Evaluation of mutual attraction and partnerships during menopause

2016
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. Menopause is a complex physiological process between reproductive period and old age (senium). The complexity of menopausal problems can lead to complications in marital relationships/partnerships and in the assessment of interpersonal attractiveness. The aim of the study was to evaluate the mutual attraction and partnerships during menopause. Materials and methods. The study was conducted in the Gynaecologic Clinic of the First Military Hospital and Policlinic in Lublin with the use of a diagnostic survey. The research tool included an independently developed questionnaire used to evaluate characteristics of the study group, Good Marriage Questionnaire (KDM-2), Menopause Rating Scale (Polish Version of the MRS-II) and SKAT mutual attractiveness scale. The results were subject to statistical analysis. Results. Results show that women and men differ significantly in the assessment of the quality of relationships only in terms of the sense of disappointment. In the group of women, the sense of disappointment is higher than in men’s, which means that more women suffer from the lack of pleasure from being with their partner. In addition, there are moderately strong, but statistically significant, negative correlations between mental, autonomic, urogenital symptoms and the rating of the partner’s attractiveness, but only in case of women. Higher rating of menopause symptoms annoyance was associated with lower assessment of the partner’s attractiveness and a weaker need to build a close relationship with them, a reduced level of perceiving one’s own relationship as fulfilment of the self and own values, as well as a weaker conviction that the partners share similar views on the relationship. Conclusions. The partner’s attractiveness and the quality of the relationship is rated significantly higher by men than women. Higher ratings of symptom nuisance and annoyance during perimenopause are associated with lower assessment of the partner’s attractiveness only in women. Higher quality assessment, therefore, is associated with higher assessment of the partner’s attractiveness, both in case of women and men. The more satisfied partners are with their relationship, the more attracted to each other they are.pl
dc.abstract.plWstęp. Menopauza jest złożonym procesem fizjologicznym pomiędzy okresem rozrodczym i starością (senium). Złożoność problemów menopauzy może prowadzić do powikłań w relacji małżeńskich / partnerskich oraz w ocenie osobistej atrakcyjności. Celem badania była ocena wzajemnego przyciągania i partnerstwa w okresie menopauzy. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w klinice ginekologicznej Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Lublinie z wykorzystaniem badań diagnostycznych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz stosowany do oceny charakterystyki badanej grupie, dobre małżeństwo Questionnaire (KDM-2), menopauza Rating Scale (polska wersja MRS-II) i SKAT skali wzajemna atrakcyjność. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Wyniki pokazują, że kobiety i mężczyźni różnią się znacznie w ocenie jakości relacji tylko pod względem poczucia rozczarowania. W grupie kobiet, poczucie rozczarowania jest wyższe niż u mężczyzn, co oznacza, że coraz więcej kobiet cierpi z powodu braku przyjemności bycia ze swoim partnerem. Ponadto, istnieją umiarkowanie silne, ale statystycznie istotne, ujemne korelacje między stanem psychicznym, autonomicznym, objawami moczowo-płciowego a oceną atrakcyjności partnera, ale tylko w przypadku kobiet. Wyższa ocena objawów menopauzy była związana z niższą oceną atrakcyjności partnera i słabszą potrzebą budowania ścisłych relacji z nimi, zmniejszony poziom postrzegania własnej relacji jako spełnienia siebie i własnej wartości, a także słabszym przekonaniem, że partnerzy mają podobne poglądy na temat relacji. Wnioski. Atrakcyjność partnera i jakość relacji jest oceniana znacznie wyższa przez mężczyzn niż kobiety. Wyższe wskaźniki objawów uciążliwości i irytacji podczas menopauzy wiążą się z niższą oceną atrakcyjności partnera tylko u kobiet. Wyższa ocena jakości, wiąże się z wyższą oceną atrakcyjności partnera, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Im bardziej zadowoleni są partnerzy z tych relacji, tym bardziej przyciągają się wzajemnie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznegopl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id80678
dc.contributor.authorLewicka, M.pl
dc.contributor.authorGoch, E.pl
dc.contributor.authorSulima, M.pl
dc.contributor.authorBakalczuk, G.pl
dc.contributor.authorBrukwicka, Irenapl
dc.contributor.authorKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.date.accession2017-02-14pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:14:17Z
dc.date.available2020-01-17T09:14:17Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical16-20pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2391-4408pl
dc.identifier.issn2299-9140pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139683
dc.identifier.weblinkhttp://pzpr.eu/numery/2016_4/201645.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmenopausepl
dc.subject.enpartnershipspl
dc.subject.enquality of the relationshippl
dc.subject.plmenopauzapl
dc.subject.plpartnerstwopl
dc.subject.pljakość relacjipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEvaluation of mutual attraction and partnerships during menopausepl
dc.title.alternativeOcena wzajemnego przyciągania i partnerstwa w okresie menopauzypl
dc.title.journalJournal of Public Health, Nursing and Medical Rescuepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month