodarstw rolnych w województwie małopolskim poziomwdrożenia innowacji różni się od siebie? Pytanie to implikuje kolejne, bardziejszczegółowe, dotyczące różnic we wdrażaniu innowacji w gospodarstwach rolnych wzależności od specjalizacji, powierzchni, a także wieku oraz wykształcenia osobyprowadzącej gospodarstwo. Tezą, którą postawiono w pracy jest: „wyższy poziomwdrożenia innowacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego występujew gospodarstwach, które charakteryzują się niższym wiekiem i wyższym wykształceniemwłaściciela gospodarstwa, większą powierzchnia i roślinną specjalizacja gospodarstwa, atakże znajdują się w powiecie o wyższym potencjale rozwojowym”. Celem pracy jestwykazanie, że niższy wiek oraz wyższe wykształcenie właściciela gospodarstwa rolnego,większa powierzchnia upraw rolnych, roślinna specjalizacja gospodarstwa rolnego orazpołożenie w powiecie o wyższym potencjale rozwojowym są czynnikami, które podnosząpoziom wdrożenia innowacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego.Praca jest także próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie praktyczne, dotycząceupowszechniania innowacji w gospodarstwach rolnych: wśród których grup rolnikówistnieje potrzeba intensyfikacji upowszechniania innowacji, a które grupy mogą pełnićrolę liderów w lokalnych społecznościach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.contributor.authorOrzeł, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.date.accessioned2020-11-18T11:51:36Z
dc.date.available2020-11-18T11:51:36Z
dc.date.submitted2020-11-16pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.identifier.apddiploma-146315-161236pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254172
dc.languagepolpl
dc.subject.en: agriculture, innovations, farms, Małopolskie Voivodeshippl
dc.subject.plrolnictwo, innowacje, gospodarstwa, województwo małopolskiepl
dc.titleBadanie poziomu wdrożenia innowacji w poszczególnych grupach gospodarstw rolnych województwa małopolskiegopl
dc.title.alternativeResearch on the level of implementation of innovations in individual groups farms in the Małopolskie Voivodeshippl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polish agriculture today accounts for 3 percent of national GDP and 10 percentof employment. Despite the fact that its importance decreases from year to year, its complete elimination from the domestic economy is impossible. It provides a good thatcannot be substituted - food. However, Polish agriculture, like the entire economy, issubject to the processes of globalization and changes resulting from the growing foodneeds of the world, due to the constant growth of the population. For this purpose,innovations are implemented in farms, which are not only to increase the profitability offarms by reducing costs and increasing revenues or increasing efficiency, but also aresponse to the need to ensure an increasing supply of food. However, agriculture in itscharacteristics differs from other industries, which also forces a different characteristic ofthe innovation process in this sector. The work is a search for an answer to thefundamental question: is the level of innovation implementation different in individualgroups of farms in the Małopolskie Voivodeship? This question implies another, moredetailed one, concerning the differences in the implementation of innovations in farmsdepending on the specialization, area, as well as age and education of the farm owner.The thesis put forward in the paper is: "a higher level of innovation implementation infarms in the Małopolskie Voivodeship occurs in farms that are characterized by a lowerage and higher education of the farm owner, a larger area and plant specialization of thefarm, and are located in a poviat with a higher development potential. ". The aim of thestudy is to show that the lower age and higher education of the farm owner, larger area ofagricultural crops, plant specialization of a farm and location in a poviat with a higherdevelopment potential are factors that increase the level of implementation of innovationin farms in the Małopolskie Voivodeship.
dc.abstract.plpl
Polskie rolnictwo odpowiada dziś za 3 procent krajowego PKB oraz 10 procentzatrudnienia. Mimo, że jego znaczenie z roku na rok spada, to jego całkowita eliminacjaz gospodarki krajowej jest niemożliwa. Dostarcza bowiem dobra, którego nie mamożliwości substytuować – żywności. Jednakże polskie rolnictwo jak cała gospodarkaulega procesom globalizacji oraz zmianom wynikającym z rosnących potrzebżywnościowych świata, w związku ze stałym wzrostem liczby ludności. W tym celu wgospodarstwach rolnych wdrażane są innowacje, które mają nie tylko podnieśćrentowność gospodarstw poprzez ograniczenie kosztów i podnoszenie przychodów czypodnoszenie efektywności, ale także są odpowiedzią na konieczność zapewnieniazwiększającej się podaży żywności. Jednakże rolnictwo w swojej charakterystyce różnisię od pozostałych branż, co wymusza również inną charakterystykę procesu innowacjiw tym sektorze. Praca jest poszukiwaniem odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy wposzczególnych grupach gospodarstw rolnych w województwie małopolskim poziomwdrożenia innowacji różni się od siebie? Pytanie to implikuje kolejne, bardziejszczegółowe, dotyczące różnic we wdrażaniu innowacji w gospodarstwach rolnych wzależności od specjalizacji, powierzchni, a także wieku oraz wykształcenia osobyprowadzącej gospodarstwo. Tezą, którą postawiono w pracy jest: „wyższy poziomwdrożenia innowacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego występujew gospodarstwach, które charakteryzują się niższym wiekiem i wyższym wykształceniemwłaściciela gospodarstwa, większą powierzchnia i roślinną specjalizacja gospodarstwa, atakże znajdują się w powiecie o wyższym potencjale rozwojowym”. Celem pracy jestwykazanie, że niższy wiek oraz wyższe wykształcenie właściciela gospodarstwa rolnego,większa powierzchnia upraw rolnych, roślinna specjalizacja gospodarstwa rolnego orazpołożenie w powiecie o wyższym potencjale rozwojowym są czynnikami, które podnosząpoziom wdrożenia innowacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego.Praca jest także próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie praktyczne, dotycząceupowszechniania innowacji w gospodarstwach rolnych: wśród których grup rolnikówistnieje potrzeba intensyfikacji upowszechniania innowacji, a które grupy mogą pełnićrolę liderów w lokalnych społecznościach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.contributor.authorpl
Orzeł, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.date.accessioned
2020-11-18T11:51:36Z
dc.date.available
2020-11-18T11:51:36Z
dc.date.submittedpl
2020-11-16
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.identifier.apdpl
diploma-146315-161236
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254172
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
: agriculture, innovations, farms, Małopolskie Voivodeship
dc.subject.plpl
rolnictwo, innowacje, gospodarstwa, województwo małopolskie
dc.titlepl
Badanie poziomu wdrożenia innowacji w poszczególnych grupach gospodarstw rolnych województwa małopolskiego
dc.title.alternativepl
Research on the level of implementation of innovations in individual groups farms in the Małopolskie Voivodeship
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Gdansk
3
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available