Europeanization’s Impact on Governance and Implementation of EU Funds at the Local Level: A Case study of the Kraków Metropolis Association

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to look at how local governance can be influenced by the EuropeanUnion, not just in terms of financial contributions and grants, but by approaches to developingpolicy and building consensus between disparate voices for the betterment of all parties involvedin the decision-making process. This paper will look at the historical context that influenced theestablishment of the Kraków Metropolis Association and the factors which influenced its design.Of critical importance is the Integrated Territorial Approach to urban development, a programinitiated at the European Union level to affect change at local levels of government. The ITIprogram will also be analyzed and evaluated on its aims, successes, and failures. Insights from keymembers of staff at the Kraków Metropolis Association will be presented, along with feedbackfrom municipal leaders who participate in the association. The last chapter will focus on trendsmoving forward and future plans for the work of the Kraków Metropolis Association. The goal ofthis analysis is to examine whether EU funds can have an impact on building cooperation andbetter management in metropolitan areas, and if so, how can we explain the rationale, effectivenessand additional variables of the process.The research concentrated on theories of Europeanization, original documents gatheredfrom the Kraków Metropolis Association, European Commission white papers, and recordedinterviews, conducted in English, with key personnel involved with implementing the IntegratedTerritorial Investments strategy at the Kraków Metropolis Association. Not every staff memberhas experience with the ITI program implementation, so the goal was to focus on qualitativeresearch. Additionally, in order to obtain feedback from participating municipalities,questionnaires were distributed to municipal offices and completed anonymously.pl
dc.abstract.plCelem tego artykułu jest przyjrzenie się wpływowi Europejczyków na lokalne zarządzanieUnii, nie tylko pod względem wkładu finansowego i dotacji, ale także podejścia do rozwojupolityka i budowanie konsensusu między różnymi głosami dla dobra wszystkich zaangażowanych stronw procesie podejmowania decyzji. W tym artykule przyjrzymy się kontekstowi historycznemu, który wpłynął napowstanie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i czynniki, które wpłynęły na jego kształt.Kluczowe znaczenie ma program Zintegrowane Podejście Terytorialne do rozwoju miastzainicjowane na szczeblu Unii Europejskiej, aby wpłynąć na zmiany na lokalnych szczeblach administracji. ITIProgram będzie również analizowany i oceniany pod kątem jego celów, sukcesów i porażek. Spostrzeżenia z kluczaPrzedstawieni zostaną pracownicy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska wraz z informacją zwrotnąod lokalnych liderów, którzy uczestniczą w stowarzyszeniu. Ostatni rozdział poświęcony będzie trendompostęp i plany na przyszłość dotyczące pracy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Celemanaliza ta ma na celu zbadanie, czy fundusze unijne mogą mieć wpływ na budowanie współpracy ilepsze zarządzanie w obszarach metropolitalnych, a jeśli tak, to jak wyjaśnić uzasadnienie, skutecznośći dodatkowe zmienne procesu.Badania koncentrowały się na teoriach europeizacji, zgromadzonych oryginalnych dokumentachze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, białej księgi Komisji Europejskiej i nagranewywiady w języku angielskim z kluczowym personelem zaangażowanym we wdrażanie ZintegrowanegoStrategia Inwestycji Terytorialnych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Nie każdy pracownikma doświadczenie we wdrażaniu programu ZIT, więc postawiono sobie za cel postawienie na jakośćBadania. Dodatkowo, w celu uzyskania informacji zwrotnych od uczestniczących gmin,ankiety rozesłano do urzędów gminnych i wypełniono anonimowo.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziej, Jacek - 129021 pl
dc.contributor.authorEgelhoff, Hanspl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKołodziej, Jacek - 129021 pl
dc.contributor.reviewerKubicki, Paweł - 129611 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:36:06Z
dc.date.available2020-10-21T19:36:06Z
dc.date.submitted2020-10-06pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-145582-256929pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250510
dc.languageengpl
dc.subject.enEuropeanization, local governance, EU commission, lesson-drawing, Kraków Metropolis Association, Integrated Territorial Investments, smart urban management, smart citiespl
dc.subject.plEuropeizacja, samorządność, komisja UE, rysowanie lekcji, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, smart urban management, smart citiespl
dc.titleEuropeanization’s Impact on Governance and Implementation of EU Funds at the Local Level: A Case study of the Kraków Metropolis Associationpl
dc.title.alternativeZarządzanie i wdrażanie funduszy unijnych na Poziom lokalny: studium przypadku europeizacji Stowarzyszenia Metropolia Krakowskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available