Analiza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego z obszaru złoża Jaśniny, na podstawie nanoskamieniałości wapiennych

master
dc.abstract.enThe objective of the study was taxonomic and quantitative analysis of the calcareous nanoplankton occurring in the boreholes: Jaśniny 9K, Jaśniny 27 and Jaśniny 30K drilled in the Podgórska Wola area in the Jaśniny mine. On the basis of the identified autochthonous taxa, which were characterized by low species diversity indicated a coastal, shallow, rich in nutrients environment. Abundant of reworked species originated from Cretaceous and Paleogene point to an intensive supply of terrigenous materials. Due to absence of zonal markers for NN6 zone such as Discoaster kugleri and Catinaster coalithus which indicate upper NN7 zone it is impossible to determine NN6 and NN7 zones and their border. Alternatively, the numerous occurrences of Cyclicargolithus floridanus, whose last appearance determines the level of NN7, allows to determine the age of the examined sediments belonging to the Machów formation to the undivided NN6/NN7 zone.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy było wykonanie analizy jakościowej i ilościowej zespołów nanoplanktonu wapiennego występującego w próbkach pochodzących z otworów wiertniczych: Jaśniny 9 K, Jaśniny 27 i Jaśniny 30 K nawierconych w Podgórskiej Woli w kopalni Jaśniny. Na podstawie rozpoznanych taksonów autochtonicznych które cechowały się niewielkim zróżnicowaniem gatunkowym określono środowisko na przybrzeżne, płytkie i zasobne w nutrienty. Liczny udział gatunków allochtonicznych pochodzących z kredy i paleogenu świadczy o intensywnej dostawie materiału terygenicznego. W związku z brakiem wskaźnikowego dla poziomu NN6 gatunku Discoaster kugleri i gatunku Catinaster coalithus wskazującego górną granice poziomu NN7 wyznaczenie poziomów NN6 i NN7 oraz ich granicy jest niemożliwe. Jako alternatywny wskaźnik posłużył licznie występujący Cyclicargolithus floridanus, którego ostatnie pojawienie wskazuje na poziom NN7 i pozwala określić wiek badanych osadów należących do formacji z Machowa na niepodzielny poziom NN6/NN7.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorOszczypko-Clowes, Marta - 131219 pl
dc.contributor.authorOlbrycht, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerOszczypko-Clowes, Marta - 131219 pl
dc.contributor.reviewerMachaniec, Elżbieta - 130140 pl
dc.date.accessioned2020-10-27T18:34:05Z
dc.date.available2020-10-27T18:34:05Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-130848-195742pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251589
dc.languagepolpl
dc.subject.enMachów Formation, calcareous nannoplankton, Jaśniny deposit, Miocene, biostratigraphy, paleoenvironmentpl
dc.subject.plformacja z Machowa, nanoplankton wapienny, złoże Jaśniny, miocen, biostratygrafia, paleośrodowiskopl
dc.titleAnaliza mikropaleontologiczna utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego z obszaru złoża Jaśniny, na podstawie nanoskamieniałości wapiennychpl
dc.title.alternativeMicropaleontological analysis of Jaśniny miocene deposits in Carpathian Foredeep, based on calcareous nanofossilspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available