Rola i znaczenie zasobów organizacyjnych w efektywnym zarządzaniu firmą

master
dc.abstract.enAn important condition for the effective development of firms is attention to management efficiency issues, which involves changing organizational management tools and necessitates the review and updating of effective management tools that are appropriate to the market situation and allow for the variety of barriers, challenges and risks that firms face in business -activity. Organizational tools can be considered as elements of the entrepreneurial system, which are essentially the engines of the development of the company.The purpose of the work is to create recommendations on the formation of a company management mechanism based on the selection of the most effective organizational means for business management To achieve this goal, the following interrelated tasks were set and solved:- a theoretical study of approaches to assessing the effectiveness of the management system and clarification of the conceptual apparatus of tools for managing the company;- the formation of a system of criteria with which the analysis of organizational means of managing the company is carried out in order to identify the most optimal in a particular situation;- development of a mechanism for effective enterprise management, which involves identifying the most effective organizational tools for this company;- development of a methodology for assessing the effectiveness of organizational means of company management;- preparation of proposals that contribute to improving the management of the company with the help of organizational means.The object of the study was an agro-industrial company, which carries out business activities in the Ukrainian market and international markets.The subject of research are organizational measures used in the process of shaping the company management mechanism.pl
dc.abstract.otherВажным условием эффективного развития фирм является внимание к вопросам эффективности управления, что предполагает изменение организационных средств управления и обуславливает потребность пересмотра и обновления средств эффективного управления фирмой, адекватных рыночной ситуации и позволяющих учитывать многообразие преград, барьеров, вызовов и рисков, с которыми сталкиваются фирмы в бизнес-деятельности. Организационные средства можно рассматривать в качестве элементов предпринимательской системы, которые по сути своей являются двигателями развития фирмы.Цель исследования разработка рекомендаций по формированию механизма управления фирмой на основе отбора наиболее эффективных организационных средств управления фирмой.Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие взаимосвязанные задачи:-теоретическое исследование подходов к оценке эффективности системы управления и уточнение понятийного аппарата инструментов управления фирмой;-формирование системы критериев, с помощью которой проводится анализ организационных средств управления фирмой с целью выявления наиболее оптимального в конкретной ситуации;-разработка механизма эффективного управления предприятием, который предполагает выявление наиболее эффективных для данной фирмы организационных средств управления;- разработка методики оценки эффективности организационных средств управления фирмой;- подготовка предложений, способствующих повышению эффективности управления фирмой с помощью организационных средств.Объектом исследования выступает агропромышленная фирма, что осуществляет бизнес-деятельность на рынке Украины и международных рынках.Предметом исследования выступают организационные средства, которые используются в процессе формирования механизма управления агропромышленной фирмой, что осуществляет бизнес-деятельность на рынке Украины.pl
dc.abstract.plWażnym warunkiem skutecznego rozwoju firm jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z efektywnością zarządzania, które obejmują zmianę organizacyjnych narzędzi zarządzania i wymagają przeglądu i aktualizacji narzędzi skutecznego zarządzania firmą, odpowiednich do sytuacji rynkowej i uwzględniających różnorodne bariery, wyzwania i ryzyka, z którymi firmy mają do czynienia w dzialalności gospodarczej. Narzędzia organizacyjne można uznać za elementy systemu przedsiębiorczości, które są w zasadzie motorem rozwoju firmy.Cel: opracowanie rekomendacji dotyczących stworzenia mechanizmu zarządzania firmą w oparciu o wybór najbardziej efektywnych środków organizacyjnych zarządzania firmą.Aby osiągnąć ten cel, ustalono i rozwiązano następujące powiązane ze sobą zadania:- teoretyczne badanie podejść do oceny skuteczności systemu zarządzania i wyjaśnienie koncepcyjnego aparatu narzędzi do zarządzania firmą;- stworzenie systemu kryteriów, za pomocą którego przeprowadzana jest analiza środków organizacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem w celu zidentyfikowania najbardziej optymalnego w danej sytuacji;- opracowanie mechanizmu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, polegającego na określeniu najbardziej efektywnych organizacyjnych narzędzi zarządzania dla danej firmy;- opracowanie metodologii oceny efektywności środków organizacyjnych zarządzania firmą;- przygotowanie propozycji przyczyniających się do poprawy zarządzania firmą za pomocą środków organizacyjnych.Obiektem badań jest firma rolno-przemysłowa, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku ukraińskim i rynkach międzynarodowych.Przedmiotem badań są środki organizacyjne wykorzystywane w procesie kształtowania mechanizmu zarządzania firmą.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorLapatanov, Antonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:17:17Z
dc.date.available2020-11-01T23:17:17Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-140308-223965pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252122
dc.languageruspl
dc.subject.enorganizational means - effective company management – planning – strategic management – evaluation of effectivenesspl
dc.subject.otherорганизационные средства – эффективное управление фирмой – планирование - стратегическое управление - оценка эффективностиpl
dc.subject.plśrodki organizacyjne - efektywne zarządzanie firmą - planowanie - zarządzanie strategiczne - ocena skutecznościpl
dc.titleRola i znaczenie zasobów organizacyjnych w efektywnym zarządzaniu firmąpl
dc.title.alternativeThe role and importance of organizational resources in effective company managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
An important condition for the effective development of firms is attention to management efficiency issues, which involves changing organizational management tools and necessitates the review and updating of effective management tools that are appropriate to the market situation and allow for the variety of barriers, challenges and risks that firms face in business -activity. Organizational tools can be considered as elements of the entrepreneurial system, which are essentially the engines of the development of the company.The purpose of the work is to create recommendations on the formation of a company management mechanism based on the selection of the most effective organizational means for business management To achieve this goal, the following interrelated tasks were set and solved:- a theoretical study of approaches to assessing the effectiveness of the management system and clarification of the conceptual apparatus of tools for managing the company;- the formation of a system of criteria with which the analysis of organizational means of managing the company is carried out in order to identify the most optimal in a particular situation;- development of a mechanism for effective enterprise management, which involves identifying the most effective organizational tools for this company;- development of a methodology for assessing the effectiveness of organizational means of company management;- preparation of proposals that contribute to improving the management of the company with the help of organizational means.The object of the study was an agro-industrial company, which carries out business activities in the Ukrainian market and international markets.The subject of research are organizational measures used in the process of shaping the company management mechanism.
dc.abstract.otherpl
Важным условием эффективного развития фирм является внимание к вопросам эффективности управления, что предполагает изменение организационных средств управления и обуславливает потребность пересмотра и обновления средств эффективного управления фирмой, адекватных рыночной ситуации и позволяющих учитывать многообразие преград, барьеров, вызовов и рисков, с которыми сталкиваются фирмы в бизнес-деятельности. Организационные средства можно рассматривать в качестве элементов предпринимательской системы, которые по сути своей являются двигателями развития фирмы.Цель исследования разработка рекомендаций по формированию механизма управления фирмой на основе отбора наиболее эффективных организационных средств управления фирмой.Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие взаимосвязанные задачи:-теоретическое исследование подходов к оценке эффективности системы управления и уточнение понятийного аппарата инструментов управления фирмой;-формирование системы критериев, с помощью которой проводится анализ организационных средств управления фирмой с целью выявления наиболее оптимального в конкретной ситуации;-разработка механизма эффективного управления предприятием, который предполагает выявление наиболее эффективных для данной фирмы организационных средств управления;- разработка методики оценки эффективности организационных средств управления фирмой;- подготовка предложений, способствующих повышению эффективности управления фирмой с помощью организационных средств.Объектом исследования выступает агропромышленная фирма, что осуществляет бизнес-деятельность на рынке Украины и международных рынках.Предметом исследования выступают организационные средства, которые используются в процессе формирования механизма управления агропромышленной фирмой, что осуществляет бизнес-деятельность на рынке Украины.
dc.abstract.plpl
Ważnym warunkiem skutecznego rozwoju firm jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z efektywnością zarządzania, które obejmują zmianę organizacyjnych narzędzi zarządzania i wymagają przeglądu i aktualizacji narzędzi skutecznego zarządzania firmą, odpowiednich do sytuacji rynkowej i uwzględniających różnorodne bariery, wyzwania i ryzyka, z którymi firmy mają do czynienia w dzialalności gospodarczej. Narzędzia organizacyjne można uznać za elementy systemu przedsiębiorczości, które są w zasadzie motorem rozwoju firmy.Cel: opracowanie rekomendacji dotyczących stworzenia mechanizmu zarządzania firmą w oparciu o wybór najbardziej efektywnych środków organizacyjnych zarządzania firmą.Aby osiągnąć ten cel, ustalono i rozwiązano następujące powiązane ze sobą zadania:- teoretyczne badanie podejść do oceny skuteczności systemu zarządzania i wyjaśnienie koncepcyjnego aparatu narzędzi do zarządzania firmą;- stworzenie systemu kryteriów, za pomocą którego przeprowadzana jest analiza środków organizacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem w celu zidentyfikowania najbardziej optymalnego w danej sytuacji;- opracowanie mechanizmu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, polegającego na określeniu najbardziej efektywnych organizacyjnych narzędzi zarządzania dla danej firmy;- opracowanie metodologii oceny efektywności środków organizacyjnych zarządzania firmą;- przygotowanie propozycji przyczyniających się do poprawy zarządzania firmą za pomocą środków organizacyjnych.Obiektem badań jest firma rolno-przemysłowa, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku ukraińskim i rynkach międzynarodowych.Przedmiotem badań są środki organizacyjne wykorzystywane w procesie kształtowania mechanizmu zarządzania firmą.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Lapatanov, Anton
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:17:17Z
dc.date.available
2020-11-01T23:17:17Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-140308-223965
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252122
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
organizational means - effective company management – planning – strategic management – evaluation of effectiveness
dc.subject.otherpl
организационные средства – эффективное управление фирмой – планирование - стратегическое управление - оценка эффективности
dc.subject.plpl
środki organizacyjne - efektywne zarządzanie firmą - planowanie - zarządzanie strategiczne - ocena skuteczności
dc.titlepl
Rola i znaczenie zasobów organizacyjnych w efektywnym zarządzaniu firmą
dc.title.alternativepl
The role and importance of organizational resources in effective company management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dublin
3
Marcyporeba
3
Katowice
2
Krakow
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Dolna Suca
1
Ivano-Frankivsk
1

No access

No Thumbnail Available