Українська міграція до Польщі: причини, умови, недоліки, наслідки

licenciate
dc.abstract.enThe following work entitled "Ukrainian migration to Poland: causes, conditions, disadvantages, effects" deals with the topic of migration as a socio-political and economic phenomenon, in particular concerns the migration processes of Ukrainians. The aim of the thesis is to characterise in detail the processes of migration of Ukrainian citizens to the Republic of Poland, to discuss the reasons for going abroad, the conditions under which decisions are taken and the consequences for the country of origin of the migrants as well as the host country. An important aspect of this work is the representation of the legal and social problems faced by Ukrainians at the destination of their migration.The aim of the work was achieved by presenting the theory of migration as a necessary condition for understanding the phenomenon of migration processes and reflecting the history of Ukrainian migration realized in four waves (from the second half of the 19th century to the beginning of the 21st century). The main attention was paid to the analysis of the current state of migrants from Ukraine, in particular those who stay on the territory of Poland.The subject of the work is the fifth wave of the ukrainian migration, which began in 2013-2014 and is mainly oriented to the west, primarily to Poland.The problem of modern migration from Ukraine is extensively studied and analyzed by Ukrainian scientists. On the other hand, the Polish aspect of this phenomenon needs a more reliable analysis.Analytical, interpretive and comparative research methodologies were used to write the work.By writing a thesis, we managed to reveal and characterize the problems of Ukrainian migrants in Poland, related to the complicated process of legalization of residence and work, assimilative polish Migration Policy and discrimination based on nationality.Summing up, we must conclude that Poland's Migration Policy does not fully conform to european and international standards, and that the position of Ukrainian migrants in the country needs to be improved.pl
dc.abstract.otherПредставлена Вашій увазі дипломна робота під назвою "Українська міграція до Польщі: причини, умови, недоліки, наслідки" присвячена темі міграції як соціально-політичного та економічного явища, зокрема стосується міграційних процесів українців. Мета роботи - детально охарактеризувати процеси міграції громадян України до Республіки Польща, обговорити причини виїзду за кордон, умови, у яких приймаються рішення та наслідки для країни походження мігрантів, а також приймаючої країни. Важливим аспектом цієї роботи є представлення правових і соціальних проблем, з якими стикаються українці в пункті призначення своєї міграції.Мета праці була досягнута шляхом представлення теорії міграції як необхідної умови розуміння феномену міграційних процесів, а також відображення історії української міграції, яка відбувалася в рамках чотирьох хвиль (з другої половини XIX століття до початку XXI століття). Основну увагу було приділено аналізу сучасної ситуації мігрантів з України, зокрема тих, що знаходиться на території Польщі.Предметом роботи є п'ята хвиля української міграції, яка почалася в 2013-2014 роках і переважно орієнтована на захід, насамперед до Польщі.Проблему сучасної міграції з України широко вивчають і аналізують українські вчені. Проте з іншого боку, польський аспект цього явища потребує більш докладного та ретельного аналізу.При написанні роботи було використано аналітично-інтерпретаційний та порівняльний методи дослідження.Під час написання дипломної роботи вдалося виявити та охарактеризувати проблеми українських мігрантів у Польщі, пов'язані зі складним процесом легалізації проживання та праці, асиміляційним характером польської міграційної політики та дискримінацією за національною ознакою.Підводячи підсумок, можна ствердити, що міграційна політика Польщі не повною мірою відповідає європейським та міжнародним стандартам, а становище українських мігрантів в країні потребує поліпшення.pl
dc.abstract.plPoniższa praca mająca nazwę „Ukraińska migracja do Polski: przyczyny, warunki, wady, skutki” zajmuje się tematyką migracji jako zajwiska społeczno-politycznego i gospodarczego, w szczególności procesami migracyjnymi ukraińców. Celem wypracowania jest dokładne scharakteryzowanie procesów migracji obywateli Ukrainy do Rzeczpospolitej Polskiej, omówienie powodów wyjazdu za granicę, warunków, w których odbywa się podjęcie decyzji oraz skutków ponoszonych przez państwo pochodzenia migrantów zarówno jak i przez przyjmujący kraj. Ważnym aspektem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problemów, które napotykają ukraińców w miejscu docelowym ich migracji pod względem prawnym i społecznym.Cel pracy został osiągnięty poprzez przedstawienie teorii migracji jako niezbędnego warunku zrozumienia zjawiska procesów migracyjnych oraz odzwierciedlenie historii migracji ukraińskiej realizowanej w czterech falach (od drugiej połowy XIX wieku do początku XXI wieku). Główna uwaga poświęcona została analizie teraźniejszego stanu rzeczy migrantów z Ukrainy, w szczególności tych, którzy przebywają na terytorium Polski.Przedmiotem pracy jest migracja ukraińska piątej fali, która rozpoczęła się w latach 2013-2014 i jest ukierunkowana przeważnie na zachód, przede wszystkim do Polski. Problematyka współczesnej migracji z Ukrainy jest w szerokim zakresie zbadana i przeanalizowana przez ukraińskich naukowców. Natomiast polski aspekt tego zjawiska potrzebuje bardziej rzetelnej analizy.Do napisania pracy zostały wykorzystane analityczno-interpretacyjna oraz porównawcza metodologie badań.Poprzez napisanie pracy dyplomowej udało się nam ujawnić i scharakteryzować problemy ukraińskich migrantów w Polsce, związanych z skomplikowanym procesem legalizacji pobytu i pracy, asymilacyjną polityką migracyjną Polski oraz dyskryminacją ze względu na narodowość.Wnioskując musimy stwierdzić, że polityka migracyjna Polski nie w pełni odpowiada europejskim i międzynarodowym standartom, a stanowisko ukraińskich migrantów w państwie potrzebuje polepszenia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKich-Masłej, Olga - 128762 pl
dc.contributor.authorOrel, Liubovpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKich-Masłej, Olga - 128762 pl
dc.contributor.reviewerCzuba, Halina - 127559 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:36:25Z
dc.date.available2020-10-21T19:36:25Z
dc.date.submitted2020-10-07pl
dc.fieldofstudyStudia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie.pl
dc.identifier.apddiploma-145591-217893pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250515
dc.languageukrpl
dc.subject.enKey words: migration, emigration, immigration, migrant, country of origin, host country, Migration Policy, adaptation, integration, assimilation.pl
dc.subject.otherКлючові слова: міграція, еміграція, імміграція, мігрант, країна походження, приймаюча країна, міграційна політика, адаптація, інтеграція, асиміляція.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: migracja, emigracja, immigracja, migrant, państwo pochodzenia, państwo przyjmujące, polityka migracyjna, adaptacja, integracja, asymilacja.pl
dc.titleУкраїнська міграція до Польщі: причини, умови, недоліки, наслідкиpl
dc.title.alternativeUkraińska migracja do Polski: przyczyny, warunki, wady, skutkipl
dc.title.alternativeUkrainian migration to Poland: causes, conditions, disadvantages, effectspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work entitled "Ukrainian migration to Poland: causes, conditions, disadvantages, effects" deals with the topic of migration as a socio-political and economic phenomenon, in particular concerns the migration processes of Ukrainians. The aim of the thesis is to characterise in detail the processes of migration of Ukrainian citizens to the Republic of Poland, to discuss the reasons for going abroad, the conditions under which decisions are taken and the consequences for the country of origin of the migrants as well as the host country. An important aspect of this work is the representation of the legal and social problems faced by Ukrainians at the destination of their migration.The aim of the work was achieved by presenting the theory of migration as a necessary condition for understanding the phenomenon of migration processes and reflecting the history of Ukrainian migration realized in four waves (from the second half of the 19th century to the beginning of the 21st century). The main attention was paid to the analysis of the current state of migrants from Ukraine, in particular those who stay on the territory of Poland.The subject of the work is the fifth wave of the ukrainian migration, which began in 2013-2014 and is mainly oriented to the west, primarily to Poland.The problem of modern migration from Ukraine is extensively studied and analyzed by Ukrainian scientists. On the other hand, the Polish aspect of this phenomenon needs a more reliable analysis.Analytical, interpretive and comparative research methodologies were used to write the work.By writing a thesis, we managed to reveal and characterize the problems of Ukrainian migrants in Poland, related to the complicated process of legalization of residence and work, assimilative polish Migration Policy and discrimination based on nationality.Summing up, we must conclude that Poland's Migration Policy does not fully conform to european and international standards, and that the position of Ukrainian migrants in the country needs to be improved.
dc.abstract.otherpl
Представлена Вашій увазі дипломна робота під назвою "Українська міграція до Польщі: причини, умови, недоліки, наслідки" присвячена темі міграції як соціально-політичного та економічного явища, зокрема стосується міграційних процесів українців. Мета роботи - детально охарактеризувати процеси міграції громадян України до Республіки Польща, обговорити причини виїзду за кордон, умови, у яких приймаються рішення та наслідки для країни походження мігрантів, а також приймаючої країни. Важливим аспектом цієї роботи є представлення правових і соціальних проблем, з якими стикаються українці в пункті призначення своєї міграції.Мета праці була досягнута шляхом представлення теорії міграції як необхідної умови розуміння феномену міграційних процесів, а також відображення історії української міграції, яка відбувалася в рамках чотирьох хвиль (з другої половини XIX століття до початку XXI століття). Основну увагу було приділено аналізу сучасної ситуації мігрантів з України, зокрема тих, що знаходиться на території Польщі.Предметом роботи є п'ята хвиля української міграції, яка почалася в 2013-2014 роках і переважно орієнтована на захід, насамперед до Польщі.Проблему сучасної міграції з України широко вивчають і аналізують українські вчені. Проте з іншого боку, польський аспект цього явища потребує більш докладного та ретельного аналізу.При написанні роботи було використано аналітично-інтерпретаційний та порівняльний методи дослідження.Під час написання дипломної роботи вдалося виявити та охарактеризувати проблеми українських мігрантів у Польщі, пов'язані зі складним процесом легалізації проживання та праці, асиміляційним характером польської міграційної політики та дискримінацією за національною ознакою.Підводячи підсумок, можна ствердити, що міграційна політика Польщі не повною мірою відповідає європейським та міжнародним стандартам, а становище українських мігрантів в країні потребує поліпшення.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca mająca nazwę „Ukraińska migracja do Polski: przyczyny, warunki, wady, skutki” zajmuje się tematyką migracji jako zajwiska społeczno-politycznego i gospodarczego, w szczególności procesami migracyjnymi ukraińców. Celem wypracowania jest dokładne scharakteryzowanie procesów migracji obywateli Ukrainy do Rzeczpospolitej Polskiej, omówienie powodów wyjazdu za granicę, warunków, w których odbywa się podjęcie decyzji oraz skutków ponoszonych przez państwo pochodzenia migrantów zarówno jak i przez przyjmujący kraj. Ważnym aspektem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problemów, które napotykają ukraińców w miejscu docelowym ich migracji pod względem prawnym i społecznym.Cel pracy został osiągnięty poprzez przedstawienie teorii migracji jako niezbędnego warunku zrozumienia zjawiska procesów migracyjnych oraz odzwierciedlenie historii migracji ukraińskiej realizowanej w czterech falach (od drugiej połowy XIX wieku do początku XXI wieku). Główna uwaga poświęcona została analizie teraźniejszego stanu rzeczy migrantów z Ukrainy, w szczególności tych, którzy przebywają na terytorium Polski.Przedmiotem pracy jest migracja ukraińska piątej fali, która rozpoczęła się w latach 2013-2014 i jest ukierunkowana przeważnie na zachód, przede wszystkim do Polski. Problematyka współczesnej migracji z Ukrainy jest w szerokim zakresie zbadana i przeanalizowana przez ukraińskich naukowców. Natomiast polski aspekt tego zjawiska potrzebuje bardziej rzetelnej analizy.Do napisania pracy zostały wykorzystane analityczno-interpretacyjna oraz porównawcza metodologie badań.Poprzez napisanie pracy dyplomowej udało się nam ujawnić i scharakteryzować problemy ukraińskich migrantów w Polsce, związanych z skomplikowanym procesem legalizacji pobytu i pracy, asymilacyjną polityką migracyjną Polski oraz dyskryminacją ze względu na narodowość.Wnioskując musimy stwierdzić, że polityka migracyjna Polski nie w pełni odpowiada europejskim i międzynarodowym standartom, a stanowisko ukraińskich migrantów w państwie potrzebuje polepszenia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kich-Masłej, Olga - 128762
dc.contributor.authorpl
Orel, Liubov
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kich-Masłej, Olga - 128762
dc.contributor.reviewerpl
Czuba, Halina - 127559
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:36:25Z
dc.date.available
2020-10-21T19:36:25Z
dc.date.submittedpl
2020-10-07
dc.fieldofstudypl
Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie.
dc.identifier.apdpl
diploma-145591-217893
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250515
dc.languagepl
ukr
dc.subject.enpl
Key words: migration, emigration, immigration, migrant, country of origin, host country, Migration Policy, adaptation, integration, assimilation.
dc.subject.otherpl
Ключові слова: міграція, еміграція, імміграція, мігрант, країна походження, приймаюча країна, міграційна політика, адаптація, інтеграція, асиміляція.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: migracja, emigracja, immigracja, migrant, państwo pochodzenia, państwo przyjmujące, polityka migracyjna, adaptacja, integracja, asymilacja.
dc.titlepl
Українська міграція до Польщі: причини, умови, недоліки, наслідки
dc.title.alternativepl
Ukraińska migracja do Polski: przyczyny, warunki, wady, skutki
dc.title.alternativepl
Ukrainian migration to Poland: causes, conditions, disadvantages, effects
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Kryvyi Rih
11
Poznan
9
Katowice
8
Krakow
6
Kyiv
6
Wroclaw
6
Truskavets
5
Irpin
4
Gdansk
3

No access

No Thumbnail Available