Identyfikacja różnic regionalnych w funkcjonowaniu opieki stacjonarnej w Polsce w latach 2004-2009

master
dc.abstract.enIn the present study there was made an attempt to identify regional differences in spending on stationary care and the activities of hospitals in Poland. The main objective of this study was to compare the hospital care in regions, and to show possible differences between them by indicators of health resources and usage of healthcare services.A review of the basic indicators used in this field, and then an analysis of selected measures. There was an additional index constructed for the purpose of the work , called the index of proportionality.There was used data available in the GUS reports on health care in Poland, the Ministry of Health statistical bulletin issued by the Center for Health Information Systems and plans and financial statements of the National Health Fund mainly. The literature revision was prepared as well.The first chapter looks at the characteristics of hospitals in Poland and presents a description of the purpose and grounds of the hospital in the Polish health care system and the classification of inpatient units in our country.Another section of work was devoted to the financing of hospitals. It describes the sources and methods of financing inpatient care in our country, including the system of Diagnosis Related Groups.The third chapter presents the results of the analysis in terms of hospital services nationwide in the years 2004 - 2009. A number of indicators and their changes in time are presented.Another part of the work gives a comparison of inpatient care between regions withselected indicators usage.In conclusion, the results are presented, analyzed and subjected to a short discussion. The obtained results allowed to clarify some summary conclusions. Overall, in accordance with the results of the analysis of inpatient treatment in the regions in Poland some variations exist, however there are not significant differences.pl
dc.abstract.otherW niniejszej pracy podjęto próbę identyfikacji różnic regionalnych w wydatkach na opiekę stacjonarną oraz w działalności szpitali w Polsce. Głównym celem pracy jest próba porównania, jak kształtuje się opieka szpitalna w rozbiciu na poszczególne województwa, a także wykazanie ewentualnych różnic między regionami, przy pomocy wskaźników dotyczących zasobów ochrony zdrowia oraz korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.Przeprowadzono przegląd podstawowych wskaźników stosowanych w tej dziedzinie, a następnie dokonano analizy wybranych miar. Na potrzeby pracy skonstruowany został również dodatkowy wskaźnik, nazwany wskaźnikiem proporcjonalności. Korzystano głównie z danych dostępnych w raportach GUS na temat ochrony zdrowia w Polsce, biuletynów statystycznych Ministerstwa Zdrowia wydawanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz planów i sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokonano również przeglądu literatury. W pierwszym rozdziale dokonano charakterystyki lecznictwa zamkniętego w Polsce Przedstawiono opis celów i podstaw działalności szpitala w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz klasyfikację jednostek lecznictwa zamkniętego w naszym kraju. Kolejny rozdział pracy został poświęcony finansowaniu lecznictwa szpitalnego. Opisano źródła oraz metody finansowania opieki stacjonarnej w naszym kraju, z uwzględnieniem systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. W rozdziale trzecim, zaprezentowano wyniki analizy lecznictwa szpitalnego w ujęciu ogólnopolskim w latach 2004 - 2009. Przedstawiono szereg wskaźników oraz ich zmiany w czasie. Kolejna część pracy zawiera porównanie sytuacji w lecznictwie zamkniętym pomiędzy województwami, dokonane przy pomocy wybranych wskaźników.Na zakończenie, zaprezentowano otrzymane wyniki, poddano je analizie oraz krótkiej dyskusji. Uzyskane wyniki pozwoliły na sprecyzowanie kilku podsumowujących całą pracę wniosków. Ogólnie można stwierdzić, iż zgodnie z wynikami analizy opieka stacjonarna w regionach w Polsce wykazuje pewne zróżnicowanie w zakresie omawianych wskaźników, nie są to jednak duże różnice.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKocot, Ewa - 130194 pl
dc.contributor.authorBakowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGolinowska, Stanisława - 129537 pl
dc.contributor.reviewerKocot, Ewa - 130194 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:24:22Z
dc.date.available2020-07-14T21:24:22Z
dc.date.submitted2011-07-07pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-57004-65896pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171405
dc.subject.enhospital healthcare in Poland, expenditures, activities of hospitalspl
dc.subject.otherlecznictwo zamknięte w Polsce, wydatki, działalność szpitalipl
dc.titleIdentyfikacja różnic regionalnych w funkcjonowaniu opieki stacjonarnej w Polsce w latach 2004-2009pl
dc.title.alternativeIdentification of regional differences in the functioning of hospital healthcare in Poland in the years 2004 - 2009pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available