КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНҐ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

master
dc.abstract.enThe idea of writing a work titled "Computer Slang in Ukrainian - the development and functioning" arose in connection with the occurrence of digital technologies in the life of the average person - the language user. The computer and its related technologies, which in Western Europe, North America and Japan, became popular in the 90s of the past century, with some delay also reached the area of today's Ukraine. Now, opportunities to access the global Internet network are dynamically increasing, and with them there is a process of geek language development – computer slang. The first part of the work introduces the current situation of the Ukrainian Internet, which to a large extent it is not the Ukrainian Internet in terms of linguistics. On the other hand, the part that actually belongs to the truly Ukrainian segment, most often is the free choice of authors. This choice will pay attention to the relative purity of the language, even if it is not purely literary.Later in the chapter the work deals with the classification of the language computer users. Among the distinguished linguist social dialects there are argot, jargon and slang, but there is no strict definition of each of these concepts, what's more - the definitions of different investigators sometimes deny each other. Fullest and most appropriate definition seems to be the one of V. Khomyakov, according to which the computer language should be called slang. He draws attention to the stability of such a dialect in some time, and its popularization. An important criterion is also the emotional and expressive nature of slang. For historical reasons, in the Ukrainian language - as referred to later in the first chapter of the work - computer slang, it comes primarily from English and Russian languages, which are the basis for modern Ukrainian terms. The fact of English origin slang units is due to geographical distribution of computer equipment (in the case of Europe - from west to east), which went well for software distribution. Russian language dominates the software a bit later, because the producers had to reckon with such a large export market; the more, Russian localisations of systems and applications could be successfully sold in the former Soviet Union. The second chapter addresses the problem of origin of the work units of the Ukrainian language slang. One of the largest groups on grounds of origin are loanwords. Among the important loanwords are shortcuts, which occur in a large number in computer slang. Some went to the Ukrainian language in Latin alphabet writing; the other received a Cyrillic one. Methods of the formation of new slang units are described in the next part of the second chapter of the work. It was noted on both the method of word formation and lexical-semantic. Conducted quantitative research revealed that each of these methods in the Ukrainian language is very productive, but in any case there is maintained the pro-Ukrainian grammar trend – created unit of the Ukrainian slang keep the rules of grammar. Problem of the thematic division was described in the next section. The third chapter is devoted to work on the Internet a new phenomenon that has had a major impact on the formation of new units belonging to computer slang. Discussed is the rapid development of the so-called social networking sites, primarily those that are available and used in Ukraine. The final element of work, one of the most important, is the created by the author the Ukrainian dictionary of computer slang, containing explanations of frequently used words and phrases along with their etymology (in cases where it could be proved). Among the discovered, it is one of the most complete and most current available dictionaries, on the subject of computer technologies.pl
dc.abstract.otherІдея дослідження теми «Комп’ютерний сленґ української мови – розвиток і функціонування» народилась у зв’язку з появою цифрових технологій у житті людини – користувача мови. Комп’ютер і зв’язані з ним технології, які в Західній Європі, Північній Америці та Японії поширились в 90-их роках минулого століття, з деяким запізненням з’явились на території сьогоднішньої України. Тепер динамічно збільшуються можливості доступу до світової мережі Інтернет, а з ними поступає процес розвитку мови комп’ютерників – комп’ютерного сленґу. Перша частина цієї роботи описує нинішню ситуацію українського Інтернету, який – попри, а мабуть і завдяки дуже ліберальному підходові української держави та її громадян до мовного питання – значною мірою не є україномовним. З другого боку, ця частина, яку дійсно можна вважати українською, найчастіше повстає в вибору авторів. Існування такого вибору призводить до відносної чистоти мови, навіть якщо вона не суто літературна.Далі в розділі піднято питання класифікації мови користувачів комп’ютера. Серед соціальних діалектів, мовознавці вирізняють арґо, жарґон та сленґ, одначе не вистачає чіткої дефініції кожного з цих понять; інколи навіть дефініції дослідників заперечують одна одній. Найповнішою та найбільш правильною здається дефініція В. Хом’якова, відповідно до якої мову комп’ютерників слід назвати сленґом. Дослідник звертає увагу на стабільність такого діалекту протягом певного часу та його поширення. Важливим критерієм є також емоційно-експресивний характер сленґу. Історично склалось так, що в українській мові, про що говориться в наступній частині першого розділу роботи, комп’ютерний сленґ бере свій початок з англійської та російської мов, які стали базою для сьогоднішніх українських термінів. Факт англійського походження сленґових одиниць виникає з географії розповсюдження комп’ютерного обладнання (у випадку Європи – з заходу в східному напрямку), з якою пов’язана також дистрибуція (менш або більш ліцензійного) програмного забезпечення. Російська мова ПЗ з’явилась дещо пізніше; розробники, як правило, мусили врахувати так великий ринок збуту, тим більше, що російські локалізації програм та систем можна було продавати також на ринках колишнього Радянського союзу. Друга частина роботи присвячується проблемам походження сленґових одиниць української мови. Одною з найбільших ґруп з огляду на походження є запозичення. Англійська мова, яка є «донором», в певний момент не була вже спроможна вводити нові терміни, необхідні для називання чергових новинок в галузі електроніки та комп’ютерів. Найпростішим рішенням було використання вже існуючого лексикону, надаючи словом нові значення. Таким чином перші терміни перейшли до російської та української мов; використовувані були як транскрипція, так і транслітерація, а часто обидва ці засоби одночасно. Серед запозичень багато також скорочень, яких неабияка кількість вживається в комп’ютерному сленґу. Деякі записуються латинським алфавітом, інші – кириличним. Способи повстання нових сленґвоих одиниць описані в наступній частині праці. Звернуто увагу на словотвірний метод та лексико-семантичний. Дослідження з огляду на кількість, що їх було проведено, дозволили ствердити, що кожен з цих методів дуже продуктивний, при тому важливо, що зберігається проукраїнська ґраматична тенденція – створені сленгові одиниці дотримуються правил української ґраматики. Проблема розподілу сленґових одиниць з огляду на тему досліджується в наступній частині. Третя частина роботи присвячується новим явищам світової мережі. Обговорено динамічний розвиток соціальних мереж, передусім цих, які доступні та використовуються на території України. Остання частина роботи, одна з найважливіших, містить створений автором словник українського комп’ютерного сленґу, який включає пояснення найчастіше вживаних слів разом з їх етимологією (в тих випадках, в яких можна було її довести). Посеред доступних, є одним з найповніших та найбільш актуальних словників, що стосуються комп’ютерної тематики.pl
dc.abstract.plPomysł napisania pracy pod tytułem „Slang komputerowy w języku ukraińskim – rozwój i funkcjonowanie” zrodził się w związku z zaistnieniem cyforywch technologii w życiu przeciętnego człowieka – użytkownika języka. Komputer i powiązane z nim technologie, które w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Japonii spopularyzowały się w latach 90. minionego stulecia, z pewnym opóźnieniem dotarł również na tereny dzisiejszej Ukrainy. Teraz dynamicznie zwiększają się możliwości dostępu do światowej sieci Internet, a wraz z nimi następuje proces rozwoju języka komputerowców – komputerowego slangu. Pierwsza częśc niniejszej pracy przybliża obecną sytuację ukraińskiego internetu, w dużej mierze nie jest internetem ukraińskim pod względem lingwistycznym. Z drugiej jednak strony, ta jego część, która rzeczywiście zalicza się do segmentu ukraińskojęzycznego segmentu, najczęściej jest taka z wolnego wyboru autorów. Taki wybór powoduje zwracanie uwagi na względną czystość języka, nawet jeśli nie jest on czysto literacki. Dalej w rozdziale poruszono kwestię klasyfikacji języka użytkowników komputera. Pośród dialektów socjalnych językoznawcy wyróżniają argot, żargon i slang, jednakże brak jest ścisłej definicji każdego z tych pojęć; co więcej – definicje różnych badaczy niekiedy wzajemnie się wykluczają. Najpełniejsza i najbardziej właściwa wydaje się definicja W. Chomjakowa, zgodnie z którą język użytkowników komputera należy określić mianem slangu. Zwraca on uwagę na stabilność takiego dialektu w pewnym czasie oraz jego popularyzację. Ważnym kryterium jest także emocjonalno-ekspresyjny charakter slangu. Z przyczyn historycznych, w języku ukraińskim – o czym mowa w dalszej części pierwszego rozdziału pracy – slang komputerowy wywodzi się on przede wszystkim z języków angielskiego i rosyjskiego, będących bazą dla dzisiejszych terminów ukraińskich. Fakt angielskiego pochodzenia jednostek slangowych wynika z geografii rozpowszechniania sprzętu komputerowego (w przypadku Europy – z zachodu na wschód), za którą szła również dystrybucja oprogramowania. Język rosyjski natomiast zdominował oprogramowanie nieco później; producenci bowiem musieli liczyć się z tak dużym rynkiem zbytu, tym bardziej, że rosyjskie lokalizacje aplikacji i systemów można było z powodzeniem sprzedawać na terenach byłego Związku Radzieckiego. W drugim rozdziale pracy poruszono problematykę pochodzenia jednostek slangowych języka ukraińskiego. Jedną z najliczniejszych grup ze względu na pochodzenie są zapożyczenia. Pośród zapożyczeń ważne miejsce mają skróty, których spora ilość występuje w komputerowym slangu. Niektóre przeszły do języka ukraińskiego w zapisie alfabetem łacińskim, inne uzyskały zapis cyrylicą. Metody powstawania nowych jednostek slangu opisane zostały w następnej części drugiego rozdziału pracy. Zwrócono uwagę zarówno na metody słowotwórcze i leksykalno-semantyczne. Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły stwierdzić, że każda z tych metod jest w języku ukraińskim bardzo produktywna, przy czym w każdym przypadku zachowywana jest proukraińska tendencja gramatyczna – stwarzane jednostki slangowe dotrzymują reguł ukraińskiej gramatyki.Problem tematycznego podziału jednostek slangu komputerowego poruszony został w kolejnym podrozdziale. Trzeci rozdział pracy poświęcony został nowym zjawiskom sieci Internet, które wywarły duży wpływ na powstawanie nowych jednostek zaliczanych do slangu komputerowego. Omówiony został błyskawiczny rozwój tzw. internetowych sieci społecznych, przede wszystkim tych, które dostępne są i wykorzystywane na terenie Ukrainy. Ostatnim elementem pracy, jednym z najważniejszych, jest stworzony przez jej autora słownik ukraińskiego slangu komputerowego, zawierający objaśnienia najczęściej używanych słów i zwrotów wraz z ich etymologią (w przypadkach, w których można było jej dowieść). Pośród odnalezionych, jest jednym z najpełniejszych i najbardziej aktualnych dostępnych słowników, dotyczących tematyki komputerowej.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorFałowski, Adam - 127882 pl
dc.contributor.authorGędzik-Dąbrowski, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerFałowski, Adam - 127882 pl
dc.contributor.reviewerBaranivska, Oksana - 127220 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:10:23Z
dc.date.available2020-07-20T20:10:23Z
dc.date.submitted2011-10-18pl
dc.fieldofstudyfilologia ukraińskapl
dc.identifier.apddiploma-61441-22967pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175004
dc.subject.encomputer slang, geek, Ukrainianpl
dc.subject.otherкомп'ютерний сленґ, українська моваpl
dc.subject.plslang komputerowy, język ukraińskipl
dc.titleКОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНҐ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИpl
dc.title.alternativeSlang komputerowy w języku ukraińskimpl
dc.title.alternativeComputer slang in Ukrainian languagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The idea of writing a work titled "Computer Slang in Ukrainian - the development and functioning" arose in connection with the occurrence of digital technologies in the life of the average person - the language user. The computer and its related technologies, which in Western Europe, North America and Japan, became popular in the 90s of the past century, with some delay also reached the area of today's Ukraine. Now, opportunities to access the global Internet network are dynamically increasing, and with them there is a process of geek language development – computer slang. The first part of the work introduces the current situation of the Ukrainian Internet, which to a large extent it is not the Ukrainian Internet in terms of linguistics. On the other hand, the part that actually belongs to the truly Ukrainian segment, most often is the free choice of authors. This choice will pay attention to the relative purity of the language, even if it is not purely literary.Later in the chapter the work deals with the classification of the language computer users. Among the distinguished linguist social dialects there are argot, jargon and slang, but there is no strict definition of each of these concepts, what's more - the definitions of different investigators sometimes deny each other. Fullest and most appropriate definition seems to be the one of V. Khomyakov, according to which the computer language should be called slang. He draws attention to the stability of such a dialect in some time, and its popularization. An important criterion is also the emotional and expressive nature of slang. For historical reasons, in the Ukrainian language - as referred to later in the first chapter of the work - computer slang, it comes primarily from English and Russian languages, which are the basis for modern Ukrainian terms. The fact of English origin slang units is due to geographical distribution of computer equipment (in the case of Europe - from west to east), which went well for software distribution. Russian language dominates the software a bit later, because the producers had to reckon with such a large export market; the more, Russian localisations of systems and applications could be successfully sold in the former Soviet Union. The second chapter addresses the problem of origin of the work units of the Ukrainian language slang. One of the largest groups on grounds of origin are loanwords. Among the important loanwords are shortcuts, which occur in a large number in computer slang. Some went to the Ukrainian language in Latin alphabet writing; the other received a Cyrillic one. Methods of the formation of new slang units are described in the next part of the second chapter of the work. It was noted on both the method of word formation and lexical-semantic. Conducted quantitative research revealed that each of these methods in the Ukrainian language is very productive, but in any case there is maintained the pro-Ukrainian grammar trend – created unit of the Ukrainian slang keep the rules of grammar. Problem of the thematic division was described in the next section. The third chapter is devoted to work on the Internet a new phenomenon that has had a major impact on the formation of new units belonging to computer slang. Discussed is the rapid development of the so-called social networking sites, primarily those that are available and used in Ukraine. The final element of work, one of the most important, is the created by the author the Ukrainian dictionary of computer slang, containing explanations of frequently used words and phrases along with their etymology (in cases where it could be proved). Among the discovered, it is one of the most complete and most current available dictionaries, on the subject of computer technologies.
dc.abstract.otherpl
Ідея дослідження теми «Комп’ютерний сленґ української мови – розвиток і функціонування» народилась у зв’язку з появою цифрових технологій у житті людини – користувача мови. Комп’ютер і зв’язані з ним технології, які в Західній Європі, Північній Америці та Японії поширились в 90-их роках минулого століття, з деяким запізненням з’явились на території сьогоднішньої України. Тепер динамічно збільшуються можливості доступу до світової мережі Інтернет, а з ними поступає процес розвитку мови комп’ютерників – комп’ютерного сленґу. Перша частина цієї роботи описує нинішню ситуацію українського Інтернету, який – попри, а мабуть і завдяки дуже ліберальному підходові української держави та її громадян до мовного питання – значною мірою не є україномовним. З другого боку, ця частина, яку дійсно можна вважати українською, найчастіше повстає в вибору авторів. Існування такого вибору призводить до відносної чистоти мови, навіть якщо вона не суто літературна.Далі в розділі піднято питання класифікації мови користувачів комп’ютера. Серед соціальних діалектів, мовознавці вирізняють арґо, жарґон та сленґ, одначе не вистачає чіткої дефініції кожного з цих понять; інколи навіть дефініції дослідників заперечують одна одній. Найповнішою та найбільш правильною здається дефініція В. Хом’якова, відповідно до якої мову комп’ютерників слід назвати сленґом. Дослідник звертає увагу на стабільність такого діалекту протягом певного часу та його поширення. Важливим критерієм є також емоційно-експресивний характер сленґу. Історично склалось так, що в українській мові, про що говориться в наступній частині першого розділу роботи, комп’ютерний сленґ бере свій початок з англійської та російської мов, які стали базою для сьогоднішніх українських термінів. Факт англійського походження сленґових одиниць виникає з географії розповсюдження комп’ютерного обладнання (у випадку Європи – з заходу в східному напрямку), з якою пов’язана також дистрибуція (менш або більш ліцензійного) програмного забезпечення. Російська мова ПЗ з’явилась дещо пізніше; розробники, як правило, мусили врахувати так великий ринок збуту, тим більше, що російські локалізації програм та систем можна було продавати також на ринках колишнього Радянського союзу. Друга частина роботи присвячується проблемам походження сленґових одиниць української мови. Одною з найбільших ґруп з огляду на походження є запозичення. Англійська мова, яка є «донором», в певний момент не була вже спроможна вводити нові терміни, необхідні для називання чергових новинок в галузі електроніки та комп’ютерів. Найпростішим рішенням було використання вже існуючого лексикону, надаючи словом нові значення. Таким чином перші терміни перейшли до російської та української мов; використовувані були як транскрипція, так і транслітерація, а часто обидва ці засоби одночасно. Серед запозичень багато також скорочень, яких неабияка кількість вживається в комп’ютерному сленґу. Деякі записуються латинським алфавітом, інші – кириличним. Способи повстання нових сленґвоих одиниць описані в наступній частині праці. Звернуто увагу на словотвірний метод та лексико-семантичний. Дослідження з огляду на кількість, що їх було проведено, дозволили ствердити, що кожен з цих методів дуже продуктивний, при тому важливо, що зберігається проукраїнська ґраматична тенденція – створені сленгові одиниці дотримуються правил української ґраматики. Проблема розподілу сленґових одиниць з огляду на тему досліджується в наступній частині. Третя частина роботи присвячується новим явищам світової мережі. Обговорено динамічний розвиток соціальних мереж, передусім цих, які доступні та використовуються на території України. Остання частина роботи, одна з найважливіших, містить створений автором словник українського комп’ютерного сленґу, який включає пояснення найчастіше вживаних слів разом з їх етимологією (в тих випадках, в яких можна було її довести). Посеред доступних, є одним з найповніших та найбільш актуальних словників, що стосуються комп’ютерної тематики.
dc.abstract.plpl
Pomysł napisania pracy pod tytułem „Slang komputerowy w języku ukraińskim – rozwój i funkcjonowanie” zrodził się w związku z zaistnieniem cyforywch technologii w życiu przeciętnego człowieka – użytkownika języka. Komputer i powiązane z nim technologie, które w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Japonii spopularyzowały się w latach 90. minionego stulecia, z pewnym opóźnieniem dotarł również na tereny dzisiejszej Ukrainy. Teraz dynamicznie zwiększają się możliwości dostępu do światowej sieci Internet, a wraz z nimi następuje proces rozwoju języka komputerowców – komputerowego slangu. Pierwsza częśc niniejszej pracy przybliża obecną sytuację ukraińskiego internetu, w dużej mierze nie jest internetem ukraińskim pod względem lingwistycznym. Z drugiej jednak strony, ta jego część, która rzeczywiście zalicza się do segmentu ukraińskojęzycznego segmentu, najczęściej jest taka z wolnego wyboru autorów. Taki wybór powoduje zwracanie uwagi na względną czystość języka, nawet jeśli nie jest on czysto literacki. Dalej w rozdziale poruszono kwestię klasyfikacji języka użytkowników komputera. Pośród dialektów socjalnych językoznawcy wyróżniają argot, żargon i slang, jednakże brak jest ścisłej definicji każdego z tych pojęć; co więcej – definicje różnych badaczy niekiedy wzajemnie się wykluczają. Najpełniejsza i najbardziej właściwa wydaje się definicja W. Chomjakowa, zgodnie z którą język użytkowników komputera należy określić mianem slangu. Zwraca on uwagę na stabilność takiego dialektu w pewnym czasie oraz jego popularyzację. Ważnym kryterium jest także emocjonalno-ekspresyjny charakter slangu. Z przyczyn historycznych, w języku ukraińskim – o czym mowa w dalszej części pierwszego rozdziału pracy – slang komputerowy wywodzi się on przede wszystkim z języków angielskiego i rosyjskiego, będących bazą dla dzisiejszych terminów ukraińskich. Fakt angielskiego pochodzenia jednostek slangowych wynika z geografii rozpowszechniania sprzętu komputerowego (w przypadku Europy – z zachodu na wschód), za którą szła również dystrybucja oprogramowania. Język rosyjski natomiast zdominował oprogramowanie nieco później; producenci bowiem musieli liczyć się z tak dużym rynkiem zbytu, tym bardziej, że rosyjskie lokalizacje aplikacji i systemów można było z powodzeniem sprzedawać na terenach byłego Związku Radzieckiego. W drugim rozdziale pracy poruszono problematykę pochodzenia jednostek slangowych języka ukraińskiego. Jedną z najliczniejszych grup ze względu na pochodzenie są zapożyczenia. Pośród zapożyczeń ważne miejsce mają skróty, których spora ilość występuje w komputerowym slangu. Niektóre przeszły do języka ukraińskiego w zapisie alfabetem łacińskim, inne uzyskały zapis cyrylicą. Metody powstawania nowych jednostek slangu opisane zostały w następnej części drugiego rozdziału pracy. Zwrócono uwagę zarówno na metody słowotwórcze i leksykalno-semantyczne. Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły stwierdzić, że każda z tych metod jest w języku ukraińskim bardzo produktywna, przy czym w każdym przypadku zachowywana jest proukraińska tendencja gramatyczna – stwarzane jednostki slangowe dotrzymują reguł ukraińskiej gramatyki.Problem tematycznego podziału jednostek slangu komputerowego poruszony został w kolejnym podrozdziale. Trzeci rozdział pracy poświęcony został nowym zjawiskom sieci Internet, które wywarły duży wpływ na powstawanie nowych jednostek zaliczanych do slangu komputerowego. Omówiony został błyskawiczny rozwój tzw. internetowych sieci społecznych, przede wszystkim tych, które dostępne są i wykorzystywane na terenie Ukrainy. Ostatnim elementem pracy, jednym z najważniejszych, jest stworzony przez jej autora słownik ukraińskiego slangu komputerowego, zawierający objaśnienia najczęściej używanych słów i zwrotów wraz z ich etymologią (w przypadkach, w których można było jej dowieść). Pośród odnalezionych, jest jednym z najpełniejszych i najbardziej aktualnych dostępnych słowników, dotyczących tematyki komputerowej.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Fałowski, Adam - 127882
dc.contributor.authorpl
Gędzik-Dąbrowski, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Fałowski, Adam - 127882
dc.contributor.reviewerpl
Baranivska, Oksana - 127220
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:10:23Z
dc.date.available
2020-07-20T20:10:23Z
dc.date.submittedpl
2011-10-18
dc.fieldofstudypl
filologia ukraińska
dc.identifier.apdpl
diploma-61441-22967
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175004
dc.subject.enpl
computer slang, geek, Ukrainian
dc.subject.otherpl
комп'ютерний сленґ, українська мова
dc.subject.plpl
slang komputerowy, język ukraiński
dc.titlepl
КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНҐ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
dc.title.alternativepl
Slang komputerowy w języku ukraińskim
dc.title.alternativepl
Computer slang in Ukrainian language
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Lviv
7
Warsaw
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Lublin
1
New York
1
Rohatyn
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available