Wyłączenia grupowe dla porozumień transferu technologii w Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThesis is a block exemption for technology transfer agreements.To better understand the theme of the thesis refer to the antitrust law. Its beginnings evolved since the early 50s of the twentieth century. Over time, the approach to subject changed. We have to deal with the economic approach to competition law. This is reflected among others in paying more attention to the benefits that competition brings.Business operator take action to effect on trade between Member States and the violation or restriction of competition. To prevent this, there was used different methods. Initially was based on individual exemptions, but now dominate the block exemptions. Exclusion of these are governed in the regulations and relate to specific categories of agreements between enterprises. To use them, however, must meet a number of conditions and criteria specified in the regulation.These are primarily quantitative criteria such as market share thresholds and qualitative criteria, which is an indication of the specific clauses in the contract, which depending on the category are not limited (clauses white), limit (black clauses) or are permitted despite the restrictions after the fulfillment of additional conditions (clauses gray) competition in the market. They are differentiated depending on whether the entities comprising the agreement are competitors or not in the market. Under current regulations leaves from entering white clauses. Enumerates the constraints that are prohibited. In the case of Regulation 772/2004 contains the basic restrictions and excluded. In their interpretation of the guidelines are helpful to the Commission.The most serious restrictions of competition include price agreements, quota, quantitative, and on limiting the benefit of their own technology. As a rule, are so serious that it is unlikely that the benefits arising from them offset the long-term losses.The first chapter of the thesis was devoted to a brief characterization of competition law, antitrust law and the rules by which they operate. It is a kind of introduction to the second chapter, whose purpose is to provide block exemptions. It discusses and analyzes the conditions which must be satisfied that the agreement could benefit from the exemption. The third chapter focuses on presenting the essence of technology transfer, and its formation in the European Union competition law and Polish. The fourth and final chapter categorizes the various clauses restrictive of competition and make their analysis based primarily on the Commission Regulation and Guidelines issued for a better understanding and application of the regulation.Thesis does not exhaust the subject, as the number of agreements concluded by enterprises is so large that it is impossible to identify all the effects that are caused by specific agreement. Discussion of the various clauses in the agreements for easy classification and their interpretation is the main objective of the following work. After reading the theme of the work group exemptions, in particular with regard to technology transfer agreements in relation to competition law should be easier.pl
dc.abstract.otherTematem pracy są wyłączenia grupowe dla porozumień transferu technologii. Aby lepiej zrozumieć temat pracy należy odwołać się do prawa antymonopolowego. Jego początki kształtowały się już od początku lat 50-tych XX wieku. Z biegiem czasu podejście ulegało zmianom. Obecnie mamy do czynienia z podejściem ekonomicznym do prawa konkurencji. Przejawia się to między innymi w zwracaniu większej uwagi na korzyści, które niesienie ze sobą konkurencja. Przedsiębiorcy działający na rynku podejmują jednakże zachowania, których celem lub skutkiem jest wpływ na handel między Państwami Członkowskimi oraz naruszenie czy ograniczenie konkurencji. Aby temu zapobiec stosowano różne metody. Początkowo opierano się na zwolnieniach indywidualnych, obecnie jednak dominują wyłączenia grupowe. Wyłączenie te normowane są w rozporządzeniach i odnoszą się do konkretnych kategorii porozumień między przedsiębiorcami. Aby je stosować należy jednak spełnić szereg przesłanek i kryteriów wyszczególnionych w rozporządzeniu.Są to w szczególności kryteria ilościowe jak progi udziału w rynku i kryteria jakościowe, czyli wskazanie konkretnych klauzul w umowie, które w zależności od kategorii nie ograniczają (klauzule białe), ograniczają (klauzule czarne) lub są dozwolone mimo ograniczenia po spełnieniu dodatkowych warunków (klauzule szare) konkurencji na rynku. Są one zróżnicowane w zależności od tego czy podmioty zawierające dane porozumienie są konkurentami czy nie na rynku. W obecnych rozporządzeniach odchodzi się od zawierania klauzul białych. Wylicza się ograniczenia, które są zakazane. W przypadku rozporządzenia 772/2004 zawarto ograniczenia podstawowe i wykluczone. Przy ich interpretacji pomocne są wytyczne Komisji.Do najpoważniejszych ograniczeń konkurencji należy zaliczyć porozumienia cenowe, kontyngentowe, ilościowe i dotyczące ograniczania możliwości skorzystania z własnych technologii. Co do zasady są tak poważne iż jest mało prawdopodobne aby korzyści z nich wynikające zrekompensowały długoterminowe straty.Pierwszy rozdział pracy poświęcony został krótkiej charakterystyce prawa konkurencji, prawa antymonopolowego, a także zasad według których działają. Jest to swego rodzaju wprowadzenie do drugiego rozdziału, którego celem jest przedstawienie wyłączeń grupowych. Omawia i analizuje przesłanki, jakie powinny być spełnione aby dane porozumienie mogło skorzystać z wyłączenia. Trzeci rozdział skupia się na przedstawieniu istoty transferu technologii, a także jego kształtowania się w prawie konkurencji Unii Europejskiej i Polski. Czwarty i ostatni rozdział kategoryzuje poszczególne klauzule ograniczające konkurencję i dokonuje ich analizy opierając się głównie na Rozporządzeniu Komisji oraz Wytycznych wydanych dla lepszego zrozumienia i zastosowania rozporządzenia.Praca nie wyczerpuje całego zagadnienia, gdyż ilość porozumień zawieranych przez przedsiębiorców jest tak duża, iż nie sposób wskazać wszystkich skutków jakie są wywoływane przez konkretne porozumienia. Omówienie poszczególnych klauzul zawartych w umowach w celu łatwiejszej klasyfikacji i ich interpretacji jest głównym celem poniższej pracy. Po lekturze pracy tematyka wyłączeń grupowych, w szczególności w zakresie porozumień transferu technologii w odniesieniu do prawa konkurencji powinna okazać się łatwiejsza.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.contributor.authorBuryś, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:24:14Z
dc.date.available2020-07-14T21:24:14Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-57002-64346pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171403
dc.subject.enBlock exemption, technology transfer, antitrust law, technology transfer agreements, clauses restricting competition.pl
dc.subject.otherWyłączenia grupowe, transfer technologii, prawo antymonopolowe, porozumienia transferu technologii, klauzule ograniczające konkurencje.pl
dc.titleWyłączenia grupowe dla porozumień transferu technologii w Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeBlock Exemptions for Technology Transfer Agreementspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis is a block exemption for technology transfer agreements.To better understand the theme of the thesis refer to the antitrust law. Its beginnings evolved since the early 50s of the twentieth century. Over time, the approach to subject changed. We have to deal with the economic approach to competition law. This is reflected among others in paying more attention to the benefits that competition brings.Business operator take action to effect on trade between Member States and the violation or restriction of competition. To prevent this, there was used different methods. Initially was based on individual exemptions, but now dominate the block exemptions. Exclusion of these are governed in the regulations and relate to specific categories of agreements between enterprises. To use them, however, must meet a number of conditions and criteria specified in the regulation.These are primarily quantitative criteria such as market share thresholds and qualitative criteria, which is an indication of the specific clauses in the contract, which depending on the category are not limited (clauses white), limit (black clauses) or are permitted despite the restrictions after the fulfillment of additional conditions (clauses gray) competition in the market. They are differentiated depending on whether the entities comprising the agreement are competitors or not in the market. Under current regulations leaves from entering white clauses. Enumerates the constraints that are prohibited. In the case of Regulation 772/2004 contains the basic restrictions and excluded. In their interpretation of the guidelines are helpful to the Commission.The most serious restrictions of competition include price agreements, quota, quantitative, and on limiting the benefit of their own technology. As a rule, are so serious that it is unlikely that the benefits arising from them offset the long-term losses.The first chapter of the thesis was devoted to a brief characterization of competition law, antitrust law and the rules by which they operate. It is a kind of introduction to the second chapter, whose purpose is to provide block exemptions. It discusses and analyzes the conditions which must be satisfied that the agreement could benefit from the exemption. The third chapter focuses on presenting the essence of technology transfer, and its formation in the European Union competition law and Polish. The fourth and final chapter categorizes the various clauses restrictive of competition and make their analysis based primarily on the Commission Regulation and Guidelines issued for a better understanding and application of the regulation.Thesis does not exhaust the subject, as the number of agreements concluded by enterprises is so large that it is impossible to identify all the effects that are caused by specific agreement. Discussion of the various clauses in the agreements for easy classification and their interpretation is the main objective of the following work. After reading the theme of the work group exemptions, in particular with regard to technology transfer agreements in relation to competition law should be easier.
dc.abstract.otherpl
Tematem pracy są wyłączenia grupowe dla porozumień transferu technologii. Aby lepiej zrozumieć temat pracy należy odwołać się do prawa antymonopolowego. Jego początki kształtowały się już od początku lat 50-tych XX wieku. Z biegiem czasu podejście ulegało zmianom. Obecnie mamy do czynienia z podejściem ekonomicznym do prawa konkurencji. Przejawia się to między innymi w zwracaniu większej uwagi na korzyści, które niesienie ze sobą konkurencja. Przedsiębiorcy działający na rynku podejmują jednakże zachowania, których celem lub skutkiem jest wpływ na handel między Państwami Członkowskimi oraz naruszenie czy ograniczenie konkurencji. Aby temu zapobiec stosowano różne metody. Początkowo opierano się na zwolnieniach indywidualnych, obecnie jednak dominują wyłączenia grupowe. Wyłączenie te normowane są w rozporządzeniach i odnoszą się do konkretnych kategorii porozumień między przedsiębiorcami. Aby je stosować należy jednak spełnić szereg przesłanek i kryteriów wyszczególnionych w rozporządzeniu.Są to w szczególności kryteria ilościowe jak progi udziału w rynku i kryteria jakościowe, czyli wskazanie konkretnych klauzul w umowie, które w zależności od kategorii nie ograniczają (klauzule białe), ograniczają (klauzule czarne) lub są dozwolone mimo ograniczenia po spełnieniu dodatkowych warunków (klauzule szare) konkurencji na rynku. Są one zróżnicowane w zależności od tego czy podmioty zawierające dane porozumienie są konkurentami czy nie na rynku. W obecnych rozporządzeniach odchodzi się od zawierania klauzul białych. Wylicza się ograniczenia, które są zakazane. W przypadku rozporządzenia 772/2004 zawarto ograniczenia podstawowe i wykluczone. Przy ich interpretacji pomocne są wytyczne Komisji.Do najpoważniejszych ograniczeń konkurencji należy zaliczyć porozumienia cenowe, kontyngentowe, ilościowe i dotyczące ograniczania możliwości skorzystania z własnych technologii. Co do zasady są tak poważne iż jest mało prawdopodobne aby korzyści z nich wynikające zrekompensowały długoterminowe straty.Pierwszy rozdział pracy poświęcony został krótkiej charakterystyce prawa konkurencji, prawa antymonopolowego, a także zasad według których działają. Jest to swego rodzaju wprowadzenie do drugiego rozdziału, którego celem jest przedstawienie wyłączeń grupowych. Omawia i analizuje przesłanki, jakie powinny być spełnione aby dane porozumienie mogło skorzystać z wyłączenia. Trzeci rozdział skupia się na przedstawieniu istoty transferu technologii, a także jego kształtowania się w prawie konkurencji Unii Europejskiej i Polski. Czwarty i ostatni rozdział kategoryzuje poszczególne klauzule ograniczające konkurencję i dokonuje ich analizy opierając się głównie na Rozporządzeniu Komisji oraz Wytycznych wydanych dla lepszego zrozumienia i zastosowania rozporządzenia.Praca nie wyczerpuje całego zagadnienia, gdyż ilość porozumień zawieranych przez przedsiębiorców jest tak duża, iż nie sposób wskazać wszystkich skutków jakie są wywoływane przez konkretne porozumienia. Omówienie poszczególnych klauzul zawartych w umowach w celu łatwiejszej klasyfikacji i ich interpretacji jest głównym celem poniższej pracy. Po lekturze pracy tematyka wyłączeń grupowych, w szczególności w zakresie porozumień transferu technologii w odniesieniu do prawa konkurencji powinna okazać się łatwiejsza.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.contributor.authorpl
Buryś, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:24:14Z
dc.date.available
2020-07-14T21:24:14Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-57002-64346
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171403
dc.subject.enpl
Block exemption, technology transfer, antitrust law, technology transfer agreements, clauses restricting competition.
dc.subject.otherpl
Wyłączenia grupowe, transfer technologii, prawo antymonopolowe, porozumienia transferu technologii, klauzule ograniczające konkurencje.
dc.titlepl
Wyłączenia grupowe dla porozumień transferu technologii w Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Block Exemptions for Technology Transfer Agreements
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chandler
1
Des Moines
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available